ΙΣΛΑΜ, η θρησκεία που λυτρώνει με το αίμα των σαυρών! Islam, the religion that redeems via the blood of the geckos!

Σημείωση: το παρόν άρθρο είναι σε ελληνικά και αγγλικά (με μπλε), επειδή έχουμε αρκετούς αγγλόφωνους αναγνώστες που παραπονιούνται ότι παιδεύονται με την αυτόματη μετάφραση, και πιστεύουμε ότι αφορά και αυτούς γιατί το θέμα δεν αναφέρεται συχνά σε αγγλικές σελίδες, παρά σε αραβικές.

—————————-

Ας ξεκινήσουμε από τον έγκυρο ιστότοπο του σεΐχη Muhammed Salih Al-Munajjid:

Let us start from the reliable Islamic website of the Sheikh Muhammed Salih Al-Munajjid:

http://www.islam-qa.com/en/ref/13821/

Question:  Is it correct to kill salamanders by hand? Is it proven that there is reward for killing them?

Ερώτηση: Είναι σωστό να σκοτώνουμε σαλαμάνδρες με το χέρι; Είναι αποδεδειγμένο ότι υπάρχει ανταμοιβή για το σκότωμά τους;

Answer: Praise be to Allaah.

Killing salamanders is prescribed because there is a great deal of evidence to that effect. It should be done with a tool or implement, etc. There is nothing in the reports to specify that they should be killed by hand or to encourage killing them by hand. I do not think that this is correct and there is no report to this effect. That is alien to Islamic teaching and good characteristics. [(sic.)]

Απάντηση: Ας είναι αινετός ο Αλλάχ.

Το να σκοτώνουμε σαλαμάνδρες είναι επιβεβλημένο επειδή πολλά στοιχεία συνηγορούν σ’ αυτό. Πρέπει να γίνεται με εργαλείο ή όργανο. Τίποτα στις αναφορές δεν καθορίζει ή δεν ενθαρρύνει το σκότωμά τους με το χέρι. Δεν νομίζω ότι αυτό είναι σωστό. Είναι ξένο προς την ισλαμική διδασκαλία και τα καλά χαρακτηριστικά. [(sic.)]

In al-Saheehayn and elsewhere it is narrated via Sa’eed ibn al-Musayyib that Um Shareek told him that the Prophet (peace and blessings of Allaah be upon him) told her to kill salamanders. According to the report narrated by al-Bukhaari, he said: “It (the salamander) used to blow on Ibraaheem, peace be upon him.”

Στο al-Saheehayn και αλλού αναφέρεται μέσω του Sa’eed ibn al-Musayyib ότι η Um Shareek του είπε ότι ο Προφήτης (ειρήνη κι ευλογία του Αλλάχ να του παρέχονται) της είπε να σκοτώνει σαλαμάνδρες. Σύμφωνα με το Σαχίχ Μπουχάρι, είπε «Αυτή (η σαλαμάνδρα) φυσούσε (για να καεί) ο Ιμπραήμ (Αβραάμ) ειρήνη σ’ αυτόν».

In Saheeh Muslim it is narrated via ‘Abd al-Razzaaq, Mu’ammar told us from al-Zuhri from ‘Aamir ibn Sa’d from his father that the Prophet (peace and blessings of Allaah be upon him) said enjoined the killing of salamanders and called them mischief doers.

Στο Σαχίχ Μουσλίμ αναφέρεται μέσω του ‘Abd al-Razzaaq, ο Mu’ammar μας είπε από τον al-Zuhri από τον ‘Aamir ibn Sa’d από τον πατέρα του ότι ο Προφήτης (ειρήνη κι ευλογία του Αλλάχ να του παρέχονται) είπε ότι απολάμβανε το σκότωμα των σαυρών και τις έλεγε ζημιάρες.

Killing salamanders with one blow brings more reward than killing them with two blows. This was narrated in Saheeh Muslim via Khaalid ibn ‘Abd-Allaah from Suhayl ibn Abi Saalih from his father from Abu Hurayrah, that the Prophet (peace and blessings of Allaah be upon him) said: “Whoever kills a salamander with one blow will have such and such hasanah (good deeds); whoever kills it with the second blow will have such and such hasanah, less than the first; and whoever kills it with three blows will have such and such hasanah – less that the second.”

Shaykh Sulaymaan al-‘Alwaan.

Το να σκοτώνουμε σαύρες μ’ ένα χτύπημα φέρνει περισσότερη ανταμοιβή από το να τις σκοτώνουμε με δύο. Αναφέρεται στο σαχίχ Μουσλίμ μέσω του Khaalid ibn ‘Abd-Allaah from Suhayl ibn Abi Saalih από τον πατέρα του από τον Abu Hurayrah, ότι ο Προφήτης (ειρήνη κι ευλογία του Αλλάχ να του παρέχονται) είπε: “Όποιος σκοτώσει μια σαλαμάνδρα μ’ ένα χτύπημα θα έχει τόσες hasanah (καλές πράξεις); Όποιος τη σκοτώσει με δυο χτυπήματα θα έχει τόσες hasanah, λιγότερες από τον πρώτο· και όποιος τη σκοτώσει με τρία χυπήματα θα έχει τόσες hasanah – λιγότερες από τον δεύτερο.”

Σεΐχης Sulaymaan al-‘Alwaan.

Ibn Maajah (may Allaah have mercy on him) narrated in his Sunan from Saa’ibah the slave woman of al-Faakih ibn al-Mugheerah that she entered upon ‘Aa’ishah and saw a spear sitting there in her house. She said, “O Mother of the Believers, what do you do with this?” She said, “We kill these salamanders with it, because the Prophet of Allaah (peace and blessings of Allaah be upon him) told us that when Ibraaheem was thrown into the fire, there was no animal on earth but it tried to extinguish the fire, except for the salamander, which was blowing on the fire (to keep it burning). So the Messenger of Allaah (peace and blessings of Allaah be upon him) commanded that they should be killed.”

(Sunan Ibn Maajah, 3222. He said in al-Zawaa’id, the isnaad of ‘Aa’ishah’s hadeeth is saheeh, its men are thiqaat (trustworthy)

Ο Ibn Maajah (ας τον ελεεί ο Αλλάχ) διηγήθηκε στη Σούνα του από την τη σκλάβα του al-Faakih ibn al-Mugheerah ότι αυτή μπήκε στο σπίτι της Άισα και είδε μια λόγχη εκεί. Ρώτησε «Ω μητέρα των πιστών, τι κάνεις μ’ αυτήν;» Αυτή (η Άισα) είπε «Μ’ αυτήν σκοτώνουμε σαλαμάνδρες, επειδή ο Προφήτης του Αλλάχ (ειρήνη κι ευλογία του Αλλάχ να του παρέχονται) μας είπε ότι όταν έριξαν τον Ιμπραήμ στη φωτιά, κανένα ζώο στη γη δεν προσπάθησε να δυναμώσει τη φωτιά, παρά η σαλαμάνδρα, που φυσούσε (για να την κρατήσει αναμμένη). Έτσι ο Αγγελιοφόρος του Αλλάχ (ειρήνη κι ευλογία του Αλλάχ να του παρέχονται) διέταξε ότι πρέπει να τις σκοτώνουμε.”

(Sunan Ibn Maajah, 3222. Είπε στο al-Zawaa’id, η αλυσίδα του χαντίθ της Άισα είναι έγκυρη, οι άνδρες της είναι thiqaat (αξιόπιστοι).

And Allaah knows best.

Islam Q&A
Sheikh Muhammed Salih Al-Munajjid

Και ο Αλλάχ ξέρει καλύτερα.

Islam Q&A

Σεΐχης Muhammed Salih Al-Munajjid

You will find the same teachings at http://www.islamweb.net (in Arabic – in English there ‘s no mention of salamanders or geckos).

Τα ίδια θα δείτε και στο http://www.islamweb.net (στην αραβική γλώσσα. Στην αγγλική έκδοση του σάιτ δεν υπάρχει αναφορά σε σαλαμάνδρες ή σαύρες.)

See the Arabic page translated in English:

Δείτε την αραβική σελίδα μεταφρασμένη στα αγγλικά:

You want more? Go to an Arabic search engine and try the keywords «kutl al-wazagh». You will find countless pages where Muslims ask imams how to kill geckos, how many hasanah points they get according to the number of blows, how many geckos they should kill to expiate certain sins etc. You’ll see the imams and sheikhs responding in detail, calculating hasanat points, and stating that the geckos …are poisonous, cause leprosy and are like the kaafir, as stated by various of Muhammad’s companions. For the record, only 2 kinds of lizards all over the world are poisonous, and the ones of Arabia are not included.[1] The claim that the geckos cause leprosy is an ancient Egyptian belief which is NOT true. It has been scientifically proven that geckos can carry salmonella.[2]

Θέλετε περισσότερα; Πηγαίνετε σε μια αραβική μηχανή αναζήτησης και βάλτε τις λέξεις κλειδιά kutl al-wazagh. Θα βρείτε αμέτρητες σελίδες όπου μουσουλμάνοι ρωτούν ιμάμηδες πώς να σκοτώνουν σαύρες, πόσους πόντους καλών πράξεων κερδίζουν ανάλογα με τον αριθμό των χτυπημάτων, πόσες σαύρες πρέπει να σκοτώσουν για να ξεχρεώσουν συγκεκριμένες αμαρτίες κ.α. Θα δείτε τους ιμάμηδες και σεΐχηδες να απαντούν λεπτομερώς, κάνοντας σούμα τους πόντους καλών πράξεων και διευκρινίζοντας ότι οι σαύρες… είναι δηλητηριώδεις, προκαλούν λέπρα και είναι σαν τους άπιστους, όπως μετέφεραν οι τάδε και δείνα σύντροφοι του Μουχάμμαντ. Για την ιστορία, υπάρχουν μόνο δύο είδη δηλητηριώδους σαύρας[3] στον κόσμο και οι αραβικές δεν περιλαμβάνονται σ’ αυτές. Το ότι οι σαύρες προκαλούν λέπρα είναι αρχαία αιγυπιακή αντίληψη που ΔΕΝ ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Η ασθένεια που έχει αποδειχθεί επιστημονικά ότι ΜΠΟΡΕΙ να μεταδώσουν οι σαύρες, είναι η σαλμονέλα.[4]

The story of Abraham was one of many that Muhammad stole from the Hebrew Scriptures and inserted into the Quran. When the story itself did not serve his purpose, which was to demonstrate that these ancient Prophets had all been persecuted as he was, he added details that he either made up or found in local folk or religious traditions. One of these was the claim that Abraham was thrown into a fire (according to the Hebrew Scriptures, it was the three friends of Daniel who were thrown into a furnace – one more error of many made by the “prophet” of Islam).  This fire, according to Islamic tradition, was so large that a bird flying above it was burned. Can you really believe that a gecko blew into the fire to fan the flames? Does it make any sense that its descendants thousands of years later should be cursed as a result?

Η ιστορία του Αβραάμ ήταν μια από τις πολλές που ο Μουχάμμαντ έκλεψε από τις Εβραϊκές Γραφές κι έβαλε στο Κοράνιο. Όταν η ίδια η ιστορία δεν εξυπηρετούσε το σκοπό του, που ήταν να αποδείξει ότι αυτοί οι αρχαίοι Προφήτες είχαν όλοι διωχθεί όπως εκείνος, πρόσθετε λεπτομέρειες που επινοούσε ή έβρισκε σε τοπικές λαϊκές ή θρησκευτικές παραδόσεις. Μία από αυτές ήταν ο ισχυρισμός ότι ο Αβραάμ ρίχτηκε στη φωτιά (σύμφωνα με τις Εβραϊκές Γραφές, ήταν οι «τρεις παίδες εν καμίνω», οι φίλοι του Δανιήλ που τους πέταξαν σ’ ένα καμίνι – ένα ακόμη λάθος από τα πολλά του «προφήτη» του Ισλάμ). Η πυρκαγιά αυτή, σύμφωνα με την ισλαμική παράδοση, ήταν τόσο μεγάλη, ώστε ένα πουλί που πέταξε από πάνω της κάηκε. Μπορείτε πραγματικά να πιστέψετε ότι μια μικρή σαύρα φύσηξε στη φωτιά για να τη δυναμώσει;  Έχει νόημα ότι ως αποτέλεσμα οι απόγονοί της θα πρέπει να είναι καταραμένοι για χιλιάδες χρόνια αργότερα;

The Mediterranean house gecko (Hemidactylus turcicus) that also lives in Arabian peninsula. Η μεσογειακή οικιακή σαύρα (Hemidactylus turcicus), που ζει και στην αραβική χερσόνησο.

Suppose you’ve had a good day and killed 10 geckos with one blow each. According to Muhammad, you have gained 1000 hasanat, or good points with God. In their legalistic approach to sin and good deeds, Muslims believe our acts of virtue are balanced against our sins on Judgement Day, with destiny depending upon the outcome. But Muslims, how can you seriously follow a God who grants «hasanat», not for following the Golden Rule or acts of compassion, but for killing salamanders? How can you believe that the weak old man who can only kill them after three blows gains less virtue than the strong young man who kills them with one blow?

Ας υποθέσουμε ότι είχατε μια καλή ημέρα και σκοτώσατε 10 σαλαμάνδρες με ένα χτύπημα την καθεμιά. Σύμφωνα με τον Μουχάμμαντ, έχετε κερδίσει 1000 hasanat, ή καλούς πόντους με το Θεό. Στη νομικίστικη προσέγγιση τους στην αμαρτία και τις καλές πράξεις, οι Μουσουλμάνοι πιστεύουν ότι οι πράξεις μας της αρετής ζυγίζονται με τις αμαρτίες μας την ημέρα της κρίσης, με το πεπρωμένο μας να εξαρτάται από το αποτέλεσμα. Αλλά μουσουλμάνοι, πώς μπορείτε να ακολουθείτε στα σοβαρά έναν Θεό που χορηγεί «πόντους καλών πράξεων» όχι για την τήρηση του χρυσού κανόνα ή την τέλεση πράξεων ευσπλαχνίας, αλλά για το σκότωμα σαλαμανδρών; Πώς μπορείτε να πιστεύετε ότι ο αδύναμος ηλικιωμένος που μπορεί να σκοτώσει σαλαμάνδρες μόνο μετά από τρία χτυπήματα, κερδίζει λιγότερους πόντους από έναν δυνατό νεαρό που τις σκοτώνει με ένα χτύπημα;

In Surat al-Anam (Quran 6:160) Allah promises his devotees that he will multiply any virtuous hasanats presented to him by ten. The young man who killed 10 geckos to gain 1000 hasanats suddenly has them multiplied to 10,000! The same verse promises that sins will not be multiplied. In other words, if you commit only one sin, but have killed ten geckos, you have 10,000 hasanats in your favor against only one sin for which you are liable. How convenient!

(Not to mention that Allah is going to load the sins of Muslims to the… Jews.[5]

Στη Surat al-Anam (Κοράνιο 6:160) ο Αλλάχ υπόσχεται στους θιασώτες του ότι θα πολλαπλασιάσει τις ενάρετες hasanat που του παρουσιάζουν επί δέκα. Ο νεαρός που σκότωσε 10 σαλαμάνδρες για να κερδίσει 1000 hasanat ξαφνικά βρίσκεται με 10.000! Οι ίδιοι στίχοι υπόσχονται ότι οι αμαρτίες δεν θα πολλαπλασιαστούν. Με άλλα λόγια, αν έχετε διαπράξει μόνο μια αμαρτία, αλλά έχετε σκοτώσει δέκα σαλαμάνδρες, έχετε 10.000 hasanats υπέρ σας έναντι μιας μόνο αμαρτίας για την οποία είστε υπεύθυνος. Τι βολικό!

(Για να μην αναφέρουμε και ότι ο Αλλάχ θα φορτώσει τις αμαρτίες των μουσουλμάνων στους… Εβραίους.[6])

Terratoscincus scincus, the Arabian wonder gecko that may soon vanish from Dubai’s desert (see http://www.ameinfo.com/141442.html). Wonder why? Το είδος Terratoscincus scincus που κινδυνεύει να εξαφανιστεί από την έρημο του Ντουμπάι (βλ. http://www.ameinfo.com/141442.html). Αναρωτιέστε γιατί;

Moreover Surat Hud (Quran 11:114) promises Muslims that if they perform the required five daily prayers, their good deeds («hasanat») will remove their sins. Again, the ratio is one-for-one, one hasanat will remove one sin. Imagine that our friend who killed ten geckos on the first blow for 1000 hasanat that were multiplied by Allah to 10,000, got drunk and cheated on his wife last night, but lied about it to her today. Three hasanats will take care of those three sins, leaving him with 9,997 hasanats to his credit for future mistakes.

Επιπλέον η Surat Hud (Κοράνιο 11:114) υπόσχεται στους μουσουλμάνους ότι εφόσον εκτελούν τις απαιτούμενες πέντε καθημερινές προσευχές, τα καλά τους έργα («hasanat») θα αφαιρέσουν τις αμαρτίες τους. Και πάλι, η αναλογία είναι ένα προς ένα, ένα hasanat θα απομακρύνει μια αμαρτία. Φανταστείτε ότι ο φίλος μας, ο οποίος σκότωσε δέκα σαλαμάνδρες με το πρώτο χτύπημα για να κερδίσει 1000 hasanat τα οποία ο Αλλάχ πολλαπλασίασε σε 10.000, μέθυσε και απάτησε τη γυναίκα του χθες το βράδυ, αλλά σήμερα της είπε ψέματα γι ‘αυτό. Τρεις hasanats θα φροντίσουν για τις τρεις αυτές αμαρτίες, αφήνοντάς τον με πίστωση 9.997 hasanat για τα μελλοντικά του λάθη.

What if you ask a Muslim about the inaccurate and stupid Islamic belief of “poisonous” geckos who carry “leprosy” and the salamander which was supposedly blowing on the fire to burn Abraham? He will tell you to better look at the Trinity and Christ’s Crucifixion, as well as at the salvation in the blood of Christ, which according to his imams are much more inaccurate and stupid. This from the religion that apparently finds salvation in the blood of geckos?  What next!

Τι θα γίνει αν ρωτήσετε κάποιον μουσουλμάνο για την ανακριβή και ανόητη ισλαμική πίστη ότι οι σαλαμάνδρες είναι «δηλητηριώδεις» και μεταφέρουν «λέπρα», κι ότι μια σαλαμάνδρα δήθεν φυσούσε τη φωτιά για να κάψει τον Αβραάμ; Θα σας πει να κοιτάξετε την τριαδικότητα του Θεού και τη Σταύρωση του Χριστού, όπως και τη σωτηρία διά του αίματος του Χριστού, που σύμφωνα με τους ιμάμηδές του είναι πιο ανακριβείς και ανόητες. Μπορεί να τα λέει αυτά κάποιος που η θρησκεία του σώζει δια του αίματος των… σαλαμανδρών; Μη χειρότερα!


———————–


[1], [3]  http://kids.britannica.com/comptons/article-203991/lizard: The only two poisonous lizards in the world are the Gila monster (Heloderma suspectum) of the southwestern United States and the beaded lizard (Heloderma horridum) of Mexico. Their venom, or poison, can kill a human; however, the lizards are much less effective at getting the poison into their victims than are the poisonous snakes.

[2], [4] http://galliform.bhs.mq.edu.au/~bugs/Profile_files/Gecko.pdf

[5] (Selected ahaadeeth from ‘Saheeh al-Jaami’: Al-Imaam as-Suyooti originally had a collection of hadeeth called ‘al-Jaami’ as-Sagheer min Hadeeth al-Basheer an-Nadheer’ (The Small Collection of the Sayings of the Giver of Glad Tidings, the Warner). The authenticated version of that collection is by Shaykh al-Albaani, and it is called ‘Saheeh al-Jaami as-Sagheer wa Ziyaadatuh’.)  #8035: «People from the Muslims will come on the Day of Resurrection with sins like the mountains. Allaah will forgive those sins and throw them onto the Jews.»

[6] (Επιλεγμένα χαντίθ από το «Saheeh al-Jaami»: Ο Al-Imaam as-Suyooti είχε αρχικά μια συλλογή από χαντίθ …. Η πιστοποιημένη έκδοση της εν λόγω συλλογής έγινεαπό τον σεΐχη al-Albaani, και ονομάζεται «Saheeh αλ-Jaami as Sagheer-wa Ziyaadatuh».) # 8035: «Άνθρωποι από τους μουσουλμάνους θα έρθουν την ημέρα της Ανάστασης με αμαρτίες σαν βουνά. Ο Αλλάχ θα συγχωρήσει αυτές τις αμαρτίες και θα τις ρίξει πάνω στους Εβραίους. «

5 Σχόλια

 1. Είναι ωραίο η πίστη σου να μοιάζει με Τσίρκο!
  Μαζεύεις πόντους και κερδίζεις!

  Βεβαίως, υπάρχει και περιβαλλοντικό μήνυμα: αντί να χρησιμοποιούμε δηλητήρια για απολύμανση, σκοτώνουμε τους εισβολείς του ζωικού βασιλείου με το χέρι, οπότε έχουμε και έξτρα πόντους για το οικολογικό πνεύμα!

 2. @Fanis, όλα κι όλα: Όπως λέει και ο σεΐχης, «Πρέπει να γίνεται με εργαλείο ή όργανο. Τίποτα στις αναφορές δεν καθορίζει ή δεν ενθαρρύνει το σκότωμά τους με το χέρι. Δεν νομίζω ότι αυτό είναι σωστό. Είναι ξένο προς την ισλαμική διδασκαλία και τα καλά χαρακτηριστικά.» [(sic.)]

  Πάντως σίγουρα γίνεται οικονομία. Με μια λόγχη μπορείς να σκοτώσεις αμέτρητες σαύρες!
  Υ.Γ. Χωρίς να μολύνεις το περιβάλλον με χημικά, καλά λες!

 3. Έτσι ν’ ανεβαίνουνε τα άρθρα τα ωραία… Έτσι μπράβο!!

  Πάλι καλά που δεν έχουμε πολλούς μουσουλμάνους σε αγροτικές περιοχές… Κι εκεί που έχουμε πολλούς δεν υπάρχουνε σαύρες… Ευτυχώς για τις καημένες τις σαύρες…

 4. πολύ ωραίο άρθρο και σωστή μεταφραση

 5. Το θέμα είναι πολύ πιο περίπλοκο απ’ό,τι φαίνεται. Διαπολιτισμικά, οι άνθρωποι αντιμετωπίζουν συχνά τα ερπετά και τα αμφίβια με καχυποψία, αν όχι με έκδηλο φόβο ή και μίσος, χωρίς αυτό συνήθως να έχει βάση στην πραγματικότητα. Ασχολούμαι εδώ και καιρό με το θέμα αυτό, τους λόγους δηλαδή για τους οποίους οι άνθρωποι μισούν αυτά τα ζώα, οπότε ψάχνω πολύ. Από την αναζήτησή μου λοιπόν, βρήκα ότι τα μέρη με τις σκληρότερες αντιλήψεις γύρω απ’αυτά τα ζώα είναι η λεκάνη της Μεσογείου και η Μέση Ανατολή. Γενικώς σε μέρη όπου τα ζώα αυτά τρώγονται, τέτοιες αντιλήψεις είναι πολύ λιγότερες, ενώ σε μέρη όπου δε συνηθίζονται να τρώγονται, επειδή οι άνθρωποι λαμβάνουν το κρέας κυρίως από την κτηνοτροφία μεγάλων ζώων, οι άνθρωποι έπαυσαν να τα παρατηρούν στη φύση κι άρχισαν να τα παρεξηγούν. Πιθανότατα όλη αυτή η οπισθοδρομική ισλαμική πρακτική να έχει προϊσλαμικές βάσεις, και να ενσωματώθηκε στο ισλάμ αργότερα.
  Το ερπετό ως κακόβουλο, απαίσιο, άσχημο, βδελυρο΄, βρώμικο, πονηρό, μισητό, κρύο ζώο ως εικόνα έχει πάρει διάφορες εκφάνσεις σ’αυτούς τους πολιτισμούς, και δε μιλάω μόνο για τα δηλητηριώδη φίδια. Κάποιες φορές η απέχθεια αυτή επεκτείνεται και στα αμφίβια, τα μικρά θηλαστικά όπως τρωκτικά, μυγαλές και σκαντζόχοιροι, και στα έντομα.
  Παρόλα αυτά, υπήρχε μια ασάφεια στο άρθρο όσον αφορά το είδος του ζώου που πρέπει να σκοτώνουν οι μουσουλμάνοι. Είναι σαλαμάνδρα, σαύρα ή γκέκο; Η σαλαμάνδρα είναι αμφίβιο, και πέρα από το επιφανειακά παρόμοιο σχήμα δεν έχει κάτι άλλο κοινό με τις σαύρες. Συγγενεύει περισσότερο με τα βατράχια, και μπορεί να βρεθεί σε υγρά μέρη, οπότε σπανίζει από τις ερήμους της Μέσης Ανατολής. Έχει υγρό δέρμα και γεννά στο νερό μικρά, ζελατινώδη αυγά, από τα οποία βγαίνουν γυρίνοι. Εκρίνει τοξίνες στο δέρμα της για άμυνα, αλλά βέβαια δε μπορούν αν βλάψουν σοβαρά τον άνθρωπο, και για να βλάψουν θα πρέπει να έρθουν σε επαφή με κάποιο βλενογόνο ή κομμένο δέρμα, από το δέρμα δεν περνούν. Οι σαύρες είναι ερπετά, συγγενικά με τα φίδια, τις χελώνες κλπ. Ζουν σε ποικίλα περιβάλλοντα, έχουν στεγνό, φολιδωτό δέρμα και συνήθως γεννούν αυγά, από τα οποία εκολάπτονται ανεπτυγμένα μικρά. ο τύπος της σαύρας έχει σημασία. Αν είναι τα γκέκο, είναι αυτές οι νυκτόβ ιες σαύρες με τα μεγάλα κεφάλια και μάτια, που κυνηγούν κυρίως έντομα. Κάποια από τα είδη αυτά, όπως τα του γένους Hemidactylus, λέγονται σαμιαμίδια και βρίσκονται συχνά στα σπίτια των ανθρώπων, ιδίως αν υπάρχουν έντομα για να φάνε. Από μια αναζήτηση που έκανα, βρήκα ότι το αρχικό νόημα της λέξης wazak είναι σαλαμάνδρα, αλλά στην πορεία οι άνθρωποι το μπέρδεψαν με το γκέκο, για το οποίο άλλωστε υπήρχαν ήδη πολλές προϊσλαμικές αρνητικές αντιλήψεις, όπως η αιγυπτιακή που ανέφερες.
  Η σύνδεση πάντως της σαλαμάνδρας με τη φωτιά είναι παλιά, ακόμα και από την εποχή του Αριστοτέλη. Οι Αρχαίοι Έλληνες, βλέποντας ότι υπάρχουν ζώα του νερού, του αέρα και της ξηράς, θεωρούσαν λογικό να υπάρχουν και ζώα της φωτιάς, του τετάρτου από τα βασικά στοιχεία. Η αντίληψη ότι η σαλαμάνδρα δεν καίγεται, σβήνει τη φωτιά ή ακόμα κι ότι γεννιέται απ’τη φωτιά επέζησε ως το Μεσαίωνα στην Ευρώπη. Η πιο λογική επιστημονική εξήγηση είναι ότι οι σαλαμάνδρες έτρεχαν μέσα από τα καυσόξυλα, στα οποία κρύβονταν, όταν αυτά καίγονταν, κι έτσι οι άνθρωποι πίστευαν ότι γεννιούνται απ’τη φωτιά. Είναι γενικώς ζώα κρυπτικά, που δύσκολα τα βρίσκεις στην επιφάνεια του εδάφους, οπότε ιδανικά για παράλογες δοξασίες.
  Το θέμα με τα γκέκο είναι εντελώς διαφορετικό.Έχουν αντιμετωπιστεί και με απέχθεια, και με ευλάβεια. Σε μια ζώνη από το Μαρόκο και την Ιβηρική χερσόνησο ως το Πακιστάν και τη βόρεια Ινδία, τα ζώα αυτά θεωρούνται επικίνδυνα, δηλητηριώδη, ή τουλάχιστον ενοχλητικά. Από την Ινδία και στο εξής θεωρούνται φορείς καλοτυχίας, και δε βλάπτονται. Στην Ινδονησία για παράδειγμα, όπου στα σπίτια εισβάλει το μήκους 30 εκατοστών Gekko gecko, μια σαύρα πολύ μεγαλύτερη απ’τα δικα μας σαμιαμίδια που μπορέι να δαγκώσει δυνατά αν πιαστεί, οι άνθρωποι την αντιμετωπίζουν θετικά, και όχι μόνο δεν την φοβούνται, αλλά πιστεύουν ότι όσο μεγαλύτερη είναι τόσο πιο πολλή τύχη φέρνει. Αντίθετα στα μέρη μας το ταπεινό, μικροσκοπικό και άκακο σαμιαμίδι αντιμετωπίζεται με μίσος. Στην Ελλάδα συχνά θεωρείται άκακο ή και φορέας καλοτυχίας, αλλά υπάρχουν και μέρη όπου επικρατεί η κυρίαρχη μεσογειακή αντίληψη ότι το ζώο αυτό είναι επικίνδυνο. Το δάγκωμά του είναι δηλητηριώδες, το κατούρημά του είναι δηλητηριώδες, μολύνει επίτηδες τα φαγητά φτύνοντας πάνω τους, η φωνή του (είναι οι μόνες σαύρες με κανονική φωνή) είναι κακός οιωνός κλπ. Η αντίληψη ότι μεταδίδει λέπρα επιβιώνει ακόμα, ιδίως στην Ινδία και στο Πακιστάν. Σε μέρη όπου η λέπρα δεν υπάρχει πια ή ήταν ιστορικά σπάνια, η αρρώστια που προκαλεί μπορεί να είναι φανταστική, όπως το κόμπρο στη νότια Πορτογαλία, μια πάθηση με εξανθήματα, μια πληγή στο σχήμα της σαύρας και πυρετό, η οποία οδηγεί πάντα στο θάνατο. Θεωρείται ότι οι Πορτογάλοι υιοθέτησαν τέτοιες αντιλήψεις από τους Άραβες κατά το Μεσαίωνα. Αλλιώς μπορεί να λέγεται ότι απλώς δημιουργεί εξανθήματα αν περπατήσει πάνω σου, όπως λέγεται για πολλά άλα μικρά ζώα και έντομα, αλλά δεν έχει βάση στην πραγματικότητα. Η επικρατούσα επιστημονική εξήγηση για τη λανθασμένη αυτήν πίστη είναι ότι εξαιτίας του ωχρού χρώματος του γκέκο, της ικανότητας να ρίχνει την ουρά του αν πιαστεί ή και να σχίζει το δέρμα του για να διαφύγει σε ορισμένα είδη, συμπτώματα που θυμίζουν τη λέπρα, οι άνθρωποι πίστευαν ότι έχει αυτήν την αρρώστια και μπορεί να την μεταδώσει.
  Η σαλμονέλα είναι ένα βακτήριο που ζει στα γαστρεντερικά συστήματα πολλών ζώων, όπως σε σαύρες, σε πουλιά, σε θηλαστικά και σ’άλλα. Και άλλα ερπετά, πολλά πουλιά ΄οπως κότες, πάπιες κλπ, γουρούνια κλπ μπορούν να την μεταδώσουν. Ίσως σαλμονέλα ή άλα εντεροπαθογόνα βακτήρια να μεταδοθούν από τα κόπρανα των γκέκο αν πέσουν πάνω σε τρόφιμα ή τοξίνες από το κρέας που σαπίζει να μολύνουν τρόφιμα αν κάποιο γκέκο πέσει και πεθάνει μέσα σε τρόφιμα, και ίσως αυτό είναι μια εξήγηση της αντίληψης ότι τα γκέκο μολύνουν τα τρόφιμα. Παρόλα αυτά, τα συμπτώματα από τις υποτιθέμενες δηλητηριάσεις δεν αντιστοιχούν σε πραγματικές παθήσεις, ενώ το γκέκο δεν έχει κάποιο δηλητήριο πάνω του, οπότε δε μπορεί να μολύνει τρόφιμα απλώς πέφτοντας ή στιγμιαία περνώντας από εκεί. Σε νομαδικές φυλές του Σινά, πιστεύουν ότι η κατάποση ενός γκέκο προκαλέι μια ασθένεια κατά την οποία ο άνθρωπος δε μπορεί να καταπιεί τίποτα για 7 ημέρες. Κάτι τέτοιο δεν υπάρχει και προφανώς πρόκειται για πολιτισμικά καθορισμένο σύνδρομο όπως το κόμπρο. Εκτός αυτού τα γκέκο μισιούνται επειδή εισβάλουν σε σπίτια, και σε σπίτια και σε φαγητά πηγαίνουν, γιατί υπάρχουν έντομα, οπότε τα γκέκο είναι αδύνατο να έρθουν και να μολύνουν τα φαγητά μιας νομαδικής φυλής, χωρίς μόνιμες κατοικίες. Πιθανότατα η αντίληψη μεταδόθηκε από τους εδραίους γείτονές τους, που έμεναν σε μόνιμες κατοικίες. Επίσης πολλοί σε μέρη όπου το γκεκο θεωρείται δηλητηριώδες, αρχίζουν να κάνουν εμετό και να εμφανίζουν κι άλλα συμπτώματα και μόνο με τον υπαινιγμό ότι στην τροφή τους έπεσε γκέκο, υποδηλώνοντας και ψυχοσωματικές αντιδράσεις. Έγινε ακόμα μια μελέτη, σκοπός της οποίας ήταν η εξήγηση της αντίληψης ότι το δάγκωμά τους είναι δηλητηριώδες. Αναλύθηκαν τα βακτήρια του στόματος των γκέκο, αλλά όλα ήταν κοινά, συνήθως αβλαβή είδη, τα οποία είναι αδύνατο να προκαλέσουν ζημιά, ιδίως από ένα λεπτό, επιφανειακό δάγκωμα μιας τόσο μικρής σαύρας. Απ’ό,τι φαίνεται, οι άνθρωποι ουδέποτε μέσα σε τόσους αιώνες έλεγξαν επιστημονικά αν τα ερπετά πράγματι είχαν τις ιδιότητες που τους έδινε η παράδοση. Απ’το φόβο τους και μόνο απλώς τα απέφευγαν.
  Ο τερατοσκίγκος ωστόσο που αναφέρεις στο άρθρο, είναι αρκετά απίθανο ν’απειλείται με εξαφάνιση από ισλαμικές παραδόσεις. Είναι είδος που ζει στα βάθη των ερήμων, μακριά από ανθρώπινες κατοικίες. Ίσως η γεωργική επέκταση να το απειλεί, αλλ’όχι οι αλλαχουακμπαρίτες. Από την άλλη τα μικ΄ρα σαμιαμ΄δια των τοίχων καλα θα κάνουν, αν ακούνε «Αλλάχου ακμπάρ», να τρέχουν στις τρυπούλες τους.
  Δεν αντιμετωπίζονται όλες οι σαύρες στις ισλαμικές χώρες το ίδιο όμως. Οι σκίγκοι επίσης θεωρούνται επικίνδυνοι, όπως και οι χαμαιλέοντες, οι τυπικές σαύρες (lacertidae) είναι πολύ κοινές και δεν έχουν φορτωθεί με τέτοιες αντιλήψεις, και οι ουρομάστιγες, μεγάλες χορτοφάγες σαύρες της ερήμου, σε πολλά με΄ρη της Αραβίας τρώγονται. Για να φαγωθούν ωστόσο, οι άνθρωποι έπρεπε να τις μετακινήσουν από τα βδελυρά ερπετά στα ζώα που τρώγονται, γι’αυτό και πολλοί Άραβες τις κατατάσσουν μαζί με τα χορτοφάγα θηλαστικά όπως τις καμήλες, κι όχι μαζί με τις άλλες σαύρες.

  Όποιος κι αν είναι όμως ο λόγος, είναι αναμφίβολα μια αντίληψη παράλογη, οπισθοδρομική και μισητή, κι ευτυχώς που υπάρχει η επιστήμη, η οποία θ’αποκαταστήσει τα ερπετά στη θέση που τους αρμόζει, όχι στη θέση του αποδιοπομπαίου τράγου για όλα τα κακά.
  Και επίίσης πληροφοριακά, επειδή εδώ κάνατε πλάκα για τα δηλητήρια που σκοτώνουν τις σαύρες, τα σαμιαμίδια είναι αβλαβή, συνήθως σε σπίτια χωρίς ανοίγματα και έντομα δε μπαίνουν, και η φόνευση κάθε εληνικού ερπετού και αμφίβίου είναι παράνομη, και από ελληνική και από ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: