Τα ακυρωμένα εδάφια του Κορανίου

Θυμάστε τη δημοσίευση για το περίφημο εδάφιο 2:256 «Δεν υπάρχει καταναγκασμός στη θρησκεία» που χρησιμοποιεί ο κάθε ψεύτης προπαγανδιστής του Ισλάμ για να μας πείσει ότι η θρησκεία του είναι ειρηνική και ο Μουχάμμαντ σαν τον… Χριστό που είπε να τον ακολουθήσει όποιος θέλει;[1]

Λοιπόν, το συγκεκριμένο εδάφιο δεν είναι το μόνο που έχει ακυρωθεί. Μεταφέρουμε εδώ πίνακα με 246 (!) ακυρωμένα εδάφια από τη σελίδα http://www.thequran.com/Abrogations.aspx?t=2&r=1,2,3,4,5,6,7,8,41,46,51,66,71, έτσι ώστε αν «κατέβει» εκείνο το σάιτ για οποιοδήποτε λόγο, να υπάρχει εδώ το αντίγραφο. Αν γνωρίζετε αγγλικά, έχετε πολλά να μάθετε από τη σελίδα αυτή! Εδώ μπορείτε να δείτε τα ακυρωμένα εδάφια, τα εδάφια τα οποία τα αντικατέστησαν, καθώς και το όνομα του λογίου του Ισλάμ ο οποίος έχει αναφερθεί στην ακύρωση. Σας συνιστούμε να επισκεφθείτε το ίδιο το σάιτ για περισσότερα.

Α είστε μουσουλμάνοι, σκεφτείτε: Πώς μπορεί ένα βιβλίο με τόσα ακυρωμένα εδάφια να αποτελεί τον «αιώνιο και αναλλοίωτο» λόγο του Αλλάχ;


[1] Τότε ὁ Ἰησοῦς εἶπε τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ· εἴ τις θέλει ὀπίσω μου ἐλθεῖν, ἀπαρνησάσθω ἑαυτὸν καὶ ἀράτω τὸν σταυρὸν αὐτοῦ καὶ ἀκολουθείτω μοι (Ματθ. 16:24)

Count: 246
Abrogated Verse Substituting Verse Reference
AL-BAQARA 3
Those who believe in the unseen and keep up prayer and spend out of what We have given them.
AT-TAWBA 103
Take alms out of their property, you would cleanse them and purify them thereby, and pray for them; surely your prayer is a relief to them; and Allah is Hearing, Knowing.
 • ُEbn Al-Arabi
 • Hebatuallah Ebnu Salamah
 • Ibn Abbas
 • AL-BAQARA 62
  Surely those who believe, and those who are Jews, and the f Christians, and the Sabians, whoever believes in Allah and the Last day and does good, they shall have their reward from their Lord, and there is no fear for them, nor shall they grieve.
  AAL-E-IMRAN 85
  And whoever desires a religion other than Islam, it shall not be accepted from him, and in the hereafter he shall be one of the losers.
 • Al-Nisaburi
 • Hebatuallah Ebnu Salamah
 • Mar-e Ben Yousef Alkarmy
 • AL-BAQARA 83
  And when We made a covenant with the children of Israel: You shall not serve any but Allah and (you shall do) good to (your) parents, and to the near of kin and to the orphans and the needy, and you shall speak to men good words and keep up prayer and pay the poor-rate. Then you turned back except a few of you and (now too) you turn aside.
  AT-TAWBA 5
  So when the sacred months have passed away, then slay the idolaters wherever you find them, and take them captives and besiege them and lie in wait for them in every ambush, then if they repent and keep up prayer and pay the poor-rate, leave their way free to them; surely Allah is Forgiving, Merciful.
 • Hebatuallah Ebnu Salamah
 • Ibn Abbas
 • Mar-e Ben Yousef Alkarmy
 • Moqatil ibn solayman
 • AL-BAQARA 109
  Many of the followers of the Book wish that they could turn you back into unbelievers after your faith, out of envy from themselves, (even) after the truth has become manifest to them; but pardon and forgive, so that Allah should bring about His command; surely Allah has power over all things.
  AT-TAWBA 29
  Fight those who do not believe in Allah, nor in the latter day, nor do they prohibit what Allah and His Messenger have prohibited, nor follow the religion of truth, out of those who have been given the Book, until they pay the tax in acknowledgment of superiority and they are in a state of subjection.
 • AL-Nahas
 • Al-Nisaburi
 • Hebatuallah Ebnu Salamah
 • Ibn Abbas
 • Mar-e Ben Yousef Alkarmy
 • AL-BAQARA 115
  And Allah’s is the East and the West, therefore, whither you turn, thither is Allah’s purpose; surely Allah is Amplegiving, Knowing.
  AL-BAQARA 144
  Indeed We see the turning of your face to heaven, so We shall surely turn you to a qiblah which you shall like; turn then your face towards the Sacred Mosque, and wherever you are, turn your face towards it, and those who have been given the Book most surely know that it is the truth from their Lord; and Allah is not at all heedless of what they do.
 • Al-Suyuti
 • Hebatuallah Ebnu Salamah
 • Ibn Abbas
 • Maki Ibn Abi Talib
 • Mar-e Ben Yousef Alkarmy
 • AL-BAQARA 139
  Say: Do you dispute with us about Allah, and He is our Lord and your Lord, and we shall have our deeds and you shall have your deeds, and we are sincere to Him.
  AT-TAWBA 5
  So when the sacred months have passed away, then slay the idolaters wherever you find them, and take them captives and besiege them and lie in wait for them in every ambush, then if they repent and keep up prayer and pay the poor-rate, leave their way free to them; surely Allah is Forgiving, Merciful.
 • Al-Nisaburi
 • Hebatuallah Ebnu Salamah
 • AL-BAQARA 158
  Surely the Safa and the Marwa are among the signs appointed by Allah; so whoever makes a pilgrimage to the House or pays a visit (to it), there is no blame on him if he goes round them both; and whoever does good spontaneously, then surely Allah is Grateful, Knowing.
  AL-BAQARA 130
  And who forsakes the religion of Ibrahim but he who makes himself a fool, and most certainly We chose him in this world, and in the hereafter he is most surely among the righteous.
 • Hebatuallah Ebnu Salamah
 • AL-BAQARA 159
  Surely those who conceal the clear proofs and the guidance that We revealed after We made it clear in the Book for men, these it is whom Allah shall curse, and those who curse shall curse them (too).
  AL-BAQARA 160
  Except those who repent and amend and make manifest (the truth), these it is to whom I turn (mercifully); and I am the Oft-returning (to mercy), the Merciful.
 • Hebatuallah Ebnu Salamah
 • Mar-e Ben Yousef Alkarmy
 • AL-BAQARA 173
  He has only forbidden you what dies of itself, and blood, and flesh of swine, and that over which any other (name) than (that of) Allah has been invoked; but whoever is driven to necessity, not desiring, nor exceeding the limit, no sin shall be upon him; surely Allah is Forgiving, Merciful.
  AL-BAQARA 173
  He has only forbidden you what dies of itself, and blood, and flesh of swine, and that over which any other (name) than (that of) Allah has been invoked; but whoever is driven to necessity, not desiring, nor exceeding the limit, no sin shall be upon him; surely Allah is Forgiving, Merciful.
 • Hebatuallah Ebnu Salamah
 • Mar-e Ben Yousef Alkarmy
 • AL-BAQARA 178
  O you who believe! retaliation is prescribed for you in the matter of the slain, the free for the free, and the slave for the slave, and the female for the female, but if any remission is made to any one by his (aggrieved) brother, then prosecution (for the bloodwit) should be made according to usage, and payment should be made to him in a good manner; this is an alleviation from your Lord and a mercy; so whoever exceeds the limit after this he shall have a painful chastisement.
  AL-ISRA 33
  And do not kill any one whom Allah has forbidden, except for a just cause, and whoever is slain unjustly, We have indeed given to his heir authority, so let him not exceed the just limits in slaying; surely he is aided.

  AL-MAEDA 45
  And We prescribed to them in it that life is for life, and eye for eye, and nose for nose, and ear for ear, and tooth for tooth, and (that there is) reprisal in wounds; but he who foregoes it, it shall be an expiation for him; and whoever did not judge by what Allah revealed, those are they that are the unjust.

 • Hebatuallah Ebnu Salamah
 • Mar-e Ben Yousef Alkarmy
 • AL-BAQARA 180
  Bequest is prescribed for you when death approaches one of you, if he leaves behind wealth for parents and near relatives, according to usage, a duty (incumbent) upon those who guard (against evil).
  AN-NISA 7
  Men shall have a portion of what the parents and the near relatives leave, and women shall have a portion of what the parents and the near relatives leave, whether there is little or much of it; a stated portion.

  AN-NISA 11
  Allah enjoins you concerning your children: The male shall have the equal of the portion of two females; then if they are more than two females, they shall have two-thirds of what the deceased has left, and if there is one, she shall have the half; and as for his parents, each of them shall have the sixth of what he has left if he has a child, but if he has no child and (only) his two parents inherit him, then his mother shall have the third; but if he has brothers, then his mother shall have the sixth after (the payment of) a bequest he may have bequeathed or a debt; your parents and your children, you know not which of them is the nearer to you in usefulness; this is an ordinance from Allah: Surely Allah is Knowing, Wise.

 • Adahlawi
 • AL-Nahas
 • Al-Suyuti
 • AL-Zarqani
 • Hebatuallah Ebnu Salamah
 • Maki Ibn Abi Talib
 • Mar-e Ben Yousef Alkarmy
 • AL-BAQARA 183
  O you who believe! fasting is prescribed for you, as it was prescribed for those before you, so that you may guard (against evil).
  AL-BAQARA 187
  It is made lawful to you to go into your wives on the night of the fast; they are an apparel for you and you are an apparel for them; Allah knew that you acted unfaithfully to yourselves, so He has turned to you (mercifully) and removed from you (this burden); so now be in contact with them and seek what Allah has ordained for you, and eat and drink until the whiteness of the day becomes distinct from the blackness of the night at dawn, then complete the fast till night, and have not contact with them while you keep to the mosques; these are the limits of Allah, so do not go near them. Thus does Allah make clear His communications for men that they may guard (against evil).
 • AL-Nahas
 • Al-Suyuti
 • Maki Ibn Abi Talib
 • AL-BAQARA 184
  For a certain number of days; but whoever among you is sick or on a journey, then (he shall fast) a (like) number of other days; and those who are not able to do it may effect a redemption by feeding a poor man; so whoever does good spontaneously it is better for him; and that you fast is better for you if you know.
  AL-BAQARA 185
  The month of Ramazan is that in which the Quran was revealed, a guidance to men and clear proofs of the guidance and the distinction; therefore whoever of you is present in the month, he shall fast therein, and whoever is sick or upon a journey, then (he shall fast) a (like) number of other days; Allah desires ease for you, and He does not desire for you difficulty, and (He desires) that you should complete the number and that you should exalt the greatness of Allah for His having guided you and that you may give thanks.
 • AL-Nahas
 • Al-Nisaburi
 • Al-Suyuti
 • AL-Zarqani
 • Hebatuallah Ebnu Salamah
 • Ibn AL-Jaouzi
 • Maki Ibn Abi Talib
 • Mar-e Ben Yousef Alkarmy
 • AL-BAQARA 190
  And fight in the way of Allah with those who fight with you, and do not exceed the limits, surely Allah does not love those who exceed the limits.
  AT-TAWBA 5
  So when the sacred months have passed away, then slay the idolaters wherever you find them, and take them captives and besiege them and lie in wait for them in every ambush, then if they repent and keep up prayer and pay the poor-rate, leave their way free to them; surely Allah is Forgiving, Merciful.

  AT-TAWBA 36
  Surely the number of months with Allah is twelve months in Allah’s ordinance since the day when He created the heavens and the earth, of these four being sacred; that is the right reckoning; therefore be not unjust to yourselves regarding them, and fight the polytheists all together as they fight you all together; and know that Allah is with those who guard (against evil).

 • Al-Nisaburi
 • Hebatuallah Ebnu Salamah
 • Mar-e Ben Yousef Alkarmy
 • AL-BAQARA 191
  And kill them wherever you find them, and drive them out from whence they drove you out, and persecution is severer than slaughter, and do not fight with them at the Sacred Mosque until they fight with you in it, but if they do fight you, then slay them; such is the recompense of the unbelievers.
  AT-TAWBA 5
  So when the sacred months have passed away, then slay the idolaters wherever you find them, and take them captives and besiege them and lie in wait for them in every ambush, then if they repent and keep up prayer and pay the poor-rate, leave their way free to them; surely Allah is Forgiving, Merciful.
 • Hebatuallah Ebnu Salamah
 • AL-BAQARA 192
  But if they desist, then surely Allah is Forgiving, Merciful.
  AT-TAWBA 5
  So when the sacred months have passed away, then slay the idolaters wherever you find them, and take them captives and besiege them and lie in wait for them in every ambush, then if they repent and keep up prayer and pay the poor-rate, leave their way free to them; surely Allah is Forgiving, Merciful.
 • Hebatuallah Ebnu Salamah
 • AL-BAQARA 194
  The Sacred month for the sacred month and all sacred things are (under the law of) retaliation; whoever then acts aggressively against you, inflict injury on him according to the injury he has inflicted on you and be careful (of your duty) to Allah and know that Allah is with those who guard (against evil).
  AL-BAQARA 194
  The Sacred month for the sacred month and all sacred things are (under the law of) retaliation; whoever then acts aggressively against you, inflict injury on him according to the injury he has inflicted on you and be careful (of your duty) to Allah and know that Allah is with those who guard (against evil).
 • Ibn Abbas
 • AL-BAQARA 215
  They ask you as to what they should spend. Say: Whatever wealth you spend, it is for the parents and the near of kin and the orphans and the needy and the wayfarer, and whatever good you do, Allah surely knows it.
  AT-TAWBA 60
  Alms are only for the poor and the needy, and the officials (appointed) over them, and those whose hearts are made to incline (to truth) and the (ransoming of) captives and those in debts and in the way of Allah and the wayfarer; an ordinance from Allah; and Allah is knowing, Wise.
 • Hebatuallah Ebnu Salamah
 • AL-BAQARA 217
  They ask you concerning the sacred month about fighting in it. Say: Fighting in it is a grave matter, and hindering (men) from Allah’s way and denying Him, and (hindering men from) the Sacred Mosque and turning its people out of it, are still graver with Allah, and persecution is graver than slaughter; and they will not cease fighting with you until they turn you back from your religion, if they can; and whoever of you turns back from his religion, then he dies while an unbeliever– these it is whose works shall go for nothing in this world and the hereafter, and they are the inmates of the fire; therein they shall abide.
  AT-TAWBA 5
  So when the sacred months have passed away, then slay the idolaters wherever you find them, and take them captives and besiege them and lie in wait for them in every ambush, then if they repent and keep up prayer and pay the poor-rate, leave their way free to them; surely Allah is Forgiving, Merciful.
 • AL-Nahas
 • Al-Suyuti
 • Hebatuallah Ebnu Salamah
 • Ibn AL-Jaouzi
 • Maki Ibn Abi Talib
 • Mar-e Ben Yousef Alkarmy
 • AL-BAQARA 219
  They ask you about intoxicants and games of chance. Say: In both of them there is a great sin and means of profit for men, and their sin is greater than their profit. And they ask you as to what they should spend. Say: What you can spare. Thus does Allah make clear to you the communications, that you may ponder
  AT-TAWBA 103
  Take alms out of their property, you would cleanse them and purify them thereby, and pray for them; surely your prayer is a relief to them; and Allah is Hearing, Knowing.

  AL-MAEDA 90
  O you who believe! intoxicants and games of chance and (sacrificing to) stones set up and (dividing by) arrows are only an uncleanness, the Shaitan’s work; shun it therefore that you may be successful.

  AN-NISA 43
  O you who believe! do not go near prayer when you are Intoxicated until you know (well) what you say, nor when you are under an obligation to perform a bath– unless (you are) travelling on the road– until you have washed yourselves; and if you are sick, or on a journey, or one of you come from the privy or you have touched the women, and you cannot find water, betake yourselves to pure earth, then wipe your faces and your hands; surely Allah is Pardoning, Forgiving.

 • Hebatuallah Ebnu Salamah
 • Mar-e Ben Yousef Alkarmy
 • AL-BAQARA 221
  And do not marry the idolatresses until they believe, and certainly a believing maid is better than an idolatress woman, even though she should please you; and do not give (believing women) in marriage to idolaters until they believe, and certainly a believing servant is better than an idolater, even though he should please you; these invite to the fire, and Allah invites to the garden and to forgiveness by His will, and makes clear His communications to men, that they may be mindful.
  AL-MAEDA 5
  This day (all) the good things are allowed to you; and the food of those who have been given the Book is lawful for you and your food is lawful for them; and the chaste from among the believing women and the chaste from among those who have been given the Book before you (are lawful for you); when you have given them their dowries, taking (them) in marriage, not fornicating nor taking them for paramours in secret; and whoever denies faith, his work indeed is of no account, and in the hereafter he shall be one of the losers.
 • Hebatuallah Ebnu Salamah
 • Mar-e Ben Yousef Alkarmy
 • AL-BAQARA 228
  And the divorced women should keep themselves in waiting for three courses; and it is not lawful for them that they should conceal what Allah has created in their wombs, if they believe in Allah and the last day; and their husbands have a better right to take them back in the meanwhile if they wish for reconciliation; and they have rights similar to those against them in a just manner, and the men are a degree above them, and Allah is Mighty, Wise.
  AL-BAQARA 229
  Divorce may be (pronounced) twice, then keep (them) in good fellowship or let (them) go with kindness; and it is not lawful for you to take any part of what you have given them, unless both fear that they cannot keep within the limits of Allah; then if you fear that they cannot keep within the limits of Allah, there is no blame on them for what she gives up to become free thereby. These are the limits of Allah, so do not exceed them and whoever exceeds the limits of Allah these it is that are the unjust.

  AL-BAQARA 230
  So if he divorces her she shall not be lawful to him afterwards until she marries another husband; then if he divorces her there is no blame on them both if they return to each other (by marriage), if they think that they can keep within the limits of Allah, and these are the limits of Allah which He makes clear for a people who know.

 • Hebatuallah Ebnu Salamah
 • Mar-e Ben Yousef Alkarmy
 • AL-BAQARA 233
  And the mothers should suckle their children for two whole years for him who desires to make complete the time of suckling; and their maintenance and their clothing must be– borne by the father according to usage; no soul shall have imposed upon it a duty but to the extent of its capacity; neither shall a mother be made to suffer harm on account of her child, nor a father on account of his child, and a similar duty (devolves) on the (father’s) heir, but if both desire weaning by mutual consent and counsel, there is no blame on them, and if you wish to engage a wet-nurse for your children, there is no blame on you so long as you pay what you promised for according to usage; and be careful of (your duty to) Allah and know that Allah sees what you do.
  AL-BAQARA 233
  And the mothers should suckle their children for two whole years for him who desires to make complete the time of suckling; and their maintenance and their clothing must be– borne by the father according to usage; no soul shall have imposed upon it a duty but to the extent of its capacity; neither shall a mother be made to suffer harm on account of her child, nor a father on account of his child, and a similar duty (devolves) on the (father’s) heir, but if both desire weaning by mutual consent and counsel, there is no blame on them, and if you wish to engage a wet-nurse for your children, there is no blame on you so long as you pay what you promised for according to usage; and be careful of (your duty to) Allah and know that Allah sees what you do.
 • Hebatuallah Ebnu Salamah
 • Mar-e Ben Yousef Alkarmy
 • AL-BAQARA 240
  And those of you who die and leave wives behind, (make) a bequest in favor of their wives of maintenance for a year without turning (them) out, then if they themselves go away, there is no blame on you for what they do of lawful deeds by themselves, and Allah is Mighty, Wise.
  AL-BAQARA 234
  And (as for) those of you who die and leave wives behind, they should keep themselves in waiting for four months and ten days; then when they have fully attained their term, there is no blame on you for what they do for themselves in a lawful manner; and Allah is aware of what you do.
 • AL-Nahas
 • Al-Suyuti
 • Hebatuallah Ebnu Salamah
 • Ibn AL-Jaouzi
 • Maki Ibn Abi Talib
 • Mar-e Ben Yousef Alkarmy
 • AL-BAQARA 256
  There is no compulsion in religion; truly the right way has become clearly distinct from error; therefore, whoever disbelieves in the Shaitan and believes in Allah he indeed has laid hold on the firmest handle, which shall not break off, and Allah is Hearing, Knowing.
  AT-TAWBA 5
  So when the sacred months have passed away, then slay the idolaters wherever you find them, and take them captives and besiege them and lie in wait for them in every ambush, then if they repent and keep up prayer and pay the poor-rate, leave their way free to them; surely Allah is Forgiving, Merciful.
 • Al-Nisaburi
 • Hebatuallah Ebnu Salamah
 • Mar-e Ben Yousef Alkarmy
 • AL-BAQARA 282
  O you who believe! when you deal with each other in contracting a debt for a fixed time, then write it down; and let a scribe write it down between you with fairness; and the scribe should not refuse to write as Allah has taught him, so he should write; and let him who owes the debt dictate, and he should be careful of (his duty to) Allah, his Lord, and not diminish anything from it; but if he who owes the debt is unsound in understanding, or weak, or (if) he is not able to dictate himself, let his guardian dictate with fairness; and call in to witness from among your men two witnesses; but if there are not two men, then one man and two women from among those whom you choose to be witnesses, so that if one of the two errs, the second of the two may remind the other; and the witnesses should not refuse when they are summoned; and be not averse to writing it (whether it is) small or large, with the time of its falling due; this is more equitable in the sight of Allah and assures greater accuracy in testimony, and the nearest (way) that you may not entertain doubts (afterwards), except when it is ready merchandise which you give and take among yourselves from hand to hand, then there is no blame on you in not writing it down; and have witnesses when you barter with one another, and let no harm be done to the scribe or to the witness; and if you do (it) then surely it will be a transgression in you, and be careful of (your duty) to Allah, Allah teaches you, and Allah knows all things.
  AL-BAQARA 283
  And if you are upon a journey and you do not find a scribe, then (there may be) a security taken into possession; but if one of you trusts another, then he who is trusted should deliver his trust, and let him be careful (of his duty to) Allah, his Lord; and do not conceal testimony, and whoever conceals it, his heart is surely sinful; and Allah knows what you do.
 • Hebatuallah Ebnu Salamah
 • Mar-e Ben Yousef Alkarmy
 • AL-BAQARA 284
  Whatever is in the heavens and whatever is in the earth is Allah’s; and whether you manifest what is in your minds or hide it, Allah will call you to account according to it; then He will forgive whom He pleases and chastise whom He pleases, and Allah has power over all things.
  AL-BAQARA 286
  Allah does not impose upon any soul a duty but to the extent of its ability; for it is (the benefit of) what it has earned and upon it (the evil of) what it has wrought: Our Lord! do not punish us if we forget or make a mistake; Our Lord! do not lay on us a burden as Thou didst lay on those before us, Our Lord do not impose upon us that which we have not the strength to bear; and pardon us and grant us protection and have mercy on us, Thou art our Patron, so help us against the unbelieving people.
 • Al-Suyuti
 • AL-Zarqani
 • Hebatuallah Ebnu Salamah
 • Mar-e Ben Yousef Alkarmy
 • AL-BAQARA 286
  Allah does not impose upon any soul a duty but to the extent of its ability; for it is (the benefit of) what it has earned and upon it (the evil of) what it has wrought: Our Lord! do not punish us if we forget or make a mistake; Our Lord! do not lay on us a burden as Thou didst lay on those before us, Our Lord do not impose upon us that which we have not the strength to bear; and pardon us and grant us protection and have mercy on us, Thou art our Patron, so help us against the unbelieving people.
  AL-BAQARA 185
  The month of Ramazan is that in which the Quran was revealed, a guidance to men and clear proofs of the guidance and the distinction; therefore whoever of you is present in the month, he shall fast therein, and whoever is sick or upon a journey, then (he shall fast) a (like) number of other days; Allah desires ease for you, and He does not desire for you difficulty, and (He desires) that you should complete the number and that you should exalt the greatness of Allah for His having guided you and that you may give thanks.
 • Hebatuallah Ebnu Salamah
 • AAL-E-IMRAN 20
  But if they dispute with you, say: I have submitted myself entirely to Allah and (so) every one who follows me; and say to those who have been given the Book and the unlearned people: Do you submit yourselves? So if they submit then indeed they follow the right way; and if they turn back, then upon you is only the delivery of the message and Allah sees the servants.
  AL-AHZAB 50
  O Prophet! surely We have made lawful to you your wives whom you have given their dowries, and those whom your right hand possesses out of those whom Allah has given to you as prisoners of war, and the daughters of your paternal uncles and the daughters of your paternal aunts, and the daughters of your maternal uncles and the daughters of your maternal aunts who fled with you; and a believing woman if she gave herself to the Prophet, if the Prophet desired to marry her– specially for you, not for the (rest of) believers; We know what We have ordained for them concerning their wives and those whom their right hands possess in order that no blame may attach to you; and Allah is Forgiving, Merciful.

  AT-TAWBA 5
  So when the sacred months have passed away, then slay the idolaters wherever you find them, and take them captives and besiege them and lie in wait for them in every ambush, then if they repent and keep up prayer and pay the poor-rate, leave their way free to them; surely Allah is Forgiving, Merciful.

 • Al-Nisaburi
 • ُEbn Al-Arabi
 • Hebatuallah Ebnu Salamah
 • Mar-e Ben Yousef Alkarmy
 • AAL-E-IMRAN 28
  Let not the believers take the unbelievers for friends rather than believers; and whoever does this, he shall have nothing of (the guardianship of) Allah, but you should guard yourselves against them, guarding carefully; and Allah makes you cautious of (retribution from) Himself; and to Allah is the eventual coming.
  AL-ANFAL 57
  Therefore if you overtake them in fighting, then scatter by (making an example of) them those who are in their rear, that they may be mindful.

  AT-TAWBA 5
  So when the sacred months have passed away, then slay the idolaters wherever you find them, and take them captives and besiege them and lie in wait for them in every ambush, then if they repent and keep up prayer and pay the poor-rate, leave their way free to them; surely Allah is Forgiving, Merciful.

  ADH-DHARIYAT 55
  And continue to remind, for surely the reminder profits the believers.

 • Al-Nisaburi
 • Al-Suyuti
 • ُEbn Al-Arabi
 • Hebatuallah Ebnu Salamah
 • AAL-E-IMRAN 86
  How shall Allah guide a people who disbelieved after their believing and (after) they had borne witness that the Messenger was true and clear arguments had come to them; and Allah does not guide the unjust people.
  AAL-E-IMRAN 89
  Except those who repent after that and amend, then surely Allah is Forgiving, Merciful.
 • Hebatuallah Ebnu Salamah
 • Mar-e Ben Yousef Alkarmy
 • AAL-E-IMRAN 87
  (As for) these, their reward is that upon them is the curse of Allah and the angels and of men, all together.
  AAL-E-IMRAN 89
  Except those who repent after that and amend, then surely Allah is Forgiving, Merciful.
 • Hebatuallah Ebnu Salamah
 • Mar-e Ben Yousef Alkarmy
 • AAL-E-IMRAN 88
  Abiding in it; their chastisement shall not be lightened nor shall they be respited.
  AAL-E-IMRAN 89
  Except those who repent after that and amend, then surely Allah is Forgiving, Merciful.
 • Hebatuallah Ebnu Salamah
 • Mar-e Ben Yousef Alkarmy
 • AAL-E-IMRAN 97
  In it are clear signs, the standing place of Ibrahim, and whoever enters it shall be secure, and pilgrimage to the House is incumbent upon men for the sake of Allah, (upon) every one who is able to undertake the journey to it; and whoever disbelieves, then surely Allah is Self-sufficient, above any need of the worlds.
  AAL-E-IMRAN 97
  In it are clear signs, the standing place of Ibrahim, and whoever enters it shall be secure, and pilgrimage to the House is incumbent upon men for the sake of Allah, (upon) every one who is able to undertake the journey to it; and whoever disbelieves, then surely Allah is Self-sufficient, above any need of the worlds.
 • Hebatuallah Ebnu Salamah
 • AAL-E-IMRAN 102
  O you who believe! be careful of (your duty to) Allah with the care which is due to Him, and do not die unless you are Muslims.
  AT-TAGHABUN 16
  Therefore be careful of (your duty to) Allah as much as you can, and hear and obey and spend, it is better for your souls; and whoever is saved from the greediness of his soul, these it is that are the successful.
 • Al-Suyuti
 • AL-Zarqani
 • Hebatuallah Ebnu Salamah
 • Mar-e Ben Yousef Alkarmy
 • Moqatil ibn solayman
 • AAL-E-IMRAN 111
  They shall by no means harm you but with a slight evil; and if they fight with you they shall turn (their) backs to you, then shall they not be helped.
  AT-TAWBA 29
  Fight those who do not believe in Allah, nor in the latter day, nor do they prohibit what Allah and His Messenger have prohibited, nor follow the religion of truth, out of those who have been given the Book, until they pay the tax in acknowledgment of superiority and they are in a state of subjection.
 • Hebatuallah Ebnu Salamah
 • AAL-E-IMRAN 145
  And a soul will not die but with the permission of Allah the term is fixed; and whoever desires the reward of this world, I shall give him of it, and whoever desires the reward of the hereafter I shall give him of it, and I will reward the grateful.
  AL-ISRA 18
  Whoever desires this present life, We hasten to him therein what We please for whomsoever We desire, then We assign to him the hell; he shall enter it despised, driven away.
 • Hebatuallah Ebnu Salamah
 • AAL-E-IMRAN 186
  You shall certainly be tried respecting your wealth and your souls, and you shall certainly hear from those who have been given the Book before you and from those who are polytheists much annoying talk; and if you are patient and guard (against evil), surely this is one of the affairs (which should be) determined upon.
  AT-TAWBA 29
  Fight those who do not believe in Allah, nor in the latter day, nor do they prohibit what Allah and His Messenger have prohibited, nor follow the religion of truth, out of those who have been given the Book, until they pay the tax in acknowledgment of superiority and they are in a state of subjection.
 • Hebatuallah Ebnu Salamah
 • AN-NISA 7
  Men shall have a portion of what the parents and the near relatives leave, and women shall have a portion of what the parents and the near relatives leave, whether there is little or much of it; a stated portion.
  AN-NISA 11
  Allah enjoins you concerning your children: The male shall have the equal of the portion of two females; then if they are more than two females, they shall have two-thirds of what the deceased has left, and if there is one, she shall have the half; and as for his parents, each of them shall have the sixth of what he has left if he has a child, but if he has no child and (only) his two parents inherit him, then his mother shall have the third; but if he has brothers, then his mother shall have the sixth after (the payment of) a bequest he may have bequeathed or a debt; your parents and your children, you know not which of them is the nearer to you in usefulness; this is an ordinance from Allah: Surely Allah is Knowing, Wise.
 • Hebatuallah Ebnu Salamah
 • AN-NISA 8
  And when there are present at the division the relatives and the orphans and the needy, give them (something) out of it and speak to them kind words.
  AN-NISA 11
  Allah enjoins you concerning your children: The male shall have the equal of the portion of two females; then if they are more than two females, they shall have two-thirds of what the deceased has left, and if there is one, she shall have the half; and as for his parents, each of them shall have the sixth of what he has left if he has a child, but if he has no child and (only) his two parents inherit him, then his mother shall have the third; but if he has brothers, then his mother shall have the sixth after (the payment of) a bequest he may have bequeathed or a debt; your parents and your children, you know not which of them is the nearer to you in usefulness; this is an ordinance from Allah: Surely Allah is Knowing, Wise.
 • Hebatuallah Ebnu Salamah
 • Mar-e Ben Yousef Alkarmy
 • AN-NISA 9
  And let those fear who, should they leave behind them weakly offspring, would fear on their account, so let them be careful of (their duty to) Allah, and let them speak right words.
  AL-BAQARA 182
  But he who fears an inclination to a wrong course or an act of disobedience on the part of the testator, and effects an agreement between the parties, there is no blame on him. Surely Allah is Forgiving, Merciful.
 • Hebatuallah Ebnu Salamah
 • Mar-e Ben Yousef Alkarmy
 • AN-NISA 10
  (As for) those who swallow the property of the orphans unjustly, surely they only swallow fire into their bellies and they shall enter burning fire.
  AN-NISA 6
  And test the orphans until they attain puberty; then if you find in them maturity of intellect, make over to them their property, and do not consume it extravagantly and hastily, lest they attain to full age; and whoever is rich, let him abstain altogether, and whoever is poor, let him eat reasonably; then when you make over to them their property, call witnesses in their presence; and Allah is enough as a Reckoner.
 • Hebatuallah Ebnu Salamah
 • Mar-e Ben Yousef Alkarmy
 • AN-NISA 15
  And as for those who are guilty of an indecency from among your women, call to witnesses against them four (witnesses) from among you; then if they bear witness confine them to the houses until death takes them away or Allah opens some way for them.
  AN-NOOR 2
  (As for) the fornicatress and the fornicator, flog each of them, (giving) a hundred stripes, and let not pity for them detain you in the matter of obedience to Allah, if you believe in Allah and the last day, and let a party of believers witness their chastisement.
 • AL-Nahas
 • Al-Suyuti
 • AL-Zarqani
 • Hebatuallah Ebnu Salamah
 • Ibn AL-Jaouzi
 • Maki Ibn Abi Talib
 • Mar-e Ben Yousef Alkarmy
 • Moustafa Zeid
 • AN-NISA 16
  And as for the two who are guilty of indecency from among you, give them both a punishment; then if they repent and amend, turn aside from them; surely Allah is Oft-returning (to mercy), the Merciful.
  AN-NOOR 2
  (As for) the fornicatress and the fornicator, flog each of them, (giving) a hundred stripes, and let not pity for them detain you in the matter of obedience to Allah, if you believe in Allah and the last day, and let a party of believers witness their chastisement.
 • AL-Nahas
 • Al-Suyuti
 • AL-Zarqani
 • Hebatuallah Ebnu Salamah
 • Ibn AL-Jaouzi
 • Maki Ibn Abi Talib
 • Mar-e Ben Yousef Alkarmy
 • Moustafa Zeid
 • AN-NISA 17
  Repentance with Allah is only for those who do evil in ignorance, then turn (to Allah) soon, so these it is to whom Allah turns (mercifully), and Allah is ever Knowing, Wise.
  AN-NISA 18
  And repentance is not for those who go on doing evil deeds, until when death comes to one of them, he says: Surely now I repent; nor (for) those who die while they are unbelievers. These are they for whom We have prepared a painful chastisement.
 • Hebatuallah Ebnu Salamah
 • Mar-e Ben Yousef Alkarmy
 • AN-NISA 19
  O you who believe! it is not lawful for you that you should take women as heritage against (their) will, and do not straiten them m order that you may take part of what you have given them, unless they are guilty of manifest indecency, and treat them kindly; then if you hate them, it may be that you dislike a thing while Allah has placed abundant good in it.
  AN-NISA 19
  O you who believe! it is not lawful for you that you should take women as heritage against (their) will, and do not straiten them m order that you may take part of what you have given them, unless they are guilty of manifest indecency, and treat them kindly; then if you hate them, it may be that you dislike a thing while Allah has placed abundant good in it.
 • Mar-e Ben Yousef Alkarmy
 • AN-NISA 22
  And marry not woman whom your fathers married, except what has already passed; this surely is indecent and hateful, and it is an evil way.
  AN-NISA 22
  And marry not woman whom your fathers married, except what has already passed; this surely is indecent and hateful, and it is an evil way.
 • Hebatuallah Ebnu Salamah
 • Mar-e Ben Yousef Alkarmy
 • AN-NISA 23
  Forbidden to you are your mothers and your daughters and your sisters and your paternal aunts and your maternal aunts and brothers’ daughters and sisters’ daughters and your mothers that have suckled you and your foster-sisters and mothers of your wives and your step-daughters who are in your guardianship, (born) of your wives to whom you have gone in, but if you have not gone in to them, there is no blame on you (in marrying them), and the wives of your sons who are of your own loins and that you should have two sisters together, except what has already passed; surely Allah is Forgiving, Merciful.
  AN-NISA 23
  Forbidden to you are your mothers and your daughters and your sisters and your paternal aunts and your maternal aunts and brothers’ daughters and sisters’ daughters and your mothers that have suckled you and your foster-sisters and mothers of your wives and your step-daughters who are in your guardianship, (born) of your wives to whom you have gone in, but if you have not gone in to them, there is no blame on you (in marrying them), and the wives of your sons who are of your own loins and that you should have two sisters together, except what has already passed; surely Allah is Forgiving, Merciful.
 • Hebatuallah Ebnu Salamah
 • Mar-e Ben Yousef Alkarmy
 • AN-NISA 24
  And all married women except those whom your right hands possess (this is) Allah’s ordinance to you, and lawful for you are (all women) besides those, provided that you seek (them) with your property, taking (them) in marriage not committing fornication. Then as to those whom you profit by, give them their dowries as appointed; and there is no blame on you about what you mutually agree after what is appointed; surely Allah is Knowing, Wise.
  AL-MUMENOON 5
  And who guard their private parts,

  AL-MUMENOON 6
  Except before their mates or those whom their right hands possess, for they surely are not blameable,

  AL-MUMENOON 7
  But whoever seeks to go beyond that, these are they that exceed the limits;

 • Hebatuallah Ebnu Salamah
 • Mar-e Ben Yousef Alkarmy
 • AN-NISA 29
  O you who believe! do not devour your property among yourselves falsely, except that it be trading by your mutual consent; and do not kill your people; surely Allah is Merciful to you.
  AN-NOOR 61
  There is no blame on the blind man, nor is there blame on the lame, nor is there blame on the sick, nor on yourselves that you eat from your houses, or your fathers’ houses or your mothers’ houses, or your brothers’ houses, or your sisters’ houses, or your paternal uncles’ houses, or your paternal aunts’ houses, or your maternal uncles’ houses, or your maternal aunts’ houses, or what you possess the keys of, or your friends’ (houses). It is no sin in you that you eat together or separately. So when you enter houses, greet your people with a salutation from Allah, blessed (and) goodly; thus does Allah make clear to you the communications that you may understand.
 • Hebatuallah Ebnu Salamah
 • Mar-e Ben Yousef Alkarmy
 • AN-NISA 33
  And to every one We have appointed heirs of what parents and near relatives leave; and as to those with whom your rights hands have ratified agreements, give them their portion; surely Allah is a witness over all things.
  AL-ANFAL 75
  And (as for) those who believed afterwards and fled and struggled hard along with you, they are of you; and the possessors of relationships are nearer to each other in the ordinance of Allah; surely Allah knows all things.
 • Al-Suyuti
 • Hebatuallah Ebnu Salamah
 • Mar-e Ben Yousef Alkarmy
 • AN-NISA 43
  O you who believe! do not go near prayer when you are Intoxicated until you know (well) what you say, nor when you are under an obligation to perform a bath– unless (you are) travelling on the road– until you have washed yourselves; and if you are sick, or on a journey, or one of you come from the privy or you have touched the women, and you cannot find water, betake yourselves to pure earth, then wipe your faces and your hands; surely Allah is Pardoning, Forgiving.
  AL-MAEDA 90
  O you who believe! intoxicants and games of chance and (sacrificing to) stones set up and (dividing by) arrows are only an uncleanness, the Shaitan’s work; shun it therefore that you may be successful.
 • AL-Nahas
 • Hebatuallah Ebnu Salamah
 • Ibn AL-Jaouzi
 • Maki Ibn Abi Talib
 • Moustafa Zeid
 • AN-NISA 63
  These are they of whom Allah knows what is in their hearts; therefore turn aside from them and admonish them, and speak to them effectual words concerning themselves.
  AT-TAWBA 5
  So when the sacred months have passed away, then slay the idolaters wherever you find them, and take them captives and besiege them and lie in wait for them in every ambush, then if they repent and keep up prayer and pay the poor-rate, leave their way free to them; surely Allah is Forgiving, Merciful.
 • Al-Nisaburi
 • Hebatuallah Ebnu Salamah
 • AN-NISA 64
  And We did not send any messenger but that he should be obeyed by Allah’s permission; and had they, when they were unjust to themselves, come to you and asked forgiveness of Allah and the Messenger had (also) asked forgiveness for them, they would have found Allah Oft-returning (to mercy), Merciful.
  AT-TAWBA 80
  Ask forgiveness for them or do not ask forgiveness for them; even if you ask forgiveness for them seventy times, Allah will not forgive them; this is because they disbelieve in Allah and His Messenger, and Allah does not guide the transgressing people.
 • Hebatuallah Ebnu Salamah
 • Mar-e Ben Yousef Alkarmy
 • AN-NISA 71
  O you who believe! take your precaution, then go forth in detachments or go forth in a body.
  AT-TAWBA 122
  And it does not beseem the believers that they should go forth all together; why should not then a company from every party from among them go forth that they may apply themselves to obtain understanding in religion, and that they may warn their people when they come back to them that they may be cautious?
 • Hebatuallah Ebnu Salamah
 • Mar-e Ben Yousef Alkarmy
 • AN-NISA 80
  Whoever obeys the Messenger, he indeed obeys Allah, and whoever turns back, so We have not sent you as a keeper over them.
  AT-TAWBA 5
  So when the sacred months have passed away, then slay the idolaters wherever you find them, and take them captives and besiege them and lie in wait for them in every ambush, then if they repent and keep up prayer and pay the poor-rate, leave their way free to them; surely Allah is Forgiving, Merciful.
 • Hebatuallah Ebnu Salamah
 • Mar-e Ben Yousef Alkarmy
 • AN-NISA 81
  And they say: Obedience. But when they go out from your presence, a party of them decide by night upon doing otherwise than what you say; and Allah writes down what they decide by night, therefore turn aside from them and trust in Allah, and Allah is sufficient as a protector.
  AT-TAWBA 5
  So when the sacred months have passed away, then slay the idolaters wherever you find them, and take them captives and besiege them and lie in wait for them in every ambush, then if they repent and keep up prayer and pay the poor-rate, leave their way free to them; surely Allah is Forgiving, Merciful.
 • Hebatuallah Ebnu Salamah
 • Ibn AL-Jaouzi
 • Maki Ibn Abi Talib
 • Mar-e Ben Yousef Alkarmy
 • AN-NISA 84
  Fight then in Allah’s way; this is not imposed on you except In relation to yourself, and rouse the believers to ardor maybe Allah will restrain the fighting of those who disbelieve and Allah is strongest in prowess and strongest to give an exemplary punishment.
  AT-TAWBA 5
  So when the sacred months have passed away, then slay the idolaters wherever you find them, and take them captives and besiege them and lie in wait for them in every ambush, then if they repent and keep up prayer and pay the poor-rate, leave their way free to them; surely Allah is Forgiving, Merciful.
 • Hebatuallah Ebnu Salamah
 • AN-NISA 90
  Except those who reach a people between whom and you there is an alliance, or who come to you, their hearts shrinking from fighting you or fighting their own people; and if Allah had pleased, He would have given them power over you, so that they should have certainly fought you; therefore if they withdraw from you and do not fight you and offer you peace, then Allah has not given you a way against them.
  AT-TAWBA 5
  So when the sacred months have passed away, then slay the idolaters wherever you find them, and take them captives and besiege them and lie in wait for them in every ambush, then if they repent and keep up prayer and pay the poor-rate, leave their way free to them; surely Allah is Forgiving, Merciful.
 • AL-Nahas
 • Al-Suyuti
 • Hebatuallah Ebnu Salamah
 • Ibn AL-Jaouzi
 • Maki Ibn Abi Talib
 • Mar-e Ben Yousef Alkarmy
 • AN-NISA 91
  You will find others who desire that they should be safe from you and secure from their own people; as often as they are sent back to the mischief they get thrown into it headlong; therefore if they do not withdraw from you, and (do not) offer you peace and restrain their hands, then seize them and kill them wherever you find them; and against these We have given you a clear authority.
  AT-TAWBA 5
  So when the sacred months have passed away, then slay the idolaters wherever you find them, and take them captives and besiege them and lie in wait for them in every ambush, then if they repent and keep up prayer and pay the poor-rate, leave their way free to them; surely Allah is Forgiving, Merciful.
 • AL-Nahas
 • Hebatuallah Ebnu Salamah
 • Ibn AL-Jaouzi
 • Maki Ibn Abi Talib
 • Mar-e Ben Yousef Alkarmy
 • AN-NISA 92
  And it does not behoove a believer to kill a believer except by mistake, and whoever kills a believer by mistake, he should free a believing slave, and blood-money should be paid to his people unless they remit it as alms; but if he be from a tribe hostile to you and he is a believer, the freeing of a believing slave (suffices), and if he is from a tribe between whom and you there is a convenant, the blood-money should be paid to his people along with the freeing of a believing slave; but he who cannot find (a slave) should fast for two months successively: a penance from Allah, and Allah is Knowing, Wise.
  AT-TAWBA 1
  (This is a declaration of) immunity by Allah and His Messenger towards those of the idolaters with whom you made an agreement.
 • Hebatuallah Ebnu Salamah
 • Mar-e Ben Yousef Alkarmy
 • AN-NISA 93
  And whoever kills a believer intentionally, his punishment is hell; he shall abide in it, and Allah will send His wrath on him and curse him and prepare for him a painful chastisement.
  AL-FURQAN 68
  And they who do not call upon another god with Allah and do not slay the soul, which Allah has forbidden except in the requirements of justice, and (who) do not commit fornication and he who does this shall find a requital of sin;

  AL-FURQAN 69
  The punishment shall be doubled to him on the day of resurrection, and he shall abide therein in abasement;

  AL-FURQAN 70
  Except him who repents and believes and does a good deed; so these are they of whom Allah changes the evil deeds to good ones; and Allah is Forgiving, Merciful.

  AN-NISA 48
  Surely Allah does not forgive that anything should be associated with Him, and forgives what is besides that to whomsoever He pleases; and whoever associates anything with Allah, he devises indeed a great sin.

 • Hebatuallah Ebnu Salamah
 • Mar-e Ben Yousef Alkarmy
 • AN-NISA 145
  Surely the hypocrites are in the lowest stage of the fire and you shall not find a helper for them.
  AN-NISA 146
  Except those who repent and amend and hold fast to Allah and are sincere in their religion to Allah, these are with the believers, and Allah will grant the believers a mighty reward.
 • Hebatuallah Ebnu Salamah
 • Mar-e Ben Yousef Alkarmy
 • AL-MAEDA 2
  O you who believe! do not violate the signs appointed by Allah nor the sacred month, nor (interfere with) the offerings, nor the sacrificial animals with garlands, nor those going to the sacred house seeking the grace and pleasure of their Lord; and when you are free from the obligations of the pilgrimage, then hunt, and let not hatred of a people– because they hindered you from the Sacred Masjid– incite you to exceed the limits, and help one another in goodness and piety, and do not help one another in sin and aggression; and be careful of (your duty to) Allah; surely Allah is severe in requiting (evil).
  AT-TAWBA 5
  So when the sacred months have passed away, then slay the idolaters wherever you find them, and take them captives and besiege them and lie in wait for them in every ambush, then if they repent and keep up prayer and pay the poor-rate, leave their way free to them; surely Allah is Forgiving, Merciful.
 • Al-Suyuti
 • Hebatuallah Ebnu Salamah
 • Ibn AL-Jaouzi
 • Mar-e Ben Yousef Alkarmy
 • AL-MAEDA 13
  But on account of their breaking their covenant We cursed them and made their hearts hard; they altered the words from their places and they neglected a portion of what they were reminded of; and you shall always discover treachery in them excepting a few of them; so pardon them and turn away; surely Allah loves those who do good (to others).
  AT-TAWBA 5
  So when the sacred months have passed away, then slay the idolaters wherever you find them, and take them captives and besiege them and lie in wait for them in every ambush, then if they repent and keep up prayer and pay the poor-rate, leave their way free to them; surely Allah is Forgiving, Merciful.

  AT-TAWBA 29
  Fight those who do not believe in Allah, nor in the latter day, nor do they prohibit what Allah and His Messenger have prohibited, nor follow the religion of truth, out of those who have been given the Book, until they pay the tax in acknowledgment of superiority and they are in a state of subjection.

 • Al-Nisaburi
 • Hebatuallah Ebnu Salamah
 • Maki Ibn Abi Talib
 • Mar-e Ben Yousef Alkarmy
 • AL-MAEDA 33
  The punishment of those who wage war against Allah and His messenger and strive to make mischief in the land is only this, that they should be murdered or crucified or their hands and their feet should be cut off on opposite sides or they should be imprisoned; this shall be as a disgrace for them in this world, and in the hereafter they shall have a grievous chastisement,
  AL-MAEDA 34
  Except those who repent before you have them in your power; so know that Allah is Forgiving, Merciful.
 • Hebatuallah Ebnu Salamah
 • Mar-e Ben Yousef Alkarmy
 • AL-MAEDA 42
  (They are) listeners of a lie, devourers of what is forbidden; therefore if they come to you, judge between them or turn aside from them, and if you turn aside from them, they shall not harm you in any way; and if you judge, judge between them with equity; surely Allah loves those who judge equitably.
  AL-MAEDA 49
  And that you should judge between them by what Allah has revealed, and do not follow their low desires, and be cautious of them, lest they seduce you from part of what Allah has revealed to you; but if they turn back, then know that Allah desires to afflict them on account of some of their faults; and most surely many of the people are transgressors.
 • Al-Suyuti
 • Hebatuallah Ebnu Salamah
 • Mar-e Ben Yousef Alkarmy
 • AL-MAEDA 99
  Nothing is (incumbent) on the Messenger but to deliver (the message), and Allah knows what you do openly and what you hide.
  AT-TAWBA 5
  So when the sacred months have passed away, then slay the idolaters wherever you find them, and take them captives and besiege them and lie in wait for them in every ambush, then if they repent and keep up prayer and pay the poor-rate, leave their way free to them; surely Allah is Forgiving, Merciful.
 • Al-Nisaburi
 • Hebatuallah Ebnu Salamah
 • AL-MAEDA 105
  O you who believe! take care of your souls; he who errs cannot hurt you when you are on the right way; to Allah is your return, of all (of you), so He will inform you of what you did.
  AL-MAEDA 105
  O you who believe! take care of your souls; he who errs cannot hurt you when you are on the right way; to Allah is your return, of all (of you), so He will inform you of what you did.
 • Al-Nisaburi
 • ُEbn Al-Arabi
 • Hebatuallah Ebnu Salamah
 • Mar-e Ben Yousef Alkarmy
 • AL-MAEDA 106
  O you who believe! call to witness between you when death draws nigh to one of you, at the time of making the will, two just persons from among you, or two others from among others than you, if you are travelling in the land and the calamity of death befalls you; the two (witnesses) you should detain after the prayer; then if you doubt (them), they shall both swear by Allah, (saying): We will not take for it a price, though there be a relative, and we will not hide the testimony of Allah for then certainly we should be among the sinners.
  AT-TALAQ 2
  So when they have reached their prescribed time, then retain them with kindness or separate them with kindness, and call to witness two men of justice from among you, and give upright testimony for Allah. With that is admonished he who believes in Allah and the latter day; and whoever is careful of (his duty to) Allah, He will make for him an outlet,
 • Al-Suyuti
 • Hebatuallah Ebnu Salamah
 • Maki Ibn Abi Talib
 • Mar-e Ben Yousef Alkarmy
 • AL-MAEDA 107
  Then if it becomes known that they both have been guilty of a sin, two others shall stand up in their place from among those who have a claim against them, the two nearest in kin; so they two should swear by Allah: Certainly our testimony is truer than the testimony of those two, and we have not exceeded the limit, for then most surely we should be of the unjust.
  AT-TALAQ 2
  So when they have reached their prescribed time, then retain them with kindness or separate them with kindness, and call to witness two men of justice from among you, and give upright testimony for Allah. With that is admonished he who believes in Allah and the latter day; and whoever is careful of (his duty to) Allah, He will make for him an outlet,

  AN-NISA 15
  And as for those who are guilty of an indecency from among your women, call to witnesses against them four (witnesses) from among you; then if they bear witness confine them to the houses until death takes them away or Allah opens some way for them.

 • Hebatuallah Ebnu Salamah
 • AL-MAEDA 108
  This is more proper in order that they should give testimony truly or fear that other oaths be given after their oaths; and be careful of (your duty to) Allah, and hear; and Allah does not guide the transgressing people.
  AT-TALAQ 2
  So when they have reached their prescribed time, then retain them with kindness or separate them with kindness, and call to witness two men of justice from among you, and give upright testimony for Allah. With that is admonished he who believes in Allah and the latter day; and whoever is careful of (his duty to) Allah, He will make for him an outlet,
 • Hebatuallah Ebnu Salamah
 • AL-ANAAM 15
  Say: Surely I fear, if I disobey my Lord, the chastisement of a grievous day.
  AL-FATH 2
  That Allah may forgive your community their past faults and those to follow and complete His favor to you and keep you on a right way,
 • Hebatuallah Ebnu Salamah
 • Mar-e Ben Yousef Alkarmy
 • AL-ANAAM 66
  And your people call it a lie and it is the very truth. Say: I am not placed in charge of you.
  AT-TAWBA 5
  So when the sacred months have passed away, then slay the idolaters wherever you find them, and take them captives and besiege them and lie in wait for them in every ambush, then if they repent and keep up prayer and pay the poor-rate, leave their way free to them; surely Allah is Forgiving, Merciful.
 • Hebatuallah Ebnu Salamah
 • Mar-e Ben Yousef Alkarmy
 • AL-ANAAM 68
  And when you see those who enter into false discourses about Our communications, withdraw from them until they enter into some other discourse, and if the Shaitan causes you to forget, then do not sit after recollection with the unjust people.
  AT-TAWBA 5
  So when the sacred months have passed away, then slay the idolaters wherever you find them, and take them captives and besiege them and lie in wait for them in every ambush, then if they repent and keep up prayer and pay the poor-rate, leave their way free to them; surely Allah is Forgiving, Merciful.

  AN-NISA 140
  And indeed He has revealed to you in the Book that when you hear Allah’s communications disbelieved in and mocked at do not sit with them until they enter into some other discourse; surely then you would be like them; surely Allah will gather together the hypocrites and the unbelievers all in hell.

 • Hebatuallah Ebnu Salamah
 • Ibn AL-Jaouzi
 • Mar-e Ben Yousef Alkarmy
 • AL-ANAAM 69
  And nought of the reckoning of their (deeds) shall be against those who guard (against evil), but (theirs) is only to remind, haply they may guard.
  AN-NISA 140
  And indeed He has revealed to you in the Book that when you hear Allah’s communications disbelieved in and mocked at do not sit with them until they enter into some other discourse; surely then you would be like them; surely Allah will gather together the hypocrites and the unbelievers all in hell.
 • Hebatuallah Ebnu Salamah
 • Mar-e Ben Yousef Alkarmy
 • AL-ANAAM 70
  And leave those who have taken their religion for a play and an idle sport, and whom this world’s life has deceived, and remind (them) thereby lest a soul should be given up to destruction for what it has earned; it shall not have besides Allah any guardian nor an intercessor, and if it should seek to give every compensation, it shall not be accepted from it; these are they who shall be given up to destruction for what they earned; they shall have a drink of boiling water and a painful chastisement because they disbelieved.
  AT-TAWBA 5
  So when the sacred months have passed away, then slay the idolaters wherever you find them, and take them captives and besiege them and lie in wait for them in every ambush, then if they repent and keep up prayer and pay the poor-rate, leave their way free to them; surely Allah is Forgiving, Merciful.

  AT-TAWBA 29
  Fight those who do not believe in Allah, nor in the latter day, nor do they prohibit what Allah and His Messenger have prohibited, nor follow the religion of truth, out of those who have been given the Book, until they pay the tax in acknowledgment of superiority and they are in a state of subjection.

 • Hebatuallah Ebnu Salamah
 • AL-ANAAM 91
  And they do not assign to Allah the attributes due to Him when they say: Allah has not revealed anything to a mortal. Say: Who revealed the Book which Musa brought, a light and a guidance to men, which you make into scattered writings which you show while you conceal much? And you were taught what you did not know, (neither) you nor your fathers. Say: Allah then leave them sporting in their vain discourses.
  AT-TAWBA 5
  So when the sacred months have passed away, then slay the idolaters wherever you find them, and take them captives and besiege them and lie in wait for them in every ambush, then if they repent and keep up prayer and pay the poor-rate, leave their way free to them; surely Allah is Forgiving, Merciful.
 • Hebatuallah Ebnu Salamah
 • AL-ANAAM 104
  Indeed there have come to you clear proofs from your Lord; whoever will therefore see, it is for his own soul and whoever will be blind, it shall be against himself and I am not a keeper over you.
  AT-TAWBA 5
  So when the sacred months have passed away, then slay the idolaters wherever you find them, and take them captives and besiege them and lie in wait for them in every ambush, then if they repent and keep up prayer and pay the poor-rate, leave their way free to them; surely Allah is Forgiving, Merciful.
 • Hebatuallah Ebnu Salamah
 • AL-ANAAM 106
  Follow what is revealed to you from your Lord; there is no god but He; and withdraw from the polytheists.
  AT-TAWBA 5
  So when the sacred months have passed away, then slay the idolaters wherever you find them, and take them captives and besiege them and lie in wait for them in every ambush, then if they repent and keep up prayer and pay the poor-rate, leave their way free to them; surely Allah is Forgiving, Merciful.
 • Hebatuallah Ebnu Salamah
 • Ibn AL-Jaouzi
 • Mar-e Ben Yousef Alkarmy
 • AL-ANAAM 107
  And if Allah had pleased, they would not have set up others (with Him) and We have not appointed you a keeper over them, and you are not placed in charge of them.
  AT-TAWBA 5
  So when the sacred months have passed away, then slay the idolaters wherever you find them, and take them captives and besiege them and lie in wait for them in every ambush, then if they repent and keep up prayer and pay the poor-rate, leave their way free to them; surely Allah is Forgiving, Merciful.
 • Al-Nisaburi
 • Hebatuallah Ebnu Salamah
 • AL-ANAAM 108
  And do not abuse those whom they call upon besides Allah, lest exceeding the limits they should abuse Allah out of ignorance. Thus have We made fair seeming to every people their deeds; then to their Lord shall be their return, so He will inform them of what they did.
  AT-TAWBA 5
  So when the sacred months have passed away, then slay the idolaters wherever you find them, and take them captives and besiege them and lie in wait for them in every ambush, then if they repent and keep up prayer and pay the poor-rate, leave their way free to them; surely Allah is Forgiving, Merciful.
 • Hebatuallah Ebnu Salamah
 • Mar-e Ben Yousef Alkarmy
 • AL-ANAAM 112
  And thus did We make for every prophet an enemy, the Shaitans from among men and jinn, some of them suggesting to others varnished falsehood to deceive (them), and had your Lord pleased they would not have done it, therefore leave them and that which they forge.
  AT-TAWBA 5
  So when the sacred months have passed away, then slay the idolaters wherever you find them, and take them captives and besiege them and lie in wait for them in every ambush, then if they repent and keep up prayer and pay the poor-rate, leave their way free to them; surely Allah is Forgiving, Merciful.
 • Hebatuallah Ebnu Salamah
 • Mar-e Ben Yousef Alkarmy
 • AL-ANAAM 121
  And do not eat of that on which Allah’s name has not been mentioned, and that is most surely a transgression; and most surely the Shaitans suggest to their friends that they should contend with you; and if you obey them, you shall most surely be polytheists.
  AL-MAEDA 5
  This day (all) the good things are allowed to you; and the food of those who have been given the Book is lawful for you and your food is lawful for them; and the chaste from among the believing women and the chaste from among those who have been given the Book before you (are lawful for you); when you have given them their dowries, taking (them) in marriage, not fornicating nor taking them for paramours in secret; and whoever denies faith, his work indeed is of no account, and in the hereafter he shall be one of the losers.
 • Hebatuallah Ebnu Salamah
 • Mar-e Ben Yousef Alkarmy
 • AL-ANAAM 135
  Say: O my people! act according to your ability; I too am acting; so you will soon come to know, for whom (of us) will be the (good) end of the abode; surely the unjust shall not be successful.
  AT-TAWBA 5
  So when the sacred months have passed away, then slay the idolaters wherever you find them, and take them captives and besiege them and lie in wait for them in every ambush, then if they repent and keep up prayer and pay the poor-rate, leave their way free to them; surely Allah is Forgiving, Merciful.
 • Hebatuallah Ebnu Salamah
 • AL-ANAAM 137
  And thus their associates have made fair seeming to most of the polytheists the killing of their children, that they may cause them to perish and obscure for them their religion; and if Allah had pleased, they would not have done it, therefore leave them and that which they forge.
  AT-TAWBA 5
  So when the sacred months have passed away, then slay the idolaters wherever you find them, and take them captives and besiege them and lie in wait for them in every ambush, then if they repent and keep up prayer and pay the poor-rate, leave their way free to them; surely Allah is Forgiving, Merciful.
 • Hebatuallah Ebnu Salamah
 • Mar-e Ben Yousef Alkarmy
 • AL-ANAAM 141
  And He it is Who produces gardens (of vine), trellised and untrellised, and palms and seed-produce of which the fruits are of various sorts, and olives and pomegranates, like and unlike; eat of its fruit when it bears fruit, and pay the due of it on the day of its reaping, and do not act extravagantly; surely He does not love the extravagant.
  AT-TAWBA 60
  Alms are only for the poor and the needy, and the officials (appointed) over them, and those whose hearts are made to incline (to truth) and the (ransoming of) captives and those in debts and in the way of Allah and the wayfarer; an ordinance from Allah; and Allah is knowing, Wise.
 • AL-Nahas
 • AL-ANAAM 158
  They do not wait aught but that the angels should come to them, or that your Lord should come, or that some of the signs of your Lord should come. On the day when some of the signs of your Lord shall come, its faith shall not profit a soul which did not believe before, or earn good through its faith. Say: Wait; we too are waiting.
  AT-TAWBA 5
  So when the sacred months have passed away, then slay the idolaters wherever you find them, and take them captives and besiege them and lie in wait for them in every ambush, then if they repent and keep up prayer and pay the poor-rate, leave their way free to them; surely Allah is Forgiving, Merciful.
 • Hebatuallah Ebnu Salamah
 • AL-ANAAM 159
  Surely they who divided their religion into parts and became sects, you have no concern with them; their affair is only with Allah, then He will inform them of what they did.
  AT-TAWBA 5
  So when the sacred months have passed away, then slay the idolaters wherever you find them, and take them captives and besiege them and lie in wait for them in every ambush, then if they repent and keep up prayer and pay the poor-rate, leave their way free to them; surely Allah is Forgiving, Merciful.
 • Mar-e Ben Yousef Alkarmy
 • AL-ARAF 183
  And I grant them respite; surely My scheme is effective.
  AT-TAWBA 5
  So when the sacred months have passed away, then slay the idolaters wherever you find them, and take them captives and besiege them and lie in wait for them in every ambush, then if they repent and keep up prayer and pay the poor-rate, leave their way free to them; surely Allah is Forgiving, Merciful.
 • Hebatuallah Ebnu Salamah
 • AL-ARAF 199
  Take to forgiveness and enjoin good and turn aside from the ignorant.
  AT-TAWBA 5
  So when the sacred months have passed away, then slay the idolaters wherever you find them, and take them captives and besiege them and lie in wait for them in every ambush, then if they repent and keep up prayer and pay the poor-rate, leave their way free to them; surely Allah is Forgiving, Merciful.

  AT-TAWBA 103
  Take alms out of their property, you would cleanse them and purify them thereby, and pray for them; surely your prayer is a relief to them; and Allah is Hearing, Knowing.

 • Hebatuallah Ebnu Salamah
 • Mar-e Ben Yousef Alkarmy
 • AL-ANFAL 1
  They ask you about the windfalls. Say: The windfalls are for Allah and the Messenger. So be careful of (your duty to) Allah and set aright matters of your difference, and obey Allah and His Messenger if you are believers.
  AL-ANFAL 41
  And know that whatever thing you gain, a fifth of it is for Allah and for the Messenger and for the near of kin and the orphans and the needy and the wayfarer, if you believe in Allah and in that which We revealed to Our servant, on the day of distinction, the day on which the two parties met; and Allah has power over all things.
 • AL-Nahas
 • Hebatuallah Ebnu Salamah
 • Mar-e Ben Yousef Alkarmy
 • AL-ANFAL 33
  But Allah was not going to chastise them while you were among them, nor is Allah going to chastise them while yet they ask for forgiveness.
  AL-ANFAL 34
  And what (excuse) have they that Allah should not chastise them while they hinder (men) from the Sacred Mosque and they are not (fit to be) guardians of it; its guardians are only those who guard (against evil), but most of them do not know.
 • Hebatuallah Ebnu Salamah
 • Mar-e Ben Yousef Alkarmy
 • AL-ANFAL 38
  Say to those who disbelieve, if they desist, that which is past shall be forgiven to them; and if they return, then what happened to the ancients has already passed.
  AL-ANFAL 39
  And fight with them until there is no more persecution and religion should be only for Allah; but if they desist, then surely Allah sees what they do.
 • Mar-e Ben Yousef Alkarmy
 • AL-ANFAL 61
  And if they incline to peace, then incline to it and trust in Allah; surely He is the Hearing, the Knowing.
  AT-TAWBA 5
  So when the sacred months have passed away, then slay the idolaters wherever you find them, and take them captives and besiege them and lie in wait for them in every ambush, then if they repent and keep up prayer and pay the poor-rate, leave their way free to them; surely Allah is Forgiving, Merciful.

  AT-TAWBA 29
  Fight those who do not believe in Allah, nor in the latter day, nor do they prohibit what Allah and His Messenger have prohibited, nor follow the religion of truth, out of those who have been given the Book, until they pay the tax in acknowledgment of superiority and they are in a state of subjection.

 • AL-Nahas
 • Al-Nisaburi
 • Hebatuallah Ebnu Salamah
 • Maki Ibn Abi Talib
 • Mar-e Ben Yousef Alkarmy
 • AL-ANFAL 65
  O Prophet! urge the believers to war; if there are twenty patient ones of you they shall overcome two hundred, and if there are a hundred of you they shall overcome a thousand of those who disbelieve, because they are a people who do not understand.
  AL-ANFAL 66
  For the present Allah has made light your burden, and He knows that there is weakness in you; so if there are a hundred patient ones of you they shall overcome two hundred, and if there are a thousand they shall overcome two thousand by Allah’s permission, and Allah is with the patient.
 • Adahlawi
 • Al-Suyuti
 • AL-Zarqani
 • Hebatuallah Ebnu Salamah
 • Mar-e Ben Yousef Alkarmy
 • Moustafa Zeid
 • AL-ANFAL 72
  Surely those who believed and fled (their homes) and struggled hard in Allah’s way with their property and their souls, and those who gave shelter and helped– these are guardians of each other; and (as for) those who believed and did not fly, not yours is their guardianship until they fly; and if they seek aid from you in the matter of religion, aid is incumbent on you except against a people between whom and you there is a treaty, and Allah sees what you do.
  AL-ANFAL 75
  And (as for) those who believed afterwards and fled and struggled hard along with you, they are of you; and the possessors of relationships are nearer to each other in the ordinance of Allah; surely Allah knows all things.

  AT-TAWBA 5
  So when the sacred months have passed away, then slay the idolaters wherever you find them, and take them captives and besiege them and lie in wait for them in every ambush, then if they repent and keep up prayer and pay the poor-rate, leave their way free to them; surely Allah is Forgiving, Merciful.

 • AL-Nahas
 • Al-Suyuti
 • Hebatuallah Ebnu Salamah
 • Ibn AL-Jaouzi
 • Mar-e Ben Yousef Alkarmy
 • AL-ANFAL 73
  And (as for) those who disbelieve, some of them are the guardians of others; if you will not do it, there will be in the land persecution and great mischief.
  AL-ANFAL 75
  And (as for) those who believed afterwards and fled and struggled hard along with you, they are of you; and the possessors of relationships are nearer to each other in the ordinance of Allah; surely Allah knows all things.

  AT-TAWBA 5
  So when the sacred months have passed away, then slay the idolaters wherever you find them, and take them captives and besiege them and lie in wait for them in every ambush, then if they repent and keep up prayer and pay the poor-rate, leave their way free to them; surely Allah is Forgiving, Merciful.

 • Hebatuallah Ebnu Salamah
 • Mar-e Ben Yousef Alkarmy
 • AT-TAWBA 1
  (This is a declaration of) immunity by Allah and His Messenger towards those of the idolaters with whom you made an agreement.
  AT-TAWBA 5
  So when the sacred months have passed away, then slay the idolaters wherever you find them, and take them captives and besiege them and lie in wait for them in every ambush, then if they repent and keep up prayer and pay the poor-rate, leave their way free to them; surely Allah is Forgiving, Merciful.
 • Hebatuallah Ebnu Salamah
 • Mar-e Ben Yousef Alkarmy
 • AT-TAWBA 2
  So go about in the land for four months and know that you cannot weaken Allah and that Allah will bring disgrace to the unbelievers.
  AT-TAWBA 5
  So when the sacred months have passed away, then slay the idolaters wherever you find them, and take them captives and besiege them and lie in wait for them in every ambush, then if they repent and keep up prayer and pay the poor-rate, leave their way free to them; surely Allah is Forgiving, Merciful.
 • Hebatuallah Ebnu Salamah
 • Mar-e Ben Yousef Alkarmy
 • AT-TAWBA 5
  So when the sacred months have passed away, then slay the idolaters wherever you find them, and take them captives and besiege them and lie in wait for them in every ambush, then if they repent and keep up prayer and pay the poor-rate, leave their way free to them; surely Allah is Forgiving, Merciful.
  AT-TAWBA 5
  So when the sacred months have passed away, then slay the idolaters wherever you find them, and take them captives and besiege them and lie in wait for them in every ambush, then if they repent and keep up prayer and pay the poor-rate, leave their way free to them; surely Allah is Forgiving, Merciful.
 • Al-Nisaburi
 • Hebatuallah Ebnu Salamah
 • Mar-e Ben Yousef Alkarmy
 • AT-TAWBA 7
  How can there be an agreement for the idolaters with Allah and with His Messenger; except those with whom you made an agreement at the Sacred Mosque? So as long as they are true to you, be true to them; surely Allah loves those who are careful (of their duty).
  AT-TAWBA 5
  So when the sacred months have passed away, then slay the idolaters wherever you find them, and take them captives and besiege them and lie in wait for them in every ambush, then if they repent and keep up prayer and pay the poor-rate, leave their way free to them; surely Allah is Forgiving, Merciful.
 • Al-Nisaburi
 • Hebatuallah Ebnu Salamah
 • AT-TAWBA 34
  O you who believe! most surely many of the doctors of law and the monks eat away the property of men falsely, and turn (them) from Allah’s way; and (as for) those who hoard up gold and silver and do not spend it in Allah’s way, announce to them a painful chastisement,
  AT-TAWBA 103
  Take alms out of their property, you would cleanse them and purify them thereby, and pray for them; surely your prayer is a relief to them; and Allah is Hearing, Knowing.
 • Hebatuallah Ebnu Salamah
 • Mar-e Ben Yousef Alkarmy
 • AT-TAWBA 35
  On the day when it shall be heated in the fire of hell, then their foreheads and their sides and their backs shall be branded with it; this is what you hoarded up for yourselves, therefore taste what you hoarded.
  AT-TAWBA 103
  Take alms out of their property, you would cleanse them and purify them thereby, and pray for them; surely your prayer is a relief to them; and Allah is Hearing, Knowing.
 • Hebatuallah Ebnu Salamah
 • AT-TAWBA 39
  If you do not go forth, He will chastise you with a painful chastisement and bring in your place a people other than you, and you will do Him no harm; and Allah has power over all things.
  AT-TAWBA 122
  And it does not beseem the believers that they should go forth all together; why should not then a company from every party from among them go forth that they may apply themselves to obtain understanding in religion, and that they may warn their people when they come back to them that they may be cautious?
 • Hebatuallah Ebnu Salamah
 • AT-TAWBA 41
  Go forth light and heavy, and strive hard in Allah’s way with your property and your persons; this is better for you, if you know.
  AT-TAWBA 122
  And it does not beseem the believers that they should go forth all together; why should not then a company from every party from among them go forth that they may apply themselves to obtain understanding in religion, and that they may warn their people when they come back to them that they may be cautious?
 • Al-Suyuti
 • Hebatuallah Ebnu Salamah
 • Mar-e Ben Yousef Alkarmy
 • AT-TAWBA 43
  Allah pardon you! Why did you give them leave until those who spoke the truth had become manifest to you and you had known the liars?
  AN-NOOR 62
  Only those are believers who believe in Allah and His Messenger, and when they are with him on a momentous affair they go not away until they have asked his permission; surely they who ask your permission are they who believe in Allah and His Messenger; so when they ask your permission for some affair of theirs, give permission to whom you please of them and ask forgiveness for them from Allah; surely Allah is Forgiving, Merciful.
 • Mar-e Ben Yousef Alkarmy
 • AT-TAWBA 44
  They do not ask leave of you who believe in Allah and the latter day (to stay away) from striving hard with their property and their persons, and Allah knows those who guard (against evil).
  AN-NOOR 62
  Only those are believers who believe in Allah and His Messenger, and when they are with him on a momentous affair they go not away until they have asked his permission; surely they who ask your permission are they who believe in Allah and His Messenger; so when they ask your permission for some affair of theirs, give permission to whom you please of them and ask forgiveness for them from Allah; surely Allah is Forgiving, Merciful.
 • Hebatuallah Ebnu Salamah
 • AT-TAWBA 80
  Ask forgiveness for them or do not ask forgiveness for them; even if you ask forgiveness for them seventy times, Allah will not forgive them; this is because they disbelieve in Allah and His Messenger, and Allah does not guide the transgressing people.
  AL-MUNAFIQOON 6
  It is alike to them whether you beg forgiveness for them or do not beg forgiveness for them; Allah will never forgive them; surely Allah does not guide the transgressing people.
 • Hebatuallah Ebnu Salamah
 • Mar-e Ben Yousef Alkarmy
 • AT-TAWBA 97
  The dwellers of the desert are very hard in unbelief and hypocrisy, and more disposed not to know the limits of what Allah has revealed to His Messenger; and Allah is Knowing, Wise.
  AT-TAWBA 99
  And of the dwellers of the desert are those who believe in Allah and the latter day and take what they spend to be (means of) the nearness of Allah and the Messenger’s prayers; surely it shall be means of nearness for them; Allah will make them enter into His mercy; surely Allah is Forgiving, Merciful.
 • Hebatuallah Ebnu Salamah
 • Mar-e Ben Yousef Alkarmy
 • AT-TAWBA 98
  And of the dwellers of the desert are those who take what they spend to be a fine, and they wait (the befalling of) calamities to you; on them (will be) the evil calamity; and Allah is Hearing, Knowing.
  AT-TAWBA 99
  And of the dwellers of the desert are those who believe in Allah and the latter day and take what they spend to be (means of) the nearness of Allah and the Messenger’s prayers; surely it shall be means of nearness for them; Allah will make them enter into His mercy; surely Allah is Forgiving, Merciful.
 • Hebatuallah Ebnu Salamah
 • YUNUS 15
  And when Our clear communications are recited to them, those who hope not for Our meeting say: Bring a Quran other than this or change it. Say: It does not beseem me that I should change it of myself; I follow naught but what is revealed to me; surely I fear, if I disobey my Lord, the punishment of a mighty day.
  AL-FATH 2
  That Allah may forgive your community their past faults and those to follow and complete His favor to you and keep you on a right way,
 • Hebatuallah Ebnu Salamah
 • Mar-e Ben Yousef Alkarmy
 • YUNUS 20
  And they say: Why is not a sign sent to him from his Lord? Say: The unseen is only for Allah; therefore wait– surely I too, with you am of those who wait.
  AT-TAWBA 5
  So when the sacred months have passed away, then slay the idolaters wherever you find them, and take them captives and besiege them and lie in wait for them in every ambush, then if they repent and keep up prayer and pay the poor-rate, leave their way free to them; surely Allah is Forgiving, Merciful.
 • Hebatuallah Ebnu Salamah
 • YUNUS 41
  And if they call you a liar, say: My work is for me and your work for you; you are clear of what I do and I am clear of what you do.
  AT-TAWBA 5
  So when the sacred months have passed away, then slay the idolaters wherever you find them, and take them captives and besiege them and lie in wait for them in every ambush, then if they repent and keep up prayer and pay the poor-rate, leave their way free to them; surely Allah is Forgiving, Merciful.
 • Hebatuallah Ebnu Salamah
 • Maki Ibn Abi Talib
 • Mar-e Ben Yousef Alkarmy
 • YUNUS 46
  And if We show you something of what We threaten them with, or cause you to die, yet to Us is their return, and Allah is the bearer of witness to what they do.
  AT-TAWBA 5
  So when the sacred months have passed away, then slay the idolaters wherever you find them, and take them captives and besiege them and lie in wait for them in every ambush, then if they repent and keep up prayer and pay the poor-rate, leave their way free to them; surely Allah is Forgiving, Merciful.
 • Hebatuallah Ebnu Salamah
 • YUNUS 99
  And if your Lord had pleased, surely all those who are in the earth would have believed, all of them; will you then force men till they become believers?
  AT-TAWBA 5
  So when the sacred months have passed away, then slay the idolaters wherever you find them, and take them captives and besiege them and lie in wait for them in every ambush, then if they repent and keep up prayer and pay the poor-rate, leave their way free to them; surely Allah is Forgiving, Merciful.
 • Hebatuallah Ebnu Salamah
 • Mar-e Ben Yousef Alkarmy
 • YUNUS 102
  What do they wait for then but the like of the days of those who passed away before them? Say: Wait then; surely I too am with you of those who wait.
  AT-TAWBA 5
  So when the sacred months have passed away, then slay the idolaters wherever you find them, and take them captives and besiege them and lie in wait for them in every ambush, then if they repent and keep up prayer and pay the poor-rate, leave their way free to them; surely Allah is Forgiving, Merciful.
 • Hebatuallah Ebnu Salamah
 • Mar-e Ben Yousef Alkarmy
 • YUNUS 108
  Say: O people! indeed there has come to you the truth from your Lord, therefore whoever goes aright, he goes aright only for the good of his own soul, and whoever goes astray, he goes astray only to the detriment of it, and I am not a custodian over you.
  AT-TAWBA 5
  So when the sacred months have passed away, then slay the idolaters wherever you find them, and take them captives and besiege them and lie in wait for them in every ambush, then if they repent and keep up prayer and pay the poor-rate, leave their way free to them; surely Allah is Forgiving, Merciful.
 • Hebatuallah Ebnu Salamah
 • Mar-e Ben Yousef Alkarmy
 • YUNUS 109
  And follow what is revealed to you and be patient till Allah should give judgment, and He is the best of the judges.
  AT-TAWBA 5
  So when the sacred months have passed away, then slay the idolaters wherever you find them, and take them captives and besiege them and lie in wait for them in every ambush, then if they repent and keep up prayer and pay the poor-rate, leave their way free to them; surely Allah is Forgiving, Merciful.
 • AL-Nahas
 • Al-Nisaburi
 • Hebatuallah Ebnu Salamah
 • Maki Ibn Abi Talib
 • Mar-e Ben Yousef Alkarmy
 • HUD 12
  Then, it may be that you will give up part of what is revealed to you and your breast will become straitened by it because they say: Why has not a treasure been sent down upon him or an angel come with him? You are only a warner; and Allah is custodian over all things.
  AT-TAWBA 5
  So when the sacred months have passed away, then slay the idolaters wherever you find them, and take them captives and besiege them and lie in wait for them in every ambush, then if they repent and keep up prayer and pay the poor-rate, leave their way free to them; surely Allah is Forgiving, Merciful.
 • Hebatuallah Ebnu Salamah
 • HUD 15
  Whoever desires this world’s life and its finery, We will pay them in full their deeds therein, and they shall not be made to. suffer loss in respect of them.
  AL-ISRA 18
  Whoever desires this present life, We hasten to him therein what We please for whomsoever We desire, then We assign to him the hell; he shall enter it despised, driven away.
 • Hebatuallah Ebnu Salamah
 • Mar-e Ben Yousef Alkarmy
 • Moqatil ibn solayman
 • HUD 121
  And say to those who do not believe: Act according to your state; surely we too are acting.
  AT-TAWBA 5
  So when the sacred months have passed away, then slay the idolaters wherever you find them, and take them captives and besiege them and lie in wait for them in every ambush, then if they repent and keep up prayer and pay the poor-rate, leave their way free to them; surely Allah is Forgiving, Merciful.
 • Hebatuallah Ebnu Salamah
 • Mar-e Ben Yousef Alkarmy
 • HUD 122
  And wait; surely we are waiting also.
  AT-TAWBA 5
  So when the sacred months have passed away, then slay the idolaters wherever you find them, and take them captives and besiege them and lie in wait for them in every ambush, then if they repent and keep up prayer and pay the poor-rate, leave their way free to them; surely Allah is Forgiving, Merciful.
 • Hebatuallah Ebnu Salamah
 • Mar-e Ben Yousef Alkarmy
 • AR-RAD 6
  And they ask you to hasten on the evil before the good, and indeed there have been exemplary punishments before them; and most surely your Lord is the Lord of forgiveness to people, notwithstanding their injustice; and most surely your Lord is severe in requiting (evil).
  AN-NISA 48
  Surely Allah does not forgive that anything should be associated with Him, and forgives what is besides that to whomsoever He pleases; and whoever associates anything with Allah, he devises indeed a great sin.
 • Hebatuallah Ebnu Salamah
 • AR-RAD 40
  And We will either let you see part of what We threaten them with or cause you to die, for only the delivery of the message is (incumbent) on you, while calling (them) to account is Our (business).
  AT-TAWBA 5
  So when the sacred months have passed away, then slay the idolaters wherever you find them, and take them captives and besiege them and lie in wait for them in every ambush, then if they repent and keep up prayer and pay the poor-rate, leave their way free to them; surely Allah is Forgiving, Merciful.
 • Al-Nisaburi
 • Hebatuallah Ebnu Salamah
 • Mar-e Ben Yousef Alkarmy
 • IBRAHIM 34
  And He gives you of all that you ask Him; and if you count Allah’s favors, you will not be able to number them; most surely man is very unjust, very ungrateful.
  AN-NAHL 18
  And if you would count Allah’s favors, you will not be able to number them; most surely Allah is Forgiving, Merciful.
 • Hebatuallah Ebnu Salamah
 • Mar-e Ben Yousef Alkarmy
 • AL-HIJR 3
  Leave them that they may eat and enjoy themselves and (that) hope may beguile them, for they will soon know.
  AT-TAWBA 5
  So when the sacred months have passed away, then slay the idolaters wherever you find them, and take them captives and besiege them and lie in wait for them in every ambush, then if they repent and keep up prayer and pay the poor-rate, leave their way free to them; surely Allah is Forgiving, Merciful.
 • Hebatuallah Ebnu Salamah
 • Mar-e Ben Yousef Alkarmy
 • AL-HIJR 85
  And We did not create the heavens and the earth and what is between them two but in truth; and the hour is most surely coming, so turn away with kindly forgiveness.
  AT-TAWBA 5
  So when the sacred months have passed away, then slay the idolaters wherever you find them, and take them captives and besiege them and lie in wait for them in every ambush, then if they repent and keep up prayer and pay the poor-rate, leave their way free to them; surely Allah is Forgiving, Merciful.
 • AL-Nahas
 • Al-Nisaburi
 • Hebatuallah Ebnu Salamah
 • Ibn AL-Jaouzi
 • Maki Ibn Abi Talib
 • Mar-e Ben Yousef Alkarmy
 • AL-HIJR 88
  Do not strain your eyes after what We have given certain classes of them to enjoy, and do not grieve for them, and make yourself gentle to the believers.
  AT-TAWBA 5
  So when the sacred months have passed away, then slay the idolaters wherever you find them, and take them captives and besiege them and lie in wait for them in every ambush, then if they repent and keep up prayer and pay the poor-rate, leave their way free to them; surely Allah is Forgiving, Merciful.
 • Hebatuallah Ebnu Salamah
 • Mar-e Ben Yousef Alkarmy
 • AL-HIJR 89
  And say: Surely I am the plain warner.
  AT-TAWBA 5
  So when the sacred months have passed away, then slay the idolaters wherever you find them, and take them captives and besiege them and lie in wait for them in every ambush, then if they repent and keep up prayer and pay the poor-rate, leave their way free to them; surely Allah is Forgiving, Merciful.
 • Al-Nisaburi
 • Hebatuallah Ebnu Salamah
 • AL-HIJR 94
  Therefore declare openly what you are bidden and turn aside from the polytheists.
  AT-TAWBA 5
  So when the sacred months have passed away, then slay the idolaters wherever you find them, and take them captives and besiege them and lie in wait for them in every ambush, then if they repent and keep up prayer and pay the poor-rate, leave their way free to them; surely Allah is Forgiving, Merciful.
 • AL-Nahas
 • Hebatuallah Ebnu Salamah
 • Ibn AL-Jaouzi
 • Maki Ibn Abi Talib
 • Mar-e Ben Yousef Alkarmy
 • AN-NAHL 67
  And of the fruits of the palms and the grapes– you obtain from them intoxication and goodly provision; most surely there is a sign in this for a people who ponder.
  AL-MAEDA 90
  O you who believe! intoxicants and games of chance and (sacrificing to) stones set up and (dividing by) arrows are only an uncleanness, the Shaitan’s work; shun it therefore that you may be successful.
 • Hebatuallah Ebnu Salamah
 • Mar-e Ben Yousef Alkarmy
 • AN-NAHL 82
  But if they turn back, then on you devolves only the clear deliverance (of the message).
  AT-TAWBA 5
  So when the sacred months have passed away, then slay the idolaters wherever you find them, and take them captives and besiege them and lie in wait for them in every ambush, then if they repent and keep up prayer and pay the poor-rate, leave their way free to them; surely Allah is Forgiving, Merciful.
 • Hebatuallah Ebnu Salamah
 • Mar-e Ben Yousef Alkarmy
 • AN-NAHL 106
  He who disbelieves in Allah after his having believed, not he who is compelled while his heart is at rest on account of faith, but he who opens (his) breast to disbelief– on these is the wrath of Allah, and they shall have a grievous chastisement.
  AT-TAWBA 5
  So when the sacred months have passed away, then slay the idolaters wherever you find them, and take them captives and besiege them and lie in wait for them in every ambush, then if they repent and keep up prayer and pay the poor-rate, leave their way free to them; surely Allah is Forgiving, Merciful.

  AN-NAHL 106
  He who disbelieves in Allah after his having believed, not he who is compelled while his heart is at rest on account of faith, but he who opens (his) breast to disbelief– on these is the wrath of Allah, and they shall have a grievous chastisement.

  AN-NISA 98
  Except the weak from among the men and the children who have not in their power the means nor can they find a way (to escape);

 • Hebatuallah Ebnu Salamah
 • AN-NAHL 125
  Call to the way of your Lord with wisdom and goodly exhortation, and have disputations with them in the best manner; surely your Lord best knows those who go astray from His path, and He knows best those who follow the right way.
  AT-TAWBA 5
  So when the sacred months have passed away, then slay the idolaters wherever you find them, and take them captives and besiege them and lie in wait for them in every ambush, then if they repent and keep up prayer and pay the poor-rate, leave their way free to them; surely Allah is Forgiving, Merciful.
 • AL-Nahas
 • Al-Nisaburi
 • Hebatuallah Ebnu Salamah
 • Mar-e Ben Yousef Alkarmy
 • AN-NAHL 127
  And be patient and your patience is not but by (the assistance of) Allah, and grieve not for them, and do not distress yourself at what they plan.
  AT-TAWBA 5
  So when the sacred months have passed away, then slay the idolaters wherever you find them, and take them captives and besiege them and lie in wait for them in every ambush, then if they repent and keep up prayer and pay the poor-rate, leave their way free to them; surely Allah is Forgiving, Merciful.
 • Hebatuallah Ebnu Salamah
 • AL-ISRA 23
  And your Lord has commanded that you shall not serve (any) but Him, and goodness to your parents. If either or both of them reach old age with you, say not to them (so much as) «Ugh» nor chide them, and speak to them a generous word.
  AT-TAWBA 113
  It is not (fit) for the Prophet and those who believe that they should ask forgiveness for the polytheists, even though they should be near relatives, after it has become clear to them that they are inmates of the flaming fire.
 • Hebatuallah Ebnu Salamah
 • Moqatil ibn solayman
 • AL-ISRA 24
  And make yourself submissively gentle to them with compassion, and say: O my Lord! have compassion on them, as they brought me up (when I was) little.
  AT-TAWBA 113
  It is not (fit) for the Prophet and those who believe that they should ask forgiveness for the polytheists, even though they should be near relatives, after it has become clear to them that they are inmates of the flaming fire.
 • Hebatuallah Ebnu Salamah
 • Mar-e Ben Yousef Alkarmy
 • Moqatil ibn solayman
 • AL-ISRA 54
  Your Lord knows you best; He will have mercy on you if He pleases, or He will chastise you if He pleases; and We have not sent you as being in charge of them.
  AT-TAWBA 5
  So when the sacred months have passed away, then slay the idolaters wherever you find them, and take them captives and besiege them and lie in wait for them in every ambush, then if they repent and keep up prayer and pay the poor-rate, leave their way free to them; surely Allah is Forgiving, Merciful.
 • Hebatuallah Ebnu Salamah
 • Mar-e Ben Yousef Alkarmy
 • AL-ISRA 110
  Say: Call upon Allah or call upon, the Beneficent Allah; whichever you call upon, He has the best names; and do not utter your prayer with a very raised voice nor be silent with regard to it, and seek a way between these.
  AL-ARAF 205
  And remember your Lord within yourself humbly and fearing and in a voice not loud in the morning and the evening and be not of the heedless ones.

  AL-HIJR 94
  Therefore declare openly what you are bidden and turn aside from the polytheists.

 • Hebatuallah Ebnu Salamah
 • Mar-e Ben Yousef Alkarmy
 • AL-KAHF 29
  And say: The truth is from your Lord, so let him who please believe, and let him who please disbelieve; surely We have prepared for the iniquitous a fire, the curtains of which shall encompass them about; and if they cry for water, they shall be given water like molten brass which will scald their faces; evil the drink and ill the resting-place.
  AL-INSAN 30
  And you do not please except that Allah please, surely Allah is Knowing, Wise;
 • Hebatuallah Ebnu Salamah
 • MARYAM 39
  And warn them of the day of intense regret, when the matter shall have been decided; and they are (now) in negligence and they do not believe.
  AT-TAWBA 5
  So when the sacred months have passed away, then slay the idolaters wherever you find them, and take them captives and besiege them and lie in wait for them in every ambush, then if they repent and keep up prayer and pay the poor-rate, leave their way free to them; surely Allah is Forgiving, Merciful.
 • Hebatuallah Ebnu Salamah
 • Mar-e Ben Yousef Alkarmy
 • MARYAM 59
  But there came after them an evil generation, who neglected prayers and followed and sensual desires, so they win meet perdition,
  MARYAM 60
  Except such as repent and believe and do good, these shall enter the garden, and they shall not be dealt with unjustly in any way:
 • Hebatuallah Ebnu Salamah
 • Mar-e Ben Yousef Alkarmy
 • MARYAM 71
  And there is not one of you but shall come to it; this is an unavoidable decree of your Lord.
  MARYAM 72
  And We will deliver those who guarded (against evil), and We will leave the unjust therein on their knees.
 • Hebatuallah Ebnu Salamah
 • MARYAM 75
  Say: As for him who remains in error, the Beneficent Allah will surely prolong his length of days, until they see what they were threatened with, either the punishment or the hour; then they shall know who is in more evil plight and weaker in forces
  AT-TAWBA 5
  So when the sacred months have passed away, then slay the idolaters wherever you find them, and take them captives and besiege them and lie in wait for them in every ambush, then if they repent and keep up prayer and pay the poor-rate, leave their way free to them; surely Allah is Forgiving, Merciful.
 • Hebatuallah Ebnu Salamah
 • Mar-e Ben Yousef Alkarmy
 • MARYAM 84
  Therefore be not in haste against them, We only number out to them a number (of days).
  AT-TAWBA 5
  So when the sacred months have passed away, then slay the idolaters wherever you find them, and take them captives and besiege them and lie in wait for them in every ambush, then if they repent and keep up prayer and pay the poor-rate, leave their way free to them; surely Allah is Forgiving, Merciful.
 • Hebatuallah Ebnu Salamah
 • Mar-e Ben Yousef Alkarmy
 • TA-HA 114
  Supremely exalted is therefore Allah, the King, the Truth, and do not make haste with the Quran before its revelation is made complete to you and say: O my Lord ! increase me in knowledge.
  AL-ALA 6
  We will make you recite so you shall not forget,
 • Hebatuallah Ebnu Salamah
 • Mar-e Ben Yousef Alkarmy
 • TA-HA 130
  Bear then patiently what they say, and glorify your Lord by the praising of Him before the rising of the sun and before its setting, and during hours of the night do also glorify (Him) and during parts of the day, that you may be well pleased
  AT-TAWBA 5
  So when the sacred months have passed away, then slay the idolaters wherever you find them, and take them captives and besiege them and lie in wait for them in every ambush, then if they repent and keep up prayer and pay the poor-rate, leave their way free to them; surely Allah is Forgiving, Merciful.
 • Hebatuallah Ebnu Salamah
 • Ibn AL-Jaouzi
 • Mar-e Ben Yousef Alkarmy
 • TA-HA 135
  Say: Every one (of us) is awaiting, therefore do await: So you will come to know who is the follower of the even path and who goes aright.
  AT-TAWBA 5
  So when the sacred months have passed away, then slay the idolaters wherever you find them, and take them captives and besiege them and lie in wait for them in every ambush, then if they repent and keep up prayer and pay the poor-rate, leave their way free to them; surely Allah is Forgiving, Merciful.
 • Hebatuallah Ebnu Salamah
 • Mar-e Ben Yousef Alkarmy
 • AL-ANBIYA 98
  Surely you and what you worship besides Allah are the firewood of hell; to it you shall come.
  AL-ANBIYA 101
  Surely (as for) those for whom the good has already gone forth from Us, they shall be kept far off from it;
 • Hebatuallah Ebnu Salamah
 • Mar-e Ben Yousef Alkarmy
 • AL-ANBIYA 99
  Had these been gods, they would not have come to it and all shall abide therein.
  AL-ANBIYA 101
  Surely (as for) those for whom the good has already gone forth from Us, they shall be kept far off from it;
 • Hebatuallah Ebnu Salamah
 • Mar-e Ben Yousef Alkarmy
 • AL-HAJJ 52
  And We did not send before you any messenger or prophet, but when he desired, the Shaitan made a suggestion respecting his desire; but Allah annuls that which the Shaitan casts, then does Allah establish His communications, and Allah is Knowing, Wise,
  AL-ALA 6
  We will make you recite so you shall not forget,
 • Hebatuallah Ebnu Salamah
 • AL-HAJJ 68
  And if they contend with you, say: Allah best knows what you do.
  AT-TAWBA 5
  So when the sacred months have passed away, then slay the idolaters wherever you find them, and take them captives and besiege them and lie in wait for them in every ambush, then if they repent and keep up prayer and pay the poor-rate, leave their way free to them; surely Allah is Forgiving, Merciful.
 • Al-Nisaburi
 • Hebatuallah Ebnu Salamah
 • Mar-e Ben Yousef Alkarmy
 • AL-HAJJ 69
  Allah will judge between you on the day of resurrection respecting that in which you differ.
  AT-TAWBA 5
  So when the sacred months have passed away, then slay the idolaters wherever you find them, and take them captives and besiege them and lie in wait for them in every ambush, then if they repent and keep up prayer and pay the poor-rate, leave their way free to them; surely Allah is Forgiving, Merciful.
 • Mar-e Ben Yousef Alkarmy
 • AL-HAJJ 78
  And strive hard in (the way of) Allah, (such) a striving a is due to Him; He has chosen you and has not laid upon you an hardship in religion; the faith of your father Ibrahim; He named you Muslims before and in this, that the Messenger may be a bearer of witness to you, and you may be bearers of witness to the people; therefore keep up prayer and pay the poor-rate and hold fast by Allah; He is your Guardian; how excellent the Guardian and how excellent the Helper!
  AT-TAGHABUN 16
  Therefore be careful of (your duty to) Allah as much as you can, and hear and obey and spend, it is better for your souls; and whoever is saved from the greediness of his soul, these it is that are the successful.

  AL-HAJJ 39
  Permission (to fight) is given to those upon whom war is made because they are oppressed, and most surely Allah is well able to assist them;

 • Hebatuallah Ebnu Salamah
 • Mar-e Ben Yousef Alkarmy
 • Moqatil ibn solayman
 • AL-MUMENOON 54
  Therefore leave them in their overwhelming ignorance till
  AT-TAWBA 5
  So when the sacred months have passed away, then slay the idolaters wherever you find them, and take them captives and besiege them and lie in wait for them in every ambush, then if they repent and keep up prayer and pay the poor-rate, leave their way free to them; surely Allah is Forgiving, Merciful.
 • Hebatuallah Ebnu Salamah
 • Mar-e Ben Yousef Alkarmy
 • AL-MUMENOON 96
  Repel evil by what is best; We know best what they describe.
  AT-TAWBA 5
  So when the sacred months have passed away, then slay the idolaters wherever you find them, and take them captives and besiege them and lie in wait for them in every ambush, then if they repent and keep up prayer and pay the poor-rate, leave their way free to them; surely Allah is Forgiving, Merciful.
 • Hebatuallah Ebnu Salamah
 • Mar-e Ben Yousef Alkarmy
 • AN-NOOR 3
  The fornicator shall not marry any but a fornicatress or idolatress, and (as for) the fornicatress, none shall marry her but a fornicator or an idolater; and it is forbidden to the believers.
  AN-NOOR 32
  And marry those among you who are single and those who are fit among your male slaves and your female slaves; if they are needy, Allah will make them free from want out of His grace; and Allah is Ample-giving, Knowing.
 • AL-Nahas
 • Al-Suyuti
 • AL-Zarqani
 • Hebatuallah Ebnu Salamah
 • Ibn AL-Jaouzi
 • Mar-e Ben Yousef Alkarmy
 • AN-NOOR 4
  And those who accuse free women then do not bring four witnesses, flog them, (giving) eighty stripes, and do not admit any evidence from them ever; and these it is that are the transgressors,
  AN-NOOR 5
  Except those who repent after this and act aright, for surely Allah is Forgiving, Merciful.
 • Hebatuallah Ebnu Salamah
 • Mar-e Ben Yousef Alkarmy
 • AN-NOOR 6
  And (as for) those who accuse their wives and have no witnesses except themselves, the evidence of one of these (should be taken) four times, bearing Allah to witness that he is most surely of the truthful ones.
  AN-NOOR 8
  And it shall avert the chastisement from her if she testify four times, bearing Allah to witness that he is most surely one of the liars;
 • Hebatuallah Ebnu Salamah
 • Mar-e Ben Yousef Alkarmy
 • AN-NOOR 27
  O you who believe! Do not enter houses other than your own houses until you have asked permission and saluted their inmates; this is better for you, that you may be mindful.
  AN-NOOR 29
  It is no sin in you that you enter uninhabited houses wherein you have your necessaries; and Allah knows what you do openly and what you hide.
 • Hebatuallah Ebnu Salamah
 • Mar-e Ben Yousef Alkarmy
 • AN-NOOR 31
  And say to the believing women that they cast down their looks and guard their private parts and do not display their ornaments except what appears thereof, and let them wear their head-coverings over their bosoms, and not display their ornaments except to their husbands or their fathers, or the fathers of their husbands, or their sons, or the sons of their husbands, or their brothers, or their brothers’ sons, or their sisters’ sons, or their women, or those whom their right hands possess, or the male servants not having need (of women), or the children who have not attained knowledge of what is hidden of women; and let them not strike their feet so that what they hide of their ornaments may be known; and turn to Allah all of you, O believers! so that you may be successful.
  AN-NOOR 60
  And (as for) women advanced in years who do not hope for a marriage, it is no sin for them if they put off their clothes without displaying their ornaments; and if they restrain themselves it is better for them; and Allah is Hearing, Knowing.
 • Hebatuallah Ebnu Salamah
 • Mar-e Ben Yousef Alkarmy
 • AN-NOOR 54
  Say: Obey Allah and obey the Messenger; but if you turn back, then on him rests that which is imposed on him and on you rests that which is imposed on you; and if you obey him, you are on the right way; and nothing rests on the Messenger but clear delivering (of the message).
  AT-TAWBA 5
  So when the sacred months have passed away, then slay the idolaters wherever you find them, and take them captives and besiege them and lie in wait for them in every ambush, then if they repent and keep up prayer and pay the poor-rate, leave their way free to them; surely Allah is Forgiving, Merciful.
 • Hebatuallah Ebnu Salamah
 • AN-NOOR 58
  O you who believe! let those whom your right hands possess and those of you who have not attained to puberty ask permission of you three times; before the morning prayer, and when you put off your clothes at midday in summer, and after the prayer of the nightfall; these are three times of privacy for you; neither is it a sin for you nor for them besides these, some of you must go round about (waiting) upon others; thus does Allah make clear to you the communications, and Allah is Knowing, Wise.
  AN-NOOR 59
  And when the children among you have attained to puberty, let them seek permission as those before them sought permission; thus does Allah make clear to you His communications, and Allah is knowing, Wise.
 • Hebatuallah Ebnu Salamah
 • AL-FURQAN 68
  And they who do not call upon another god with Allah and do not slay the soul, which Allah has forbidden except in the requirements of justice, and (who) do not commit fornication and he who does this shall find a requital of sin;
  AL-FURQAN 70
  Except him who repents and believes and does a good deed; so these are they of whom Allah changes the evil deeds to good ones; and Allah is Forgiving, Merciful.
 • Hebatuallah Ebnu Salamah
 • Mar-e Ben Yousef Alkarmy
 • AL-FURQAN 69
  The punishment shall be doubled to him on the day of resurrection, and he shall abide therein in abasement;
  AL-FURQAN 70
  Except him who repents and believes and does a good deed; so these are they of whom Allah changes the evil deeds to good ones; and Allah is Forgiving, Merciful.
 • Hebatuallah Ebnu Salamah
 • ASH-SHUARA 224
  And as to the poets, those who go astray follow them.
  ASH-SHUARA 227
  Except those who believe and do good and remember Allah much, and defend themselves after they are oppressed; and they who act unjustly shall know to what final place of turning they shall turn back.
 • Hebatuallah Ebnu Salamah
 • Mar-e Ben Yousef Alkarmy
 • AN-NAML 92
  And that I should recite the Quran. Therefore whoever goes aright, he goes aright for his own soul, and whoever goes ‘ astray, then say: I am only one of the warners.
  AT-TAWBA 5
  So when the sacred months have passed away, then slay the idolaters wherever you find them, and take them captives and besiege them and lie in wait for them in every ambush, then if they repent and keep up prayer and pay the poor-rate, leave their way free to them; surely Allah is Forgiving, Merciful.
 • Al-Nisaburi
 • Hebatuallah Ebnu Salamah
 • Mar-e Ben Yousef Alkarmy
 • AL-QASAS 55
  And when they hear idle talk they turn aside from it and say: We shall have our deeds and you shall have your deeds; peace be on you, we do not desire the ignorant.
  AT-TAWBA 5
  So when the sacred months have passed away, then slay the idolaters wherever you find them, and take them captives and besiege them and lie in wait for them in every ambush, then if they repent and keep up prayer and pay the poor-rate, leave their way free to them; surely Allah is Forgiving, Merciful.
 • Al-Nisaburi
 • Hebatuallah Ebnu Salamah
 • Mar-e Ben Yousef Alkarmy
 • AL-ANKABOOT 46
  And do not dispute with the followers of the Book except by what is best, except those of them who act unjustly, and say: We believe in that which has been revealed to us and revealed to you, and our Allah and your Allah is One, and to Him do we submit.
  AT-TAWBA 29
  Fight those who do not believe in Allah, nor in the latter day, nor do they prohibit what Allah and His Messenger have prohibited, nor follow the religion of truth, out of those who have been given the Book, until they pay the tax in acknowledgment of superiority and they are in a state of subjection.
 • Al-Nisaburi
 • Hebatuallah Ebnu Salamah
 • Mar-e Ben Yousef Alkarmy
 • AL-ANKABOOT 50
  And they say: Why are not signs sent down upon him from his Lord? Say: The signs are only with Allah, and I am only a plain warner.
  AT-TAWBA 5
  So when the sacred months have passed away, then slay the idolaters wherever you find them, and take them captives and besiege them and lie in wait for them in every ambush, then if they repent and keep up prayer and pay the poor-rate, leave their way free to them; surely Allah is Forgiving, Merciful.
 • Hebatuallah Ebnu Salamah
 • Mar-e Ben Yousef Alkarmy
 • AR-ROOM 60
  Therefore be patient; surely the promise of Allah is true and let not those who have no certainty hold you in light estimation.
  AT-TAWBA 5
  So when the sacred months have passed away, then slay the idolaters wherever you find them, and take them captives and besiege them and lie in wait for them in every ambush, then if they repent and keep up prayer and pay the poor-rate, leave their way free to them; surely Allah is Forgiving, Merciful.
 • Hebatuallah Ebnu Salamah
 • Mar-e Ben Yousef Alkarmy
 • LUQMAN 23
  And whoever disbelieves, let not his disbelief grieve you; to Us is their return, then will We inform them of what they did surely Allah is the Knower of what is in the breasts.
  AT-TAWBA 5
  So when the sacred months have passed away, then slay the idolaters wherever you find them, and take them captives and besiege them and lie in wait for them in every ambush, then if they repent and keep up prayer and pay the poor-rate, leave their way free to them; surely Allah is Forgiving, Merciful.
 • Hebatuallah Ebnu Salamah
 • Mar-e Ben Yousef Alkarmy
 • AS-SAJDA 30
  Therefore turn away from them and wait, surely they too are waiting.
  AT-TAWBA 5
  So when the sacred months have passed away, then slay the idolaters wherever you find them, and take them captives and besiege them and lie in wait for them in every ambush, then if they repent and keep up prayer and pay the poor-rate, leave their way free to them; surely Allah is Forgiving, Merciful.
 • AL-Nahas
 • Hebatuallah Ebnu Salamah
 • Ibn AL-Jaouzi
 • Maki Ibn Abi Talib
 • Mar-e Ben Yousef Alkarmy
 • AL-AHZAB 48
  And be not compliant to the unbelievers and the hypocrites, and leave unregarded their annoying talk, and rely on Allah; and Allah is sufficient as a Protector.
  AT-TAWBA 5
  So when the sacred months have passed away, then slay the idolaters wherever you find them, and take them captives and besiege them and lie in wait for them in every ambush, then if they repent and keep up prayer and pay the poor-rate, leave their way free to them; surely Allah is Forgiving, Merciful.
 • Hebatuallah Ebnu Salamah
 • Mar-e Ben Yousef Alkarmy
 • AL-AHZAB 52
  It is not allowed to you to take women afterwards, nor that you should change them for other wives, though their beauty be pleasing to you, except what your right hand possesses and Allah is Watchful over all things.
  AL-AHZAB 50
  O Prophet! surely We have made lawful to you your wives whom you have given their dowries, and those whom your right hand possesses out of those whom Allah has given to you as prisoners of war, and the daughters of your paternal uncles and the daughters of your paternal aunts, and the daughters of your maternal uncles and the daughters of your maternal aunts who fled with you; and a believing woman if she gave herself to the Prophet, if the Prophet desired to marry her– specially for you, not for the (rest of) believers; We know what We have ordained for them concerning their wives and those whom their right hands possess in order that no blame may attach to you; and Allah is Forgiving, Merciful.
 • Adahlawi
 • AL-Nahas
 • Al-Suyuti
 • AL-Zarqani
 • Hebatuallah Ebnu Salamah
 • Maki Ibn Abi Talib
 • Mar-e Ben Yousef Alkarmy
 • SABA 25
  Say: You will not be questioned as to what we are guilty of, nor shall we be questioned as to what you do.
  AT-TAWBA 5
  So when the sacred months have passed away, then slay the idolaters wherever you find them, and take them captives and besiege them and lie in wait for them in every ambush, then if they repent and keep up prayer and pay the poor-rate, leave their way free to them; surely Allah is Forgiving, Merciful.
 • Hebatuallah Ebnu Salamah
 • FATIR 23
  You are naught but a warner.
  AT-TAWBA 5
  So when the sacred months have passed away, then slay the idolaters wherever you find them, and take them captives and besiege them and lie in wait for them in every ambush, then if they repent and keep up prayer and pay the poor-rate, leave their way free to them; surely Allah is Forgiving, Merciful.
 • Hebatuallah Ebnu Salamah
 • AS-SAAFFAT 174
  Therefore turn away from them till a time,
  AT-TAWBA 5
  So when the sacred months have passed away, then slay the idolaters wherever you find them, and take them captives and besiege them and lie in wait for them in every ambush, then if they repent and keep up prayer and pay the poor-rate, leave their way free to them; surely Allah is Forgiving, Merciful.
 • Hebatuallah Ebnu Salamah
 • Mar-e Ben Yousef Alkarmy
 • AS-SAAFFAT 175
  And (then) see them, so they too shall see.
  AT-TAWBA 5
  So when the sacred months have passed away, then slay the idolaters wherever you find them, and take them captives and besiege them and lie in wait for them in every ambush, then if they repent and keep up prayer and pay the poor-rate, leave their way free to them; surely Allah is Forgiving, Merciful.
 • Hebatuallah Ebnu Salamah
 • AS-SAAFFAT 178
  And turn away from them till a time
  AT-TAWBA 5
  So when the sacred months have passed away, then slay the idolaters wherever you find them, and take them captives and besiege them and lie in wait for them in every ambush, then if they repent and keep up prayer and pay the poor-rate, leave their way free to them; surely Allah is Forgiving, Merciful.
 • Hebatuallah Ebnu Salamah
 • AS-SAAFFAT 179
  And (then) see, for they too shall see.
  AT-TAWBA 5
  So when the sacred months have passed away, then slay the idolaters wherever you find them, and take them captives and besiege them and lie in wait for them in every ambush, then if they repent and keep up prayer and pay the poor-rate, leave their way free to them; surely Allah is Forgiving, Merciful.
 • Hebatuallah Ebnu Salamah
 • SAD 70
  Naught is revealed to me save that I am a plain warner.
  AT-TAWBA 5
  So when the sacred months have passed away, then slay the idolaters wherever you find them, and take them captives and besiege them and lie in wait for them in every ambush, then if they repent and keep up prayer and pay the poor-rate, leave their way free to them; surely Allah is Forgiving, Merciful.
 • Hebatuallah Ebnu Salamah
 • Mar-e Ben Yousef Alkarmy
 • SAD 88
  And most certainly you will come to know about it after a time.
  AT-TAWBA 5
  So when the sacred months have passed away, then slay the idolaters wherever you find them, and take them captives and besiege them and lie in wait for them in every ambush, then if they repent and keep up prayer and pay the poor-rate, leave their way free to them; surely Allah is Forgiving, Merciful.
 • Hebatuallah Ebnu Salamah
 • Mar-e Ben Yousef Alkarmy
 • AZ-ZUMAR 3
  Now, surely, sincere obedience is due to Allah (alone) and (as for) those who take guardians besides Him, (saying), We do not serve them save that they may make us nearer to Allah, surely Allah will judge between them in that in which they differ; surely Allah does not guide him aright who is a liar, ungrateful.
  AT-TAWBA 5
  So when the sacred months have passed away, then slay the idolaters wherever you find them, and take them captives and besiege them and lie in wait for them in every ambush, then if they repent and keep up prayer and pay the poor-rate, leave their way free to them; surely Allah is Forgiving, Merciful.
 • Hebatuallah Ebnu Salamah
 • Mar-e Ben Yousef Alkarmy
 • AZ-ZUMAR 13
  Say: I fear, if I disobey my Lord, the chastisement of a grievous day.
  AL-FATH 2
  That Allah may forgive your community their past faults and those to follow and complete His favor to you and keep you on a right way,
 • Hebatuallah Ebnu Salamah
 • Mar-e Ben Yousef Alkarmy
 • AZ-ZUMAR 15
  Serve then what you like besides Him. Say: The losers surely are those who shall have lost themselves and their families on the day of resurrection; now surely that is the clear loss.
  AT-TAWBA 5
  So when the sacred months have passed away, then slay the idolaters wherever you find them, and take them captives and besiege them and lie in wait for them in every ambush, then if they repent and keep up prayer and pay the poor-rate, leave their way free to them; surely Allah is Forgiving, Merciful.
 • Hebatuallah Ebnu Salamah
 • Mar-e Ben Yousef Alkarmy
 • AZ-ZUMAR 39
  Say: O my people! work in your place, surely I am a worker, so you will come to know.
  AT-TAWBA 5
  So when the sacred months have passed away, then slay the idolaters wherever you find them, and take them captives and besiege them and lie in wait for them in every ambush, then if they repent and keep up prayer and pay the poor-rate, leave their way free to them; surely Allah is Forgiving, Merciful.
 • Hebatuallah Ebnu Salamah
 • Mar-e Ben Yousef Alkarmy
 • AZ-ZUMAR 40
  Who it is to whom there shall come a punishment which will disgrace him and to whom will be due a lasting punishment.
  AT-TAWBA 5
  So when the sacred months have passed away, then slay the idolaters wherever you find them, and take them captives and besiege them and lie in wait for them in every ambush, then if they repent and keep up prayer and pay the poor-rate, leave their way free to them; surely Allah is Forgiving, Merciful.
 • Hebatuallah Ebnu Salamah
 • Mar-e Ben Yousef Alkarmy
 • AZ-ZUMAR 41
  Surely We have revealed to you the Book with the truth for the sake of men; so whoever follows the right way, it is for his own soul and whoever errs, he errs only to its detriment; and you are not a custodian over them.
  AT-TAWBA 5
  So when the sacred months have passed away, then slay the idolaters wherever you find them, and take them captives and besiege them and lie in wait for them in every ambush, then if they repent and keep up prayer and pay the poor-rate, leave their way free to them; surely Allah is Forgiving, Merciful.
 • Al-Nisaburi
 • Hebatuallah Ebnu Salamah
 • Maki Ibn Abi Talib
 • AZ-ZUMAR 46
  Say: O Allah! Originator of the heavens and the earth, Knower of the unseen and the seen! Thou (only) judgest between Thy servants as to that wherein they differ.
  AT-TAWBA 5
  So when the sacred months have passed away, then slay the idolaters wherever you find them, and take them captives and besiege them and lie in wait for them in every ambush, then if they repent and keep up prayer and pay the poor-rate, leave their way free to them; surely Allah is Forgiving, Merciful.
 • Hebatuallah Ebnu Salamah
 • Mar-e Ben Yousef Alkarmy
 • AL-GHAFIR 12
  That is because when Allah alone was called upon, you disbelieved, and when associates were given to Him, you believed; so judgment belongs to Allah, the High, the Great.
  AT-TAWBA 5
  So when the sacred months have passed away, then slay the idolaters wherever you find them, and take them captives and besiege them and lie in wait for them in every ambush, then if they repent and keep up prayer and pay the poor-rate, leave their way free to them; surely Allah is Forgiving, Merciful.
 • Mar-e Ben Yousef Alkarmy
 • AL-GHAFIR 76
  Enter the gates of hell to abide therein, evil then is the abode of the proud.
  AT-TAWBA 5
  So when the sacred months have passed away, then slay the idolaters wherever you find them, and take them captives and besiege them and lie in wait for them in every ambush, then if they repent and keep up prayer and pay the poor-rate, leave their way free to them; surely Allah is Forgiving, Merciful.
 • Hebatuallah Ebnu Salamah
 • AL-GHAFIR 77
  So be patient, surely the promise of Allah is true. So should We make you see part of what We threaten them with, or should We cause you to die, to Us shall they be returned.
  AT-TAWBA 5
  So when the sacred months have passed away, then slay the idolaters wherever you find them, and take them captives and besiege them and lie in wait for them in every ambush, then if they repent and keep up prayer and pay the poor-rate, leave their way free to them; surely Allah is Forgiving, Merciful.
 • Hebatuallah Ebnu Salamah
 • Mar-e Ben Yousef Alkarmy
 • FUSSILAT 34
  And not alike are the good and the evil. Repel (evil) with what is best, when lo! he between whom and you was enmity would be as if he were a warm friend.
  AT-TAWBA 5
  So when the sacred months have passed away, then slay the idolaters wherever you find them, and take them captives and besiege them and lie in wait for them in every ambush, then if they repent and keep up prayer and pay the poor-rate, leave their way free to them; surely Allah is Forgiving, Merciful.
 • Al-Nisaburi
 • Hebatuallah Ebnu Salamah
 • Mar-e Ben Yousef Alkarmy
 • ASH-SHURA 5
  The heavens may almost rend asunder from above them and the angels sing the praise of their Lord and ask forgiveness for those on earth; now surely Allah is the Forgiving, the Merciful.
  AL-GHAFIR 7
  Those who bear the power and those around Him celebrate the praise of their Lord and believe in Him and ask protection for those who believe: Our Lord! Thou embracest all things in mercy and knowledge, therefore grant protection to those who turn (to Thee) and follow Thy way, and save them from the punishment of the hell:
 • Hebatuallah Ebnu Salamah
 • Mar-e Ben Yousef Alkarmy
 • Moqatil ibn solayman
 • ASH-SHURA 6
  And (as for) those who take guardians besides Him, Allah watches over them, and you have not charge over them.
  AT-TAWBA 5
  So when the sacred months have passed away, then slay the idolaters wherever you find them, and take them captives and besiege them and lie in wait for them in every ambush, then if they repent and keep up prayer and pay the poor-rate, leave their way free to them; surely Allah is Forgiving, Merciful.
 • Mar-e Ben Yousef Alkarmy
 • ASH-SHURA 15
  To this then go on inviting, and go on steadfastly on the right way as you are commanded, and do not follow their low desires, and say: I believe in what Allah has revealed of the Book, and I am commanded to do justice between you: Allah is our Lord and your Lord; we shall have our deeds and you shall have your deeds; no plea need there be (now) between us and you: Allah will gather us together, and to Him is the return.
  AT-TAWBA 5
  So when the sacred months have passed away, then slay the idolaters wherever you find them, and take them captives and besiege them and lie in wait for them in every ambush, then if they repent and keep up prayer and pay the poor-rate, leave their way free to them; surely Allah is Forgiving, Merciful.
 • Al-Nisaburi
 • Hebatuallah Ebnu Salamah
 • Ibn Abbas
 • Mar-e Ben Yousef Alkarmy
 • ASH-SHURA 20
  Whoever desires the gain of the hereafter, We will give him more of that gain; and whoever desires the gain of this world, We give him of it, and in the hereafter he has no portion.
  AL-ISRA 18
  Whoever desires this present life, We hasten to him therein what We please for whomsoever We desire, then We assign to him the hell; he shall enter it despised, driven away.
 • Hebatuallah Ebnu Salamah
 • Mar-e Ben Yousef Alkarmy
 • Moqatil ibn solayman
 • ASH-SHURA 23
  That is of which Allah gives the good news to His servants, (to) those who believe and do good deeds. Say: I do not ask of you any reward for it but love for my near relatives; and whoever earns good, We give him more of good therein; surely Allah is Forgiving, Grateful.
  SABA 47
  Say: Whatever reward I have asked of you, that is only for yourselves; my reward is only with Allah, and He is a witness of all things.
 • Moqatil ibn solayman
 • ASH-SHURA 39
  And those who, when great wrong afflicts them, defend themselves.
  ASH-SHURA 43
  And whoever is patient and forgiving, these most surely are actions due to courage.
 • Hebatuallah Ebnu Salamah
 • ASH-SHURA 48
  But if they turn aside, We have not sent you as a watcher over them; on you is only to deliver (the message); and surely when We make man taste mercy from Us, he rejoices thereat; and if an evil afflicts them on account of what their hands have already done, then-surely man is ungrateful.
  AT-TAWBA 5
  So when the sacred months have passed away, then slay the idolaters wherever you find them, and take them captives and besiege them and lie in wait for them in every ambush, then if they repent and keep up prayer and pay the poor-rate, leave their way free to them; surely Allah is Forgiving, Merciful.
 • Hebatuallah Ebnu Salamah
 • Mar-e Ben Yousef Alkarmy
 • AZ-ZUKHRUF 83
  So leave them plunging into false discourses and sporting until they meet their day which they are threatened with.
  AT-TAWBA 5
  So when the sacred months have passed away, then slay the idolaters wherever you find them, and take them captives and besiege them and lie in wait for them in every ambush, then if they repent and keep up prayer and pay the poor-rate, leave their way free to them; surely Allah is Forgiving, Merciful.
 • Hebatuallah Ebnu Salamah
 • Mar-e Ben Yousef Alkarmy
 • AZ-ZUKHRUF 89
  So turn away from them and say, Peace, for they shall soon come to know.
  AT-TAWBA 5
  So when the sacred months have passed away, then slay the idolaters wherever you find them, and take them captives and besiege them and lie in wait for them in every ambush, then if they repent and keep up prayer and pay the poor-rate, leave their way free to them; surely Allah is Forgiving, Merciful.
 • AL-Nahas
 • Al-Suyuti
 • Hebatuallah Ebnu Salamah
 • Ibn AL-Jaouzi
 • Maki Ibn Abi Talib
 • Moqatil ibn solayman
 • AD-DUKHAN 59
  Therefore wait; surely they are waiting.
  AT-TAWBA 5
  So when the sacred months have passed away, then slay the idolaters wherever you find them, and take them captives and besiege them and lie in wait for them in every ambush, then if they repent and keep up prayer and pay the poor-rate, leave their way free to them; surely Allah is Forgiving, Merciful.
 • Hebatuallah Ebnu Salamah
 • Mar-e Ben Yousef Alkarmy
 • AL-JATHIYA 14
  Say to those who believe (that) they forgive those who do not fear the days of Allah that He may reward a people for what they earn.
  AL-ANFAL 57
  Therefore if you overtake them in fighting, then scatter by (making an example of) them those who are in their rear, that they may be mindful.

  AT-TAWBA 5
  So when the sacred months have passed away, then slay the idolaters wherever you find them, and take them captives and besiege them and lie in wait for them in every ambush, then if they repent and keep up prayer and pay the poor-rate, leave their way free to them; surely Allah is Forgiving, Merciful.

  AT-TAWBA 29
  Fight those who do not believe in Allah, nor in the latter day, nor do they prohibit what Allah and His Messenger have prohibited, nor follow the religion of truth, out of those who have been given the Book, until they pay the tax in acknowledgment of superiority and they are in a state of subjection.

  AL-HAJJ 39
  Permission (to fight) is given to those upon whom war is made because they are oppressed, and most surely Allah is well able to assist them;

 • AL-Nahas
 • Al-Suyuti
 • Hebatuallah Ebnu Salamah
 • Maki Ibn Abi Talib
 • Mar-e Ben Yousef Alkarmy
 • AL-AHQAF 9
  Say: I am not the first of the messengers, and I do not know what will be done with me or with you: I do not follow anything but that which is revealed to me, and I am nothing but a plain warner.
  AL-FATH 1
  Surely We have given to you a clear victory
 • Hebatuallah Ebnu Salamah
 • Mar-e Ben Yousef Alkarmy
 • AL-AHQAF 35
  Therefore bear up patiently as did the messengers endowed with constancy bear up with patience and do not seek to hasten for them (their doom). On the day that they shall see what they are promised they shall be as if they had not tarried save an hour of the day. A sufficient exposition! Shall then any be destroyed save the transgressing people?
  AT-TAWBA 5
  So when the sacred months have passed away, then slay the idolaters wherever you find them, and take them captives and besiege them and lie in wait for them in every ambush, then if they repent and keep up prayer and pay the poor-rate, leave their way free to them; surely Allah is Forgiving, Merciful.
 • Hebatuallah Ebnu Salamah
 • Mar-e Ben Yousef Alkarmy
 • MUHAMMAD 4
  So when you meet in battle those who disbelieve, then smite the necks until when you have overcome them, then make (them) prisoners, and afterwards either set them free as a favor or let them ransom (themselves) until the war terminates. That (shall be so); and if Allah had pleased He would certainly have exacted what is due from them, but that He may try some of you by means of others; and (as for) those who are slain in the way of Allah, He will by no means allow their deeds to perish.
  AL-ANFAL 57
  Therefore if you overtake them in fighting, then scatter by (making an example of) them those who are in their rear, that they may be mindful.

  AT-TAWBA 5
  So when the sacred months have passed away, then slay the idolaters wherever you find them, and take them captives and besiege them and lie in wait for them in every ambush, then if they repent and keep up prayer and pay the poor-rate, leave their way free to them; surely Allah is Forgiving, Merciful.

 • Hebatuallah Ebnu Salamah
 • MUHAMMAD 36
  The life of this world is only idle sport and play, and if you believe and guard (against evil) He will give you your rewards, and will not ask of you your possessions.
  AT-TAWBA 103
  Take alms out of their property, you would cleanse them and purify them thereby, and pray for them; surely your prayer is a relief to them; and Allah is Hearing, Knowing.

  MUHAMMAD 38
  Behold! you are those who are called upon to spend in Allah’s way, but among you are those who are niggardly, and whoever is niggardly is niggardly against his own soul; and Allah is Self-sufficient and you have need (of Him), and if you turn back He will bring in your place another people, then they will not be like you.

 • Hebatuallah Ebnu Salamah
 • Mar-e Ben Yousef Alkarmy
 • QAF 39
  Therefore be patient of what they say, and sing the praise of your Lord before the rising of the sun and before the setting.
  AT-TAWBA 5
  So when the sacred months have passed away, then slay the idolaters wherever you find them, and take them captives and besiege them and lie in wait for them in every ambush, then if they repent and keep up prayer and pay the poor-rate, leave their way free to them; surely Allah is Forgiving, Merciful.
 • Al-Nisaburi
 • Hebatuallah Ebnu Salamah
 • QAF 45
  We know best what they say, and you are not one to compel them; therefore remind him by means of the Quran who fears My threat.
  AT-TAWBA 5
  So when the sacred months have passed away, then slay the idolaters wherever you find them, and take them captives and besiege them and lie in wait for them in every ambush, then if they repent and keep up prayer and pay the poor-rate, leave their way free to them; surely Allah is Forgiving, Merciful.
 • Al-Nisaburi
 • Hebatuallah Ebnu Salamah
 • Ibn Abbas
 • Ibn AL-Jaouzi
 • Mar-e Ben Yousef Alkarmy
 • ADH-DHARIYAT 19
  And in their property was a portion due to him who begs and to him who is denied (good).
  AT-TAWBA 103
  Take alms out of their property, you would cleanse them and purify them thereby, and pray for them; surely your prayer is a relief to them; and Allah is Hearing, Knowing.
 • Hebatuallah Ebnu Salamah
 • Mar-e Ben Yousef Alkarmy
 • ADH-DHARIYAT 54
  Then turn your back upon them for you are not to blame;
  AT-TAWBA 5
  So when the sacred months have passed away, then slay the idolaters wherever you find them, and take them captives and besiege them and lie in wait for them in every ambush, then if they repent and keep up prayer and pay the poor-rate, leave their way free to them; surely Allah is Forgiving, Merciful.

  ADH-DHARIYAT 55
  And continue to remind, for surely the reminder profits the believers.

 • AL-Nahas
 • Al-Suyuti
 • Hebatuallah Ebnu Salamah
 • Maki Ibn Abi Talib
 • Mar-e Ben Yousef Alkarmy
 • AT-TUR 31
  Say: Wait, for surely I too with you am of those who wait.
  AT-TAWBA 5
  So when the sacred months have passed away, then slay the idolaters wherever you find them, and take them captives and besiege them and lie in wait for them in every ambush, then if they repent and keep up prayer and pay the poor-rate, leave their way free to them; surely Allah is Forgiving, Merciful.
 • Hebatuallah Ebnu Salamah
 • Mar-e Ben Yousef Alkarmy
 • AT-TUR 48
  And wait patiently for the judgment of your Lord, for surely you are before Our eyes, and sing the praise of your Lord when you rise;
  AT-TAWBA 5
  So when the sacred months have passed away, then slay the idolaters wherever you find them, and take them captives and besiege them and lie in wait for them in every ambush, then if they repent and keep up prayer and pay the poor-rate, leave their way free to them; surely Allah is Forgiving, Merciful.
 • Hebatuallah Ebnu Salamah
 • Mar-e Ben Yousef Alkarmy
 • AN-NAJM 29
  Therefore turn aside from him who turns his back upon Our reminder and does not desire anything but this world’s life.
  AT-TAWBA 5
  So when the sacred months have passed away, then slay the idolaters wherever you find them, and take them captives and besiege them and lie in wait for them in every ambush, then if they repent and keep up prayer and pay the poor-rate, leave their way free to them; surely Allah is Forgiving, Merciful.
 • Hebatuallah Ebnu Salamah
 • Maki Ibn Abi Talib
 • Mar-e Ben Yousef Alkarmy
 • AN-NAJM 39
  And that man shall have nothing but what he strives for-
  AT-TUR 21
  And (as for) those who believe and their offspring follow them in faith, We will unite with them their offspring and We will not diminish to them aught of their work; every man is responsible for what he shall have wrought.
 • Hebatuallah Ebnu Salamah
 • Mar-e Ben Yousef Alkarmy
 • AL-QAMAR 6
  So turn (your) back on them (for) the day when the inviter shall invite them to a hard task,
  AT-TAWBA 5
  So when the sacred months have passed away, then slay the idolaters wherever you find them, and take them captives and besiege them and lie in wait for them in every ambush, then if they repent and keep up prayer and pay the poor-rate, leave their way free to them; surely Allah is Forgiving, Merciful.
 • Hebatuallah Ebnu Salamah
 • Mar-e Ben Yousef Alkarmy
 • AL-WAQIA 13
  A numerous company from among the first,
  AL-WAQIA 39
  A numerous company from among the first,

  AL-WAQIA 40
  And a numerous company from among the last.

 • Moqatil ibn solayman
 • AL-WAQIA 14
  And a few from among the latter.
  AL-WAQIA 39
  A numerous company from among the first,

  AL-WAQIA 40
  And a numerous company from among the last.

 • Moqatil ibn solayman
 • AL-MUJADILA 12
  O you who believe! when you consult the Messenger, then offer something in charity before your consultation; that is better for you and purer; but if you do not find, then surely Allah is Forgiving, Merciful.
  AL-MUJADILA 13
  Do you fear that you will not (be able to) give in charity before your consultation? So when you do not do it and Allah has turned to you (mercifully), then keep up prayer and pay the poor-rate and obey Allah and His Messenger; and Allah is Aware of what you do.
 • Adahlawi
 • AL-Nahas
 • Al-Suyuti
 • AL-Zarqani
 • Hebatuallah Ebnu Salamah
 • Ibn AL-Jaouzi
 • Maki Ibn Abi Talib
 • Mar-e Ben Yousef Alkarmy
 • Moustafa Zeid
 • AL-MUMTAHINA 8
  Allah does not forbid you respecting those who have not made war against you on account of (your) religion, and have not driven you forth from your homes, that you show them kindness and deal with them justly; surely Allah loves the doers of justice.
  AT-TAWBA 5
  So when the sacred months have passed away, then slay the idolaters wherever you find them, and take them captives and besiege them and lie in wait for them in every ambush, then if they repent and keep up prayer and pay the poor-rate, leave their way free to them; surely Allah is Forgiving, Merciful.

  AL-MUMTAHINA 9
  Allah only forbids you respecting those who made war upon you on account of (your) religion, and drove you forth from your homes and backed up (others) in your expulsion, that you make friends with them, and whoever makes friends with them, these are the unjust.

 • Al-Nisaburi
 • Hebatuallah Ebnu Salamah
 • Mar-e Ben Yousef Alkarmy
 • AL-MUMTAHINA 9
  Allah only forbids you respecting those who made war upon you on account of (your) religion, and drove you forth from your homes and backed up (others) in your expulsion, that you make friends with them, and whoever makes friends with them, these are the unjust.
  AT-TAWBA 5
  So when the sacred months have passed away, then slay the idolaters wherever you find them, and take them captives and besiege them and lie in wait for them in every ambush, then if they repent and keep up prayer and pay the poor-rate, leave their way free to them; surely Allah is Forgiving, Merciful.
 • Al-Nisaburi
 • Hebatuallah Ebnu Salamah
 • AL-MUMTAHINA 10
  O you who believe! when believing women come to you flying, then examine them; Allah knows best their faith; then if you find them to be believing women, do not send them back to the unbelievers, neither are these (women) lawful for them, nor are those (men) lawful for them, and give them what they have spent; and no blame attaches to you in marrying them when you give them their dowries; and hold not to the ties of marriage of unbelieving women, and ask for what you have spent, and kt them ask for what they have spent. That is Allah’s judgment; He judges between you, and Allah is Knowing, Wise.
  AT-TAWBA 1
  (This is a declaration of) immunity by Allah and His Messenger towards those of the idolaters with whom you made an agreement.

  AT-TAWBA 5
  So when the sacred months have passed away, then slay the idolaters wherever you find them, and take them captives and besiege them and lie in wait for them in every ambush, then if they repent and keep up prayer and pay the poor-rate, leave their way free to them; surely Allah is Forgiving, Merciful.

 • AL-Nahas
 • Al-Suyuti
 • Hebatuallah Ebnu Salamah
 • Ibn AL-Jaouzi
 • Maki Ibn Abi Talib
 • Mar-e Ben Yousef Alkarmy
 • Moqatil ibn solayman
 • AL-MUMTAHINA 11
  And if anything (out of the dowries) of your wives has passed away from you to the unbelievers, then your turn comes, give to those whose wives have gone away the like of what they have spent, and be careful of (your duty to) Allah in Whom you believe.
  AT-TAWBA 1
  (This is a declaration of) immunity by Allah and His Messenger towards those of the idolaters with whom you made an agreement.

  AT-TAWBA 5
  So when the sacred months have passed away, then slay the idolaters wherever you find them, and take them captives and besiege them and lie in wait for them in every ambush, then if they repent and keep up prayer and pay the poor-rate, leave their way free to them; surely Allah is Forgiving, Merciful.

 • AL-Nahas
 • Al-Suyuti
 • Hebatuallah Ebnu Salamah
 • Ibn AL-Jaouzi
 • Maki Ibn Abi Talib
 • Mar-e Ben Yousef Alkarmy
 • Moqatil ibn solayman
 • AL-QALAM 44
  So leave Me and him who rejects this announcement; We will overtake them by degrees, from whence they perceive not:
  AT-TAWBA 5
  So when the sacred months have passed away, then slay the idolaters wherever you find them, and take them captives and besiege them and lie in wait for them in every ambush, then if they repent and keep up prayer and pay the poor-rate, leave their way free to them; surely Allah is Forgiving, Merciful.
 • Hebatuallah Ebnu Salamah
 • Mar-e Ben Yousef Alkarmy
 • AL-QALAM 48
  So wait patiently for the judgment of your Lord, and be not like the companion of the fish, when he cried while he was in distress.
  AT-TAWBA 5
  So when the sacred months have passed away, then slay the idolaters wherever you find them, and take them captives and besiege them and lie in wait for them in every ambush, then if they repent and keep up prayer and pay the poor-rate, leave their way free to them; surely Allah is Forgiving, Merciful.
 • Hebatuallah Ebnu Salamah
 • Mar-e Ben Yousef Alkarmy
 • AL-MAARIJ 5
  Therefore endure with a goodly patience.
  AT-TAWBA 5
  So when the sacred months have passed away, then slay the idolaters wherever you find them, and take them captives and besiege them and lie in wait for them in every ambush, then if they repent and keep up prayer and pay the poor-rate, leave their way free to them; surely Allah is Forgiving, Merciful.
 • Hebatuallah Ebnu Salamah
 • Mar-e Ben Yousef Alkarmy
 • AL-MAARIJ 42
  Therefore leave them alone to go on with the false discourses and to sport until they come face to face with that day of theirs with which they are threatened;
  AT-TAWBA 5
  So when the sacred months have passed away, then slay the idolaters wherever you find them, and take them captives and besiege them and lie in wait for them in every ambush, then if they repent and keep up prayer and pay the poor-rate, leave their way free to them; surely Allah is Forgiving, Merciful.
 • Hebatuallah Ebnu Salamah
 • Mar-e Ben Yousef Alkarmy
 • AL-MUZZAMMIL 2
  Rise to pray in the night except a little,
  AL-MUZZAMMIL 20
  Surely your Lord knows that you pass in prayer nearly two-thirds of the night, and (sometimes) half of it, and (sometimes) a third of it, and (also) a party of those with you; and Allah measures the night and the day. He knows that you are not able to do it, so He has turned to you (mercifully), therefore read what is easy of the Quran. He knows that there must be among you sick, and others who travel in the land seeking of the bounty of Allah, and others who fight in Allah’s way, therefore read as much of it as is easy (to you), and keep up prayer and pay the poor-rate and offer to Allah a goodly gift, and whatever of good you send on beforehand for yourselves, you will find it with Allah; that is best and greatest in reward; and ask forgiveness of Allah; surely Allah is Forgiving, Merciful.
 • AL-Nahas
 • Al-Suyuti
 • ُEbn Al-Arabi
 • Hebatuallah Ebnu Salamah
 • Ibn Abbas
 • Ibn AL-Jaouzi
 • Maki Ibn Abi Talib
 • Mar-e Ben Yousef Alkarmy
 • Moqatil ibn solayman
 • AL-MUZZAMMIL 10
  And bear patiently what they say and avoid them with a becoming avoidance.
  AT-TAWBA 5
  So when the sacred months have passed away, then slay the idolaters wherever you find them, and take them captives and besiege them and lie in wait for them in every ambush, then if they repent and keep up prayer and pay the poor-rate, leave their way free to them; surely Allah is Forgiving, Merciful.
 • AL-Nahas
 • Al-Nisaburi
 • Hebatuallah Ebnu Salamah
 • Maki Ibn Abi Talib
 • Mar-e Ben Yousef Alkarmy
 • AL-MUZZAMMIL 11
  And leave Me and the rejecters, the possessors of ease and plenty, and respite them a little.
  AT-TAWBA 5
  So when the sacred months have passed away, then slay the idolaters wherever you find them, and take them captives and besiege them and lie in wait for them in every ambush, then if they repent and keep up prayer and pay the poor-rate, leave their way free to them; surely Allah is Forgiving, Merciful.
 • Hebatuallah Ebnu Salamah
 • AL-MUZZAMMIL 19
  Surely this is a reminder, then let him, who will take the way to his Lord.
  AL-INSAN 30
  And you do not please except that Allah please, surely Allah is Knowing, Wise;

  AT-TAWBA 5
  So when the sacred months have passed away, then slay the idolaters wherever you find them, and take them captives and besiege them and lie in wait for them in every ambush, then if they repent and keep up prayer and pay the poor-rate, leave their way free to them; surely Allah is Forgiving, Merciful.

 • Hebatuallah Ebnu Salamah
 • AL-MUDDATHTHIR 11
  Leave Me and him whom I created alone,
  AT-TAWBA 5
  So when the sacred months have passed away, then slay the idolaters wherever you find them, and take them captives and besiege them and lie in wait for them in every ambush, then if they repent and keep up prayer and pay the poor-rate, leave their way free to them; surely Allah is Forgiving, Merciful.
 • Hebatuallah Ebnu Salamah
 • Mar-e Ben Yousef Alkarmy
 • AL-QIYAMA 16
  Do not move your tongue with it to make haste with it,
  AL-ALA 6
  We will make you recite so you shall not forget,
 • Hebatuallah Ebnu Salamah
 • AL-INSAN 8
  And they give food out of love for Him to the poor and the orphan and the captive:
  AT-TAWBA 5
  So when the sacred months have passed away, then slay the idolaters wherever you find them, and take them captives and besiege them and lie in wait for them in every ambush, then if they repent and keep up prayer and pay the poor-rate, leave their way free to them; surely Allah is Forgiving, Merciful.
 • Al-Suyuti
 • Hebatuallah Ebnu Salamah
 • AL-INSAN 24
  Therefore wait patiently for the command of your Lord, and obey not from among them a sinner or an ungrateful one.
  AT-TAWBA 5
  So when the sacred months have passed away, then slay the idolaters wherever you find them, and take them captives and besiege them and lie in wait for them in every ambush, then if they repent and keep up prayer and pay the poor-rate, leave their way free to them; surely Allah is Forgiving, Merciful.
 • Hebatuallah Ebnu Salamah
 • Mar-e Ben Yousef Alkarmy
 • AL-INSAN 29
  Surely this is a reminder, so whoever pleases takes to his Lord a way.
  AL-INSAN 30
  And you do not please except that Allah please, surely Allah is Knowing, Wise;

  AT-TAWBA 5
  So when the sacred months have passed away, then slay the idolaters wherever you find them, and take them captives and besiege them and lie in wait for them in every ambush, then if they repent and keep up prayer and pay the poor-rate, leave their way free to them; surely Allah is Forgiving, Merciful.

 • Hebatuallah Ebnu Salamah
 • Mar-e Ben Yousef Alkarmy
 • ABASA 12
  So let him who pleases mind it.
  AT-TAKWIR 29
  And you do not please except that Allah please, the Lord of the worlds.
 • Hebatuallah Ebnu Salamah
 • AT-TAKWIR 28
  For him among you who pleases to go straight.
  AT-TAKWIR 29
  And you do not please except that Allah please, the Lord of the worlds.
 • Hebatuallah Ebnu Salamah
 • Mar-e Ben Yousef Alkarmy
 • AT-TARIQ 17
  So grant the unbelievers a respite: let them alone for a while.
  AT-TAWBA 5
  So when the sacred months have passed away, then slay the idolaters wherever you find them, and take them captives and besiege them and lie in wait for them in every ambush, then if they repent and keep up prayer and pay the poor-rate, leave their way free to them; surely Allah is Forgiving, Merciful.
 • Hebatuallah Ebnu Salamah
 • Mar-e Ben Yousef Alkarmy
 • AL-GHASHIYA 22
  You are not a watcher over them;
  AT-TAWBA 5
  So when the sacred months have passed away, then slay the idolaters wherever you find them, and take them captives and besiege them and lie in wait for them in every ambush, then if they repent and keep up prayer and pay the poor-rate, leave their way free to them; surely Allah is Forgiving, Merciful.
 • Al-Suyuti
 • Ibn Abbas
 • Mar-e Ben Yousef Alkarmy
 • AT-TIN 8
  Is not Allah the best of the Judges?
  AT-TAWBA 5
  So when the sacred months have passed away, then slay the idolaters wherever you find them, and take them captives and besiege them and lie in wait for them in every ambush, then if they repent and keep up prayer and pay the poor-rate, leave their way free to them; surely Allah is Forgiving, Merciful.
 • Hebatuallah Ebnu Salamah
 • Mar-e Ben Yousef Alkarmy
 • AL-ASR 2
  Most surely man is in loss,
  AL-ASR 3
  Except those who believe and do good, and enjoin on each other truth, and enjoin on each other patience.
 • Hebatuallah Ebnu Salamah
 • Mar-e Ben Yousef Alkarmy
 • AL-KAFIROON 6
  You shall have your religion and I shall have my religion.
  AT-TAWBA 5
  So when the sacred months have passed away, then slay the idolaters wherever you find them, and take them captives and besiege them and lie in wait for them in every ambush, then if they repent and keep up prayer and pay the poor-rate, leave their way free to them; surely Allah is Forgiving, Merciful.
 • Hebatuallah Ebnu Salamah
 • Mar-e Ben Yousef Alkarmy
 • Η πραγματική ερμηνεία του «Δεν υπάρχει καταναγκασμός στη θρησκεία» (Κορ. 2:256)

  Δείτε εδώ πώς ερμηνεύεται από το αυθεντικό σουννιτικό Ισλάμ ο κορανικός στίχος  «Δεν υπάρχει καταναγκασμός στη θρησκεία …»[2:256], με αναφορά σε όλες τις γνωστές εκδοχές για το λόγο που «κατέβηκε» από τον Αλλάχ ο στίχος αυτός. Η ερμηνεία προέρχεται από το Asbab Al-Nuzul του Al-Wahidi

  http://www.altafsir.com/asbabalnuzol.asp?soraname=2&ayah=256&search=yes&img=e&languageid=2

  [(Ο Αλή αλ-Αχμάντ ιμπν Ουαχίντι, (Δ. 468/1075), ήταν από τους πρώτους λογίους του κλάδου των κορανικών επιστημών που είναι γνωστός ως Al Asbāb-Nuzūl (δηλαδή το γενικό πλαίσιο και οι περιστάσεις της Αποκάλυψης του Κορανίου). Ο Al-Wāhidī και οι μετέπειτα μελετητές στόχευαν στη συλλογή και τη συστηματοποίηση πληροφοριών που αφορούν όλους τους γνωστούς λόγους και πλαίσια για την Αποκάλυψη συγκεκριμένων στίχων του Κορανίου.]

  Τα διάφορα > μεταξύ των ονομάτων δηλώνουν την αλυσίδα μετάδοσης της ιστορίας, δηλ. από ποιον την έμαθε ο τελικός αφηγητής που μίλησε με τον Ουαχίντι, μέσω ποιων προσώπων πέρασε σε αυτόν που την είπε στον τελικό αφηγητή, και ποιος ήταν ο πρώτος που την αφηγήθηκε.

  Οι «Ανσάρι» (βοηθοί) ήταν οι κάτοικοι της Μεδίνα που βοήθησαν τον Μουχάμμαντ και τους μουσουλμάνους μετά την Εγίρα, όταν εγκαταστάθηκαν στην πόλη τους. Ανήκαν κυρίως σε δυο φυλές, τη Banu Khazraj και τη Banu Aws.

  ——————————————————————-

  (Δεν υπάρχει καταναγκασμός στη θρησκεία …) [2:256]. Ο Muhammad ibn Ahmad ibn Ja’far al-Muzakki μας ενημέρωσε> Zahir ibn Ahmad > al-Husayn ibn Muhammad ibn Mus’ab> Yahya ibn Hakim> Adiyy Ibn Abi ‘> Shu’bah> Abu Bishr> Sa’id ibn Jubayr> Ibn ‘Abbas ο οποίος είπε:«

  Οι γυναίκες των Ανσάρι τα αγόρια των οποίων πάντα πέθαιναν σε νηπιακή ηλικία συνήθιζαν να ορκίζονται ότι θα ανέτρεφαν τα αγόρια τους σαν Εβραίους, αν ήταν να ζήσουν. Όταν οι Banu’l- Nadir εκδιώχθηκαν, είχαν μεταξύ τους τα παιδιά των Ανσάρι. Οι Ανσάρι είπαν: «Δεν θα αφήσουμε στα παιδιά μας!» Πάνω σ’ αυτό ο Αλλάχ, Ας είναι δοξασμένος, αποκάλυψε (Δεν υπάρχει καταναγκασμός στη θρησκεία. Η σωστή κατεύθυνση είναι πλέον διακριτή από τη λάθος …) «.

  Ο Muhammad ibn Musa ibn al-Fadl μας ενημέρωσε> Muhammad ibn Ya’qub> Ibrahim ibn Marzuq> Wahb ibn Jarir> Shu’bah> Abu Bishr> Sa’id ibn Jubayr> Ibn ‘Abbas ο οποίος είπε σχετικά με τη ρήση του Αλλάχ, ας είναι δοξασμένος, (Δεν υπάρχει καταναγκασμός στη θρησκεία …): «Η γυναίκα των Ανσάρι που τα αγόρια της ποτέ δεν επιβίωναν, συνήθιζε να ορκίζεται ότι αν ένα δικό της αγόρι επιζούσε, θα το μεγάλωνε ως Εβραίο. Όταν οι Banu’l- Nadir εκδιώχθηκαν από τη Μεδίνα, είχαν μεταξύ τους τα παιδιά των Ανσάρι. Οι Ανσάρι είπα: «Ο αγγελιοφόρε του Αλλάχ! Τα παιδιά μας! » Ο Αλλάχ, ας είναι δοξασμένος, αποκάλυψε (Δεν υπάρχει καταναγκασμός στη θρησκεία …) «.

  Ο Sa’id ibn Jubayr είπε: «Αυτοί που ήθελαν να φύγουν με τους Εβραίους έφυγαν, και εκείνοι που επιθυμούσαν να ασπαστούν το Ισλάμ ασπάστηκαν το Ισλάμ».

  Ο Mujahid είπε: «Αυτός ο στίχος αποκαλύφθηκε για έναν άνδρα από τους Ανσάρι ο οποίος είχε ένα μαύρο παιδί που ονομαζόταν Subayh, τον οποίο συνήθιζε να εξαναγκάζει να γίνει μουσουλμάνος».

  Ο Al-Suddi είπε: «Αυτός ο στίχος αποκαλύφθηκε για έναν άνθρωπο από τους Ανσάρι που ονομαζόταν Abu’l-Husayn. Αυτός ο άνθρωπος είχε δύο γιους. Συνέβη ορισμένοι έμποροι από τη Συρία να έρθουν στη Μεδίνα να πουλήσουν λάδι. Όταν οι έμποροι επρόκειτο να αναχωρήσουν από τη Μεδίνα, οι δύο γιοι του Abu’l-Husayn τους κάλεσαν να ασπαστούν τον Χριστιανισμό. Αυτοί οι έμποροι ασπάσθηκαν τον χριστιανισμό και στη συνέχεια έφυγαν απ’ τη Μεδίνα. Ο Abu’l-Husayn ενημέρωσε τον αγγελιοφόρο του Αλλάχ, ο Αλλάχ να τον ευλογεί και να του δινει ειρήνη, για το τι είχε συμβεί. Του ζήτησε να καλέσει τους δύο γιους του. Αλλά τότε ο Αλλάχ, ας είναι υπερυψωμένος, αποκάλυψε (Δεν υπάρχει καταναγκασμός στη θρησκεία …). Ο αγγελιοφόρος του Αλλάχ, ο Αλλάχ να τον ευλογεί και να του δίνει ειρήνη, δήλωσε: «Ας διώξει ο Αλλάχ και τους δύο. Είναι οι πρώτοι που δυσπιστούν». Αυτό ήταν πριν ο αγγελιοφόρος του Αλλάχ, ο Αλλάχ να τον ευλογεί και να του δινει ειρήνη, διαταχθεί να πολεμήσει τους λαούς του Βιβλίου. Τότε η ρήση του Αλλάχ (Δεν υπάρχει καταναγκασμός στη θρησκεία …) καταργήθηκε και ο προφήτης διατάχθηκε να πολεμήσει τους λαούς του Βιβλίου στη Σούρα ‘μετάνοια’.»

  Ο Masruq είπε: «Ένας άνθρωπος από τους Ανσάρι, μεταξύ των Banu Salim Banu ‘Awf, είχε δύο γιους που είχαν μεταστραφεί στον Χριστιανισμό πριν από την έλευση του Προφήτη, ο Αλλάχ να τον ευλογεί και να του δινει ειρήνη. [Μετά τη μετανάστευση του Προφήτη, ο Αλλάχ να τον ευλογεί και να του δινει ειρήνη,στη Μεδίνα] αυτοί οι δύο γιοι ήρθαν στη Μεδίνα μαζί μια ομάδα χριστιανών για να κάνουν εμπόριο τροφίμων. Ο πατέρας τους πήγε σε αυτούς και αρνήθηκε να τους αφήσει, λέγοντας: «Με τον Αλλάχ! Δεν θα σας αφήσω μέχρι να γίνετε μουσουλμάνοι». Αυτοί αρνήθηκαν να γίνουν μουσουλμάνοι και όλοι πήγαν στον αγγελιοφόρος του Αλλάχ, ο Αλλάχ να τον ευλογεί και να του δινει ειρήνη, για την επίλυση της διαφοράς τους. Ο πατέρας είπε: «Ο αγγελιοφόρε του Αλλάχ! Πώς μπορώ να αφήσω ένα κομμάτι από μένα να μπει στη φωτιά της κόλασης, ενώ εγώ απλώς κάθομαι και κοιτάζω; Τότε ο Αλλάχ, που είναι ένδοξος και επιβλητικός, αποκάλυψε (Δεν υπάρχει καταναγκασμός στη θρησκεία …) και μετά από αυτό τους άφησε να φύγουν».

  Ο Abu Ishaq ibn Ibrahim al-Muqri‘, μας ενημέρωσε> Abu Bakr ibn Muhammad ibn Ahmad ibn ‘Abdus> Abu’l-Hasan ‘Ali ibn Ahmad ibn Mahfuz> ‘Abd Allah ibn Hashim> ‘Abd al-Rahman ibn Mahdi> Sufyan> Khusayf>  Mujahid ο οποίος είπε: «Υπήρξαν μερικοί άνθρωποι που τους είχαν θηλάσει οι Εβραίοι, οι Banu Qurayzah και οι Banu’l-Nadir. Όταν ο Προφήτης, ο Αλλάχ να τον ευλογεί και να του δινει ειρήνη, διέταξε οι Banu’l-Nadir να οδηγηθούν έξω από τη Μδίνα, οι γιοι των Aws που τους είχαν θηλάσει Εβραίες είπε: «Θα φύγουμε μαζί τους και θα ακολουθήσουμε τη θρησκεία τους». Οι οικογένειές τους τους σταμάτησαν και ήθελαν να τους εξαναγκάσουν να ασπαστούν το Ισλάμ. Στη συνέχεια αποκαλύφθηκε ο στίχος (Δεν υπάρχει καταναγκασμός στη θρησκεία …) «.

  Με δυο λόγια: Την εποχή που ο Μουχάμμαντ δεν ήταν αρκετά δυνατός και δεν μπορούσε να φέρει βόλτα αυτούς που αμφισβητούσαν την αλήθεια της «αποκάλυψής» του, προτιμούσε να τους ξεφορτώνεται για να μην έχει εσωτερικά προβλήματα στην κοινότητά του. Τι να κάνει στην κοινότητά του Άραβες που ήταν αναθρεμμένοι σαν Εβραίοι και θα τον έβλεπαν με μισό μάτι ως τον άνθρωπο που εξόρισε τις θετές τους οικογένειες από τον τόπο τους; Τι να κάνει ανθρώπους, που ήταν τόσο ένθερμοι Χριστιανοί ώστε έφερναν στην πίστη τους κι άλλους; Μόνο μπελάδες και εσωτερικές έριδες μπορούσαν να φέρουν αυτοί.

  Αργότερα που η ισορροπία δυνάμεων άλλαξε, άλλαξε και το τροπάρι και κατέβηκε «νέα εντολή» από τον …Αλλάχ, το alter ego του Μουχάμμαντ. Και τότε άρχισαν οι εξισλαμισμοί με το ζόρι, η εξόντωση των «απίστων» και η είσπραξη φόρων από αυτούς.

  Κι όμως, οι μουσουλμάνοι μέχρι σήμερα πιστεύουν αφελώς ότι ένα βιβλίο με εδάφια που το ένα ακυρώνει το άλλο μπορεί να είναι ο «αναλλοίωτος λόγος του Θεού». Και οι μουσουλμάνοι που δεν γνωρίζουν καλά την πίστη τους (μεταξύ αυτών και οι περισσότεροι Δυτικοί προσήλυτοι) φαντάζονται αφελώς ότι βρίσκονται σε μια ειρηνική θρησκεία, που δεν καταπιέζει τον άνθρωπο να την αποδεχτεί! Κάτι σαν το «Όστις θέλει οπίσω μου ελθείν» που είπε ο Ιησούς Χριστός!

  ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ASBAB AL-NUZUL ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ (εδώ το Ανσάρι αποδίδεται ως «helper», βοηθός):

  (There is no compulsion in religion…) [2:256]. Muhammad ibn Ahmad ibn Ja’far al-Muzakki informed us> Zahir ibn Ahmad> al-Husayn ibn Muhammad ibn Mus’ab> Yahya ibn Hakim> Ibn Abi ‘Adiyy> Shu’bah> Abu Bishr> Sa’id ibn Jubayr> Ibn ‘Abbas who said: “The women of the Helpers whose boys always died in infancy used to vow to bring up their boys as Jews if they were to live. When the Banu’l-Nadir were driven out, they had among them children of the Helpers. The Helpers said: ‘We will not leave our children!’ Upon which Allah, exalted is He, revealed (There is no compulsion in religion. The right direction is henceforth distinct from error …)”.

  Muhammad ibn Musa ibn al-Fadl informed us> Muhammad ibn Ya’qub> Ibrahim ibn Marzuq> Wahb ibn Jarir> Shu’bah> Abu Bishr> Sa’id ibn Jubayr> Ibn ‘Abbas who said regarding the saying of Allah, exalted is He, (There is no compulsion in religion…): “The woman of the Helpers whose boys never survived used to vow that if a boy of hers survived, she would raise him as a Jew. When the Banu’l-Nadir were driven out of Medina they had among them children of the Helpers. The Helpers said: ‘O Messenger of Allah! Our Children!’ Allah, exalted is He, therefore revealed (There is no compulsion in religion…)”.

  Sa’id ibn Jubayr said: “Those who wished to leave with the Jews did leave, and those who wished to embrace Islam embraced Islam”.

  Said Mujahid: “This verse was revealed about a man of the Helpers who had a black boy called Subayh whom he used to coerce to become Muslim”.

  Al-Suddi said: “This verse was revealed about a man from the Helpers called Abu’l-Husayn. This man had two sons. It happened that some traders from Syria came to Medina to sell oil. When the traders were about to leave Medina, the two sons of Abu’l-Husayn called them to embrace Christianity. These traders converted to Christianity and then left Medina. Abu’l-Husayn informed the Messenger of Allah, Allah bless him and give him peace, of what had happened. He asked him to summon his two sons. But then Allah, exalted is He, revealed (There is no compulsion in religion…). The Messenger of Allah, Allah bless him and give him peace, said: ‘May Allah banish both of them. They are the first to disbelieve’. This was before the Messenger of Allah, Allah bless him and give him peace, was commanded to fight the people of the Book. But then Allah’s saying (There is no compulsion in religion…) was abrogated and the Prophet was commanded to fight the people of the Book in Surah Repentance”.

  Masruq said: “A man from the Helpers, from amongst the Banu Salim Banu ‘Awf, had two sons who had converted to Christianity before the advent of the Prophet, Allah bless him and give him peace. [After the migration of the Prophet, Allah bless him and give him peace, to Medina,] these two sons came to Medina along a group of Christians to trade in food. Their father went to them and refused to leave them, saying: ‘By Allah! I will not leave you until you become Muslim’. They refused to become Muslim and they all went to the Messenger of Allah, Allah bless him and give him peace, to settle their dispute. The father said: ‘O Messenger of Allah! How can I leave a part of me enter hell fire while I just sit and look?’ Allah, glorious and majestic is He, then revealed (There is no compulsion in religion…) after which he let them go”.

  Abu Ishaq ibn Ibrahim al-Muqri’ informed us> Abu Bakr ibn Muhammad ibn Ahmad ibn ‘Abdus> Abu’l-Hasan ‘Ali ibn Ahmad ibn Mahfuz> ‘Abd Allah ibn Hashim> ‘Abd al-Rahman ibn Mahdi> Sufyan> Khusayf> Mujahid who said: “There were some people who were nurse-wetted among the Jews, the Banu Qurayzah and Banu’l-Nadir. When the Prophet, Allah bless him and give him peace, commanded that the Banu’l-Nadir be driven out of Medina, those sons of the Aws who were nurse-wetted by the Jews said: ‘We will leave with them and follow their religion’. Their families stopped them and wanted them to coerce them to embrace Islam. Then the verse (There is no compulsion in religion…) was revealed”.

  ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ASBAB AL-NUZUL ΣΤΑ ΑΡΑΒΙΚΑ:

  أسباب نزول الآية رقم (256 ) من سورة ( البقرة )
  { لاَ إِكْرَاهَ فِي ٱلدِّينِ قَد تَّبَيَّنَ ٱلرُّشْدُ مِنَ ٱلْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِٱلطَّاغُوتِ وَيْؤْمِن بِٱللَّهِ فَقَدِ ٱسْتَمْسَكَ بِٱلْعُرْوَةِ ٱلْوُثْقَىٰ لاَ ٱنفِصَامَ لَهَا وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ }
  قوله تعالى: {لاَ إِكْرَاهَ فِي ٱلدِّينِ} [256].
  أخبرنا محمد بن أحمد بن جعفر المزكي، أخبرنا زاهر بن أحمد، أخبرنا الحسين بن محمد بن مصعب قال: حدَّثنا يحيى بن حكيم، حدَّثنا ابن أبي عدي عن شُعْبَة، عن أبي بشر، عن سعيد بن جُبَيْر، عن ابن عباس قال:
  كانت المرأة من نساء الأنصار تكون مِقْلاَةً فتجعل على نفسها إن عاش لها ولد أن تُهَوِّدَه فلما أُجْلِيَت النَّضِير كان فيهم من أبناء الأنصار، فقالوا: لا ندع أبناءنا. فأنزل الله تعالى: {لاَ إِكْرَاهَ فِي ٱلدِّينِ قَد تَّبَيَّنَ ٱلرُّشْدُ مِنَ ٱلْغَيِّ}. الآية.
  أخبرنا محمد بن موسى بن الفضل، حدَّثنا محمد بن يعقوب، حدَّثنا إبراهيم بن مرزوق، حدَّثنا وهب بن جرير، عن شعبة، عن أبي بشر، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس في قوله تعالى: {لاَ إِكْرَاهَ فِي ٱلدِّينِ} قال:
  كانت المرأة من الأنصار لا يكاد يعيش لها ولد، فتحلف لئن عاش لها ولد لَتُهَوِّدَنَّهُ، فلما أُجْلِيَتْ بنو النَّضِير إِذَا فيهم أناس من [أبناء] الأنصار، فقالت الأنصار: يا رسول الله، أبناؤنا، فأنزل الله تعالى: {لاَ إِكْرَاهَ فِي ٱلدِّينِ}.
  قال سعيد بن جبير: فمن شاء لحق بهم، ومن شاء دخل في الإسلام.
  وقال مجاهد: نزلت هذه الآية في رجل من الأنصار كان له غلام أسود يقال له: صُبيَح، وكان يكرهه على الإِسلام.
  وقال السُّدي: نزلت في رجل من الأنصار يكنى أَبا الحُصَين، وكان له ابنان، فقدم تجار الشام إلى المدينة يحملون الزيت، فلما أرادوا الرجوع من المدينة أتاهم ابنا أبي الحصين فدعوهما إلى النصرانية، فتنصرا وخرجا إلى الشام، فأخبر أبو الحصين رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: اطلبهما، فأنزل الله عز وجل: {لاَ إِكْرَاهَ فِي ٱلدِّينِ} فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبعدهما الله، هما أول من كفر. قال: وكان هذا قبل أن يؤمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، بقتال أهل الكتاب، ثم نسخ قوله: {لاَ إِكْرَاهَ فِي ٱلدِّينِ} وأمر بقتال أهل الكتاب في سورة براءة.
  وقال مسروق: كان لرجل من الأنصار من بني سالم بن عوف ابنان، فتنصرا قبل أن يبعث النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قدما المدينة في نفر من النصارى يحملون الطعام، فأتاهما أبوهما، فلزمهما وقال: والله لا أدعكما حتى تسلما، فأبيا أن يسلما، فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، أيدخل بعضي النار وأنا أنظر؟ فأ،زل الله عز وجل: {لاَ إِكْرَاهَ فِي ٱلدِّينِ قَد تَّبَيَّنَ ٱلرُّشْدُ مِنَ ٱلْغَيِّ} فخلى سبيلهما.
  أخبرنا أبو إسحاق أحمد بن إبراهيم المقري، أخبرنا أبو بكر محمد بن أحمد بن عَبْدُوس، أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن محفوظ، حدَّثنا عبد الله بن هاشم، حدَّثنا عبد الرحمن بن مَهْدِيّ، عن سفيان، عن خصيف، عن مجاهد قال:
  كان ناس مسترضعين في اليهود: قُرَيْظَةَ والنَّضِير، فلما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، بإجلاء بني النضير، قال أبناؤهم من الأوس الذين كانوا مسترضعين فيهم: لنذهبن معهم، ولنَدينَنَّ بدينهم، فمنعهم أهلهم وأرادوا أن يكرهوهم على الإسلام، فنزلت: {لاَ إِكْرَاهَ فِي ٱلدِّينِ} الآية.

  Ποιος «θεός» είναι αναιδής και αλαζονικός;

  Γνωρίζετε την σούρα 59:23, η οποία αναφέρει διάφορα ονόματα του Αλλάχ;

  Ακούμε με τη σειρά τα ονόματα Al-Malik (الملك) Al-Quddus (القدوس) As-Salam (السلام) Al-Mu’min (المؤمن) Al-Muhaymin (المهيمن) Al-Aziz (العزيز) Al-Jabbar (الجبار) Al-Mutakabbir (المتكبر)

  Όμως, τι σημαίνει το όνομα «Αλ-Μουτακάμπιρ»; Αν κοιτάξετε σε αραβικές ιστοσελίδες που προβάλουν το Κοράνι, θα δείτε διάφορες αποδόσεις της λέξης, όπως «The Tremendous», «Supreme in Greatness, The Majestic» (Υπέρτατος σε μεγαλείο, ηγεμονικός, μεγαλοπρεπής) και τα συναφή. Ίσως να έχετε και κάποιον που ‘ξέρει» και «σας εξηγεί το Κοράνι σωστά» για να μην «σχηματίσετε κακή ιδέα για το Ισλάμ». Τι θα λέγατε όμως αν εμείς σας λέγαμε ότι η λέξη αυτή σημαίνει «αλαζόνας, υπερήφανος, φαντασμένος, ξιππασμένος»;

  Στη θέση σας, θα κάναμε μια δοκιμή. Πηγαίνετε λοπόν στο http://translate.google.com και γράψτε τη λέξη المتكبر επιλέγοντας μετάφραση από τα αραβικά στα αγγλικά. Ή, γράψτε με αγγλικούς χαρακτήρες μέσα στο πλαίσιο μετάφρασης τη λέξηAl-Mutakabbir και στη συνέχεια πατήστε μια φορά το διάστημα. Η λέξη θα γραφτεί αυτόματα στα αραβικά και από κάτω θα βγουν οι μεταφράσεις της στην αγγλική, όπως στην εικόνα:

  Ας δούμε λοιπόν, πώς μεταφράζονται οι λέξεις αυτές στην ελληνική:

  Snobby = (επ.) κενόδοξος, σνομπ, ξιππασμένος κοινωνικά, φαντασμένος

  Swank = (ρμ.) [κν.] επαίρομαι, καυχιέμαι, επιδεικνύομαι, ξιπάζομαι, κορδώνομαι, κάνω φιγούρα | ουσ. Κομπορρημοσύνη, ξιπασιά, κόρδωμα, φιγούρα

  Stiff = (επ.)δύσκαμπτος, άκαμπτος, σκληρός |δυσκίνητος |ψυχρός, επιφυλακτικός, απλησίαστος

  Haughty = επ.(ίθετο) υπερόπτης, αγέρωχος|υπεροπτικός, περιφρονητικός

  Proud = επ. υπερήφανος|αλαζόνας, υπερόπτης, φαντασμένος|αγέρωχος|ακατάδεκτος|υπέροχος, λαμπρός, ένδοξος|μεγαλοπρεπής|προεξέχων

  Arrogant = επ. αλαζών, αλαζονικός, υπερόπτης, υπεροπτικός, αυθάδης.

  Supercilious = επ. περιφρονητικός, υπεροπτικός, αγέρωχος, ακατάδεκτος.

  Upstage =επ. (αργκό) ξιππασμένος, ψηλομύτης, ακατάδεκτος, σνομπ|ρμ.αποσπώ την προσοχή του ακροατηρίου από άλλον προς τον εαυτό μου, κλέβω σκηνή

  Insolent = επ. Θρασύς, αναιδής, αυθάδης|αλαζονικός|προσβλητικός, υβριστικός

  Lordly = επ. Αρχοντικός | μεγαλοπρεπής | ακατάδεκτος, αγέρωχος

  Snooty = επ. [κν.] ακατάδεκτος, ψηλομύτης, επαρμένος, φαντασμένος

  Lofty = (επ.) ψηλός, επιβλητικός | [μεταφ.] υψηλόφρων, ευγενής | υπεροπτικός, αφ’ υψηλού, αγέρωχος

  Swelling = (ουσ.) διόγκωση, διεύρυνση |εξόγκωμα, φούσκωμα | οίδημα, πρήξιμο | [ιατρ.] δοθιήν, φλεγμονή | όγκος | (επ.) διογκούμενος | φουσκωτός | πομπώδης, στομφώδης

  Conceited = (επ.) επαρμένος, ματαιόδοξος, [κν.] φαντασμένος, ξιπασμένος.

  Το μεταφραστικό εργαλείο της Google βγάζει και την επιλογή

  Related phrases (Σχετικές φράσεις) που στην περίπτωσή μας είναι η

  proudly (επιρ. με υπερηφάνεια, αλαζονικά, υπεροπτικά, αγέρωχα, ακατάδεκτα).

  Ακόμα κι αν το μεταφραστικό εργαλείο της Γκουγκλ έκανε κάποιο λάθος, δεν μπορεί να είναι λάθος ΟΛΑ αυτά. Εμείς που γνωρίζουμε αραβικά, ξέρουμε έτσι κι αλλιώς ότι όλα αυτά είναι σωστά. Αυτό το λέμε για σας που είτε δεν γνωρίζετε αραβικά, είτε σας έχουν μάθει ΤΗ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ λέξη λάθος, για να σας παραπλανήσουν…

  Και πρέπει να παραπλανηθείτε, ειδικά αν προέρχεστε από ένα χριστιανικό περιβάλλον. Γιατί ο κάθε χριστιανός γνωρίζει ότι δεν είναι ο ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ Θεός υπερήφανος, αλαζόνας, επαρμένος, ξιππασμένος, υψηλοφρονών. Τέτοιος είναι ΜΟΝΟ ο κομπλεξικός διάβολος που προσπαθεί να κάνει τον άνθρωπο να τον λατρέψει με κάθε τρόπο. Ακόμα και στέλνοντας οράματα σε ψευδοπροφήτες, που μετά τους δίνει εντολή να εξαπλώσουν τη λατρεία του με το σπαθί. Και ο διάβολος είναι αυτός που θέλει να πολεμήσει την χριστιανική Εκκλησία, η οποία διαφυλάσσει την Αλήθεια για τη φύση του Θεού στο Τριαδικό Δόγμα. Το Τριαδικό Δόγμα που το Ισλάμ καταπολεμά με μίσος και μανία, υποστηρίζοντας ότι με αυτό οι Χριστιανοί «βάζουν συνεταίρο στο Θεό», πράγμα που, όπως μας λένε, είναι η μόνη αμαρτία που ο Θεός δεν πρόκειται να συγχωρήσει!

  Σίγουρα δεν πρόκειται να μας τη συγχωρήσει την Τριαδική πίστη μας ο «θεός» του Ισλάμ. Ο αναιδής. Ο ξιππασμένος. Ο αλαζόνας. Αυτός που προσπαθεί να αποσπάσει την προσοχή των ανθρώπων από τον πραγματικό Θεό προς τον εαυτό του, να «κλέψει τη σκηνή» σαν φτηνός ηθοποιός. Ο υπεροπτικός, φαντασμένος «Αλ-Μουτακάμπιρ», ο σατανάς. Δεν τον φοβόμαστε όμως. Ο Παντοκράτορας, ο Τριαδικός, ταπεινός και αγαπητικός Θεός, που πήρε την ανθρώπινη φύση για να μας ενώσει με τον Εαυτό Του, ο ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ Κύριος των Κόσμων, θα μας προστατέψει από την κακία του σατανά στην αιωνιότητα.

  Εμείς πάλι, θα προσευχόμαστε για τη σωτηρία τη δική μας κι όσων έχουν πέσει στην πλάνη του υπεροπτικού και σκληρόκαρδου αυτού «θεού».

  Και θα θυμόμαστε τα λόγια του Γέροντα Παϊσίου, που έφερε πολλούς μουσουλμάνους  στην Εκκλησία του Χριστού:

  «Πόσοι λένε ότι οδηγούν τους ανθρώπους στον σωστό δρόμο, ενώ κουβαλούν στον ώμο τους ένα τσουβάλι και έχουν κρυμμένο μέσα τον διάβολο! Ο Καλός Θεός όμως δεν τον αφήνει να κρυφθεί τελείως. Καμιά φορά βγάζει ο διάβολος κάποιο κέρατο ή την ουρά του, τα βλέπουν οι άνθρωποι και φωνάζουν τρομαγμένοι: «Τι είναι αυτό ; Κέρατο; Ουρά;». «Όχι, τι λέτε; Μελιτζάνα είναι!», τους λένε εκείνοι, για να τους εξαπατήσουν και να παρουσιάσουν διαβολικά πράγματα για καλά και ωφέλιμα.»

  Ετσι έγινε κι εδώ με τον σατανά. Ανάμεσα στα ονόματα που διάλεξε για να παραπλανήσει, και τα οποία καμιά σχέση δεν έχουν με την πραγματική φύση του – ονόματα όπως Ar-Rahman (الرحمن)  και Ar-Rahim (الرحيم) (πολυεύσπλαχνος και πολυεπιεικής) (ονόματα τα οποία εντελώς συμπτωματικά, τα είχαν κάποια είδωλα των πολυθεϊστών στη Μέκκα) έβαλε και κάποια που προδίδουν τον αληθινό του χαρακτήρα. Μεταξύ αυτών, το Αλ-Μουτακάμπιρ. Αλλά και άλλα, που θα συζητήσουμε αργότερα. Γι’ αυτό άλλωστε, από τη στιγμή που ο γνωστός Κόπτης ιερέας Ζακαρία Μπότρος ξεμπρόστιασε στην τηλεοπτική εκπομπή του τα «99 θεία ονόματα», το ισλαμικό  Πανεπιστήμιο του Καΐρου Αλ-Άζχαρ αποφάσισε να επιβάλει λογοκρισία σ’ αυτά και να απαγορέψει να τα ψέλνουν οι πιστοί! Βλέπετε εκεί στο Αλ-Άζχαρ γνωρίζουν πολύ καλά, ότι τέτοια ονόματα κάνουν χτυπητή την αντίθεση μεταξύ του αλαζονικού κι αιμοβόρου δαιμονικού «θεού» τους και του Θεού της αγάπης των Χριστιανών. Και δεν τους συμφέρει αυτή η αντίθεση να φαίνεται, καθώς τώρα προσπαθούν να ξεγελάσουν τους Χριστιανούς και να τους βάλουν στο μαντρί του δήθεν «τελευταίου προφήτη», εξαπλώνοντας το δαιμονικό Ισλάμ στις χριστιανικές χώρες.

  ΔΕΙΤΕ μερικά από τα παραπάνω σε ταινία, όπου θα ακούσετε και τη Σούρα 59:23.

  Πόσοι λένε ότι οδηγούν τους ανθρώπους στον σωστό δρόμο, ενώ κουβαλούν στον ώμο τους ένα τσουβάλι και έχουν κρυμμένο μέσα τον διάβολο! Ο Καλός Θεός όμως δεν τον αφήνει να κρυφθεί τελείως. Καμιά φορά βγάζει ο διάβολος κάποιο κέρατο ή την ουρά του, τα βλέπουν οι άνθρωποι και φωνάζουν τρομαγμένοι: «Τι είναι αυτό ; Κέρατο; Ουρά;». «Όχι, τι λέτε; Μελιτζάνα είναι!», τους λένε εκείνοι, για να τους εξαπατήσουν και να παρουσιάσουν διαβολικά πράγματα για καλά και ωφέλιμα.

  Δεν υπάρχει καταναγκασμός στη θρησκεία;

  Οι μουσουλμάνοι που διαβάζουν το άρθρο αυτό πιθανώς θα έχουν μάθει από αυτούς που τους «εξηγούν» το Ισλάμ, ότι δεν υπάρχει καταναγκασμός στη θρησκεία κι ότι μόνο κάποιοι ακραίοι θέλουν να κάνουν τους ανθρώπους να πιστέψουν στον Αλλάχ με το ζόρι. Αυτό εξάλλου λένε ευγενικοί καλλιτέχνες και διανοούμενοι όπως ο Γιουσούφ Ισλάμ (πρώην Κατ Στήβενς), Σεΐχης Χάμζα Γιουσούφ Χάνσον κ.α. Είναι μια τόσο ευγενική αρχή ο μη-καταναγκασμός στη θρησκεία, και οδηγεί σε τόσο διαφορετική συμπεριφορά από αυτή της Ιεράς Εξέτασης που σκότωνε ανθρώπους για θρησκευτικούς λόγους. Όμως, είναι αλήθεια ότι δεν υπάρχει καταναγκασμός στη θρησκεία στο Ισλάμ, ή πρόκειται για μια ερμηνεία που ναι μεν ευχαριστεί  τους Δυτικούς προσηλύτους, αλλά δεν είναι η σωστή; Διαβάστε προσεκτικά τα παρακάτω και θα μάθετε.

  1.

  http://www.islam-qa.com/en/ref/34770

  Δεν υπάρχει καταναγκασμός  στο να αποδεχθεί κάποιος το Ισλάμ

  (Ερώτηση) Ορισμένοι φίλοι λένε ότι όποιος δεν ασπαστεί το Ισλάμ, αυτό είναι επιλογή του και δεν θα πρέπει να υποχρεωθεί να γίνει μουσουλμάνος, αναφέροντας ως απόδειξη τους στίχους όπου ο Αλλάχ λέει (ερμηνεία του νοήματος):
  “Και αν ήθελε ο Κύριός σας, όλοι θα πίστευαν, – όλοι που είναι πάνω στη γη! Το Μήνυμά σου δεν είναι να υποχρεώνεις τους ανθρώπους να πιστεύουν;» [Σούρα Γιούνους 10:99]
  «Δεν υπάρχει καταναγκασμός στη θρησκεία»
  [Σούρα Αλ-Μπάκαρα 2:256]
  Ποια είναι η γνώμη σας σχετικά με αυτό;

  (Απάντηση) Ας είναι δοξασμένος ο Αλλάχ.

  Οι λόγιοι εξηγούν ότι αυτοί οι δύο στίχοι, και άλλοι παρόμοιοι στίχοι, έχουν να κάνουν με αυτούς από τους οποίους μπορεί να ληφθεί η τζίζια*, όπως οι Εβραίοι, οι Χριστιανοί και οι Μάγοι (Ζωροαστριστές). Δεν πρέπει να υποχρεωθούν, αλλά θα πρέπει να τους δοθεί η δυνατότητα επιλογής μεταξύ του να γίνουν μουσουλμάνοι ή του να καταβάλουν τη τζίζια.

  Άλλοι μελετητές είπαν ότι αυτό εφαρμοζόταν στην αρχή, αλλά στη συνέχεια καταργήθηκε από την εντολή του Αλλάχ να πολεμήσουν και να εξαπολύσουν Τζιχάντ. Έτσι, όποιοι αρνούνται να ασπαστούν το Ισλάμ θα πρέπει να πολεμηθούν όταν οι μουσουλμάνοι είναι σε θέση να πολεμήσουν, μέχρι είτε να ασπαστούν το Ισλάμ είτε να καταβάλουν τη τζίζια, αν είναι μεταξύ των ατόμων που μπορούν να καταβάλουν τζίζια. Οι άπιστοι θα πρέπει να εξαναγκασθούν να ασπαστούν το Ισλάμ αν δεν είναι άτομα από τα οποία μπορεί να ληφθεί τζίζια, διότι αυτό θα οδηγήσει στην ευτυχία τους και τη σωτηρία τους σε αυτόν τον κόσμο και στη μετά θάνατον ζωή. Το να υποχρεώνεται ένας άνθρωπος να προσχωρήσει στην αλήθεια, στην οποία είναι η καθοδήγηση και η ευτυχία, είναι καλύτερο γι’ αυτόν από το ψεύδος. Ακριβώς όπως ένα πρόσωπο μπορεί να υποχρεωθεί να πράξει το καθήκον που οφείλει σε άλλους ανθρώπους, ακόμη και αν αυτό γίνει μέσω φυλάκισης ή ξυλοδαρμού, έτσι το να αναγκάζουμε τους καφίρ να πιστεύουν μόνο στον Αλλάχ και να ασπάζονται τη θρησκεία του Ισλάμ είναι πιο σημαντικό και πιο ουσιαστικό, διότι αυτό θα οδηγήσει στην ευτυχία τους σε αυτόν τον κόσμο και στη μέλλουσα ζωή. Αυτό ισχύει εκτός αν είναι άνθρωποι του βιβλίου, δηλαδή, Εβραίοι Χριστιανοί, ή Μάγοι, επειδή το Ισλάμ λέει ότι σε αυτές οι τρεις ομάδες μπορεί να δίνεται η επιλογή: μπορούν να εισέλθουν στο Ισλάμ ή να καταβάλουν τη τζίζια και να αισθάνονται υποταγμένοι.

  Μερικοί από τους μελετητές είναι της άποψης ότι και στους άλλους μπορεί επίσης να δοθεί η δυνατότητα επιλογής ανάμεσα στο Ισλάμ και τη τζίζια, αλλά η πιο σωστή άποψη είναι ότι σε κανέναν άλλο δεν θα πρέπει να δοθεί αυτή η επιλογή, παρά μάλλον οι τρεις αυτές ομάδες είναι οι μόνες στις οποίες μπορεί να δοθεί η δυνατότητα επιλογής, διότι ο Προφήτης (ειρήνη και ευλογία του Αλλάχ σ’ αυτόν) πολέμησε τους κουφάαρ στην Αραβική Χερσόνησο και δέχτηκε να γίνουν μουσουλμάνοι μόνο αυτοί. Και λέει ο Αλλάχ (ερμηνεία του νοήματος):

  «Αλλά εάν μετανοήσουν [απορρίπτοντας το shirk (πολυθεϊσμό) και δεχόμενοι τον Ισλαμικό μονοθεϊσμό] και εκτελούν την τακτική προσευχή (Iqaamat-as-Salaah), και δίνουν ελεημοσύνη (Zakaah), τότε αφήστε τους ελεύθερους. Αληθώς, ο Αλλάχ είναι πολυεύσπλαχνος, πολυεπιεικής.» [αλ-Τάουμπα 9:5]

  Δεν είπε, «εφόσον καταβάλλουν τη τζίζια». Από τους Εβραίους, Χριστιανούς και Ζωροαστριστές θα ζητηθεί να ασπαστούν το Ισλάμ. Αν αρνηθούν τότε θα πρέπει να κληθούν να καταβάλουν τη τζίζια. Σε περίπτωση που αρνούνται να πληρώσουν τη τζίζια τότε οι μουσουλμάνοι πρέπει να τους πολεμήσουν εάν είναι σε θέση να το πράξουν. Ο Αλλάχ λέει (ερμηνεία του νοήματος):

  «Πολεμήστε εκείνους που (1) δεν πιστεύουν στον Αλλάχ, (2) ούτε στην Έσχατη Ημέρα, (3) δεν απαγορεύουν αυτό που έχει απαγορευτεί από τον Αλλάχ και τον Αγγελιαφορο του (Μουχάμμεντ), (4) και εκείνους που δεν αναγνωρίζουν τη θρησκεία της αλήθειας (δηλαδή το Ισλάμ) μεταξύ των ανθρώπων της Γραφής (Χριστιανών και Εβραίων), μέχρι να καταβάλουν τη Τζίζυα με εκούσια υποταγή, και αισθανθούν τον εαυτό τους ταπεινωμένο». [αλ-Τάουμπα 9:29.]

  Και αποδείχθηκε ότι ο Προφήτης (ειρήνη και ευλογίες του Αλλάχ να του παρέχονται), αποδέχθηκε την τζίζια από την Μάγους, αλλά δεν αποδείχθηκε ότι ο Προφήτης (ειρήνη και ευλογίες του Αλλάχ να του παρέχονται) ή οι σύντροφοί του (ο Αλλάχ ας είναι ευχαριστημένος μαζί τους), αποδέχθηκαν την τζίζυα από κανέναν, εκτός από τις τρεις ομάδες που αναφέρονται πιο πάνω.

  Η βασική αρχή είναι ότι σχετικά με τα λόγια του Αλλάχ (ερμηνεία του νοήματος):

  «Και πολεμήστε τους μέχρις ότου δεν υπάρχει πια Φίτνα (δυσπιστία και πολυθεϊσμός, δηλαδή λατρεία άλλων εκτός του Αλλάχ), και η θρησκεία (λατρεία) θα είναι όλη μόνο για τον Αλλάχ [σε όλο τον κόσμο]» [αλ-Ανφάλ 8:39].

  «Στη συνέχεια, όταν έχουν περάσει οι Ιεροί Μήνες (ο 1ος, 7ος, 11ος και 12ος μήνας του ισλαμικού ημερολογίου), τότε σκοτώστε τους ειδωλολάτρες (Mushrikoon, βλέπε V.2: 105) όπου και αν τους βρείτε, και συλλάβετέ τους και πολιορκήστε τους, και καθίστε να τους περιμένετε σε κάθε ενέδρα και παγίδα. Αλλά εάν μετανοήσουν [απορρίπτοντας το shirk (πολυθεϊσμό) και δεχόμενοι τον Ισλαμικό μονοθεϊσμό] και εκτελούν την τακτική προσευχή (Iqaamat-as-Salaah), και δίνουν ελεημοσύνη (Zakaah), τότε αφήστε τους ελεύθερους. Αληθώς, ο Αλλάχ είναι πολυεύσπλαχνος, πολυεπιεικής. [αλ-Τάουμπα 9:5]

  Αυτός ο στίχος είναι γνωστός ως αγιάτ-αλ-σαΐφ (ο στίχος του σπαθιού).

  Αυτοί και παρόμοιοι στίχοι καταργούν τους στίχους που λένε ότι δεν υπάρχει καταναγκασμός να γίνουν μουσουλμάνοι.

  Και ο Αλλάχ είναι η πηγή της δύναμης.

  Majmoo’ Fataawa wa Maqaalaat li’l-Shaykh Ibn Baaz, 6/219

  —–

  Νομίζουμε ότι δεν χρειάζονται περισσότερα σχόλια. Θα μπορούσαμε να φέρουμε τόνους από σχόλια που αποδεικνύουν ότι ΑΥΤΗ είναι η σωστή ερμηνεία, κι όχι αυτή των σύγχρονων προπαγανδιστών του Ισλάμ που στρατολογούν μέλη από φιλελεύθερους Δυτικούς, και πρέπει να κουκουλώσουν κάποια πράγματα για να μην τους τρομάξουν και τους χάσουν από πελάτες…

  Περισσότερα στοιχεία…
  Ακολουθεί απόσπασμα από το Asbab Al-Nuzul του Al-Wahidi
  [(Ο Αλή αλ-Αχμάντ ιμπν Ουαχίντι, Ασμπάμπ αλ-Αλή ιμπν αλ Νουζούλ-Αχμάντ Ουαχίντι) (Δ. 468/1075), ήταν από τους πρώτους λογίους του κλάδου των κορανικών επιστημών που είναι γνωστός ως Al Asbāb-Nuzūl (δηλαδή το γενικό πλαίσιο και οι περιστάσεις της Αποκάλυψης του Κορανίου). Ο Al-Wāhidī και οι μετέπειτα μελετητές στόχευαν στη συλλογή και τη συστηματοποίηση πληροφοριών που αφορούν όλους τους γνωστούς λόγους και πλαίσια για την Αποκάλυψη συγκεκριμένων στίχων του Κορανίου.]

  Ο Al-Suddi είπε: «Αυτός ο στίχος αποκαλύφθηκε για έναν άνθρωπο από τους Ανσάρι που ονομαζόταν Abu’l-Husayn. Αυτός ο άνθρωπος είχε δύο γιους. Συνέβη ορισμένοι έμποροι από τη Συρία να έρθουν στη Μεδίνα να πουλήσουν λάδι. Όταν οι έμποροι επρόκειτο να αναχωρήσουν από τη Μεδίνα, οι δύο γιοι του Abu’l-Husayn τους κάλεσαν να ασπαστούν τον Χριστιανισμό. Αυτοί οι έμποροι ασπάσθηκαν τον χριστιανισμό και στη συνέχεια έφυγαν απ’ τη Μεδίνα. Ο Abu’l-Husayn ενημέρωσε τον αγγελιοφόρο του Αλλάχ, ο Αλλάχ να τον ευλογεί και να του δινει ειρήνη, για το τι είχε συμβεί. Του ζήτησε να καλέσει τους δύο γιους του. Αλλά τότε ο Αλλάχ, ας είναι υπερυψωμένος, αποκάλυψε (Δεν υπάρχει καταναγκασμός στη θρησκεία …). Ο αγγελιοφόρος του Αλλάχ, ο Αλλάχ να τον ευλογεί και να του δίνει ειρήνη, δήλωσε: «Ας διώξει ο Αλλάχ και τους δύο. Είναι οι πρώτοι που δυσπιστούν». Αυτό ήταν πριν ο αγγελιοφόρος του Αλλάχ, ο Αλλάχ να τον ευλογεί και να του δινει ειρήνη, διαταχθεί να πολεμήσει τους λαούς του Βιβλίου. Τότε η ρήση του Αλλάχ (Δεν υπάρχει καταναγκασμός στη θρησκεία …) καταργήθηκε και ο προφήτης διατάχθηκε να πολεμήσει τους λαούς του Βιβλίου στη Σούρα ‘μετάνοια’.»

  Ολόκληρο το κείμενο του al-Wāhidī σε ελληνικά, αγγλικά και αραβικά θα βρείτε στο άρθρο Η πραγματική ερμηνεία του «Δεν υπάρχει καταναγκασμός στη θρησκεία” (Κορ. 2:256)

  Ορίστε και το αγγλικό κείμενο του πρ’ωτου άρθρου που παραθέσαμε εδώ, όπως είναι στη σελίδα όπου οδηγεί το λινκ:

  http://www.islam-qa.com/en/ref/34770

  Fatwa No 34770 Basic Tenets of Faith » Tawheed (Divine Unity)
  There is no compulsion to accept Islam

  Some friends say that whoever does not enter Islam, that is his choice and he should not be forced to become Muslim, quoting as evidence the verses in which Allaah says (interpretation of the meaning):

  “And had your Lord willed, those on earth would have believed, all of them together. So, will you (O Muhammad) then compel mankind, until they become believers”

  [Yoonus 10:99]

  “There is no compulsion in religion”

  [al-Baqarah 2:256]

  What is your opinion concerning that?.

  Praise be to Allaah.

  The scholars explained that these two verses,
  and other similar verses, have to do with those from whom the jizyah may be taken, such as Jews, Christians and Magians (Zoroastrians). They are
  not to be forced, rather they are to be given the choice between becoming Muslim or paying the jizyah.

  Other scholars said that this applied in the
  beginning, but was subsequently abrogated by Allaah’s command to fight and wage jihad. So whoever refuses to enter Islam should be fought when the
  Muslims are able to fight, until they either enter Islam or pay the jizyah if they are among the people who may pay jizyah. The kuffaar should be
  compelled to enter Islam if they are not people from whom the jizyah may be taken, because that will lead to their happiness and salvation in this
  world and in the Hereafter. Obliging a person to adhere to the truth in which is guidance and happiness is better for him than falsehood. Just as
  a person may be forced to do the duty that he owes to other people even if that is by means of imprisonment or beating, so forcing the kaafirs to
  believe in Allaah alone and enter into the religion of Islam is more important and more essential, because this will lead to their happiness in
  this world and in the Hereafter. This applies unless they are People of the Book, i.e., Jews and Christians, or Magians, because Islam says that
  these three groups may be given the choice: they may enter Islam or they may pay the jizyah and feel themselves subdued.

  Some of the scholars are of the view that
  others may also be given the choice between Islam and jizyah, but the most correct view is that no others should be given this choice, rather
  these three groups are the only ones who may be given the choice, because the Prophet (peace and blessings of Allaah be upon him) fought the
  kuffaar in the Arabian Peninsula and he only accepted their becoming Muslim. And Allaah says (interpretation of the meaning):

  “But if they repent [by rejecting Shirk
  (polytheism) and accept Islamic Monotheism] and perform As-Salaah (Iqaamat-as-Salaah), and give Zakaah, then leave their way free. Verily, Allaah
  is Oft-Forgiving, Most Merciful”

  [al-Tawbah 9:5]

  He did not say, “if they pay the jizyah”. The Jews, Christians and Magians are to be asked to
  enter Islam; if they refuse then they should be asked to pay the jizyah. If they refuse to pay the jizyah then the Muslims must fight them if they
  are able to do so. Allaah says (interpretation of the meaning):

  “Fight against those who (1) believe not
  in Allaah, (2) nor in the Last Day, (3) nor forbid that which has been forbidden by Allaah and His Messenger  (Muhammad), (4) and those who
  acknowledge not the religion of truth (i.e. Islam) among the people of the Scripture (Jews and Christians), until they pay the Jizyah with willing
  submission, and feel themselves subdued”

  [al-Tawbah 9:29]

  And it was proven that the Prophet
  (peace and blessings of Allaah be upon him) accepted the jizyah from the Magians, but it was not proven that the Prophet (peace and blessings
  of Allaah be upon him) or his companions (may Allaah be pleased with them) accepted the jizyah from anyone except the three groups mentioned
  above.

  The basic principle concerning that is the
  words of Allaah (interpretation of the meaning):

  “And fight them until there is no more
  Fitnah (disbelief and polytheism, i.e. worshipping others besides Allaah), and the religion (worship) will all be for Allaah Alone [in the whole
  of the world]”

  [al-Anfaal 8:39]

  “Then when the Sacred Months (the 1st,
  7th, 11th, and 12th months of the Islamic calendar) have passed, then kill the Mushrikoon (see V.2:105) wherever you find them, and capture them
  and besiege them, and lie in wait for them in each and every ambush. But if they repent [by rejecting Shirk (polytheism) and accept Islamic
  Monotheism] and perform As-Salaah (Iqaamat-as-Salaah), and give Zakaah, then leave their way free. Verily, Allaah is Oft-Forgiving, Most Merciful”

  [al-Tawbah 9:5]

  This verse is known as Ayat al-Sayf (the verse of the sword).

  These and similar verses abrogate the verses
  which say that there is no compulsion to become Muslim.

  And Allaah is the Source of strength.

  Majmoo’ Fataawa wa Maqaalaat li’l-Shaykh Ibn Baaz, 6/219
  2.

  Με δυο λόγια: Αναφέρονται διάφορες εκδοχές ως αιτίες που ειπώθηκε το «δεν υπάρχει καταναγκασμός στη θρησκεία», όμως αναφέρεται και ότι αυτό καταρρίφθηκε από εδάφια που ήρθαν μετά και έλεγαν ότι πρέπει να υπάρξει καταναγκασμόςστη θρησκεία. Δεν σας άρεσε; Ούτε και σε κάποιους από μας που μας το είχαν διδάξει λάθος άρεσε. Και το χειρότερο είναι ότι δεν ήταν το μόνο που μας είχαν διδάξει λάθος για να μην «μας δώσουν αρνητική εικόνα για το Ισλάμ»…

  Άλλωστε, αν πραγματικά στο Ισλάμ δεν ίσχυε ο «καταναγκασμός στη θρησκεία», οι αποστάτες δεν θα πιέζονταν να ξαναγυρίσουν στο Ισλάμ ούτε θα εκτελούνταν όταν δεν υπάκουαν.

  Και ξέρετε ποιο είναι το αστείο; Ότι μερικοί προσπαθούσαν και να μας πείσουν ότι «δεν είναι ισλαμικό να εκτελούνται οι αποστάτες» ακριβώς λόγω του εδαφίου 2:256! Έχουν πολύ θράσος, οι προπαγανδιστές του Ισλάμ, που ξέρουν πολύ καλά ποια είναι η αλήθεια και πληρώνονται για να σερβίρουν ψέματα

  Μια Ελληνίδα αποστάτρια

  Λάβαμε με e-mail το ακόλουθο μήνυμα:

  Αδελφοί, δεν φαντάζεστε πόση χαρά και ανακούφιση αισθάνομαι που σας βρίσκω! Μέσα μου έχω αποστατήσει εδώ και κάποιο διάστημα, αλλά δεν το έχω πει σε κανέναν ακόμη. Μόνο ψάχνω σε διάφορες ιστοσελίδες να βρω κουράγιο και τρόπο να το ανακοινώσω. Προσπάθησα να σας γράψω ανώνυμα, αλλά δεν γράφω καλά όταν πρόκειται για μένα.

  Τελικά βρήκα μια μαρτυρία που μοιάζει πολύ με την περίπτωσή μου, και αποφάσισα να τη μεταφράσω και να σας τη στείλω. Είναι από τη σελίδα http://www.apostatesofislam.com/apostates/g4/Cynthia_index.htm Σας παρακαλώ συνεχίστε το έργο σας. Είναι δύσκολο για μένα να ανακοινώσω την αλλαγή μου, κι ενώ είμαστε αγαπημένοι με τον άντρα μου. Δεν φοβάμαι μήπως με σκοτώσει κανείς, αλλά στις ισλαμικές κοινότητες υπάρχει μια αλληλεγγύη και όλοι ρωτάνε τι κάνεις και πώς πας κι αν έχεις κάποια δυσκολία στην πίστη να σου λύσουν την απορία. Τουλάχιστον στο δικό μου περιβάλλον που πολλοί είναι προσήλυτοι από τον Χριστιανισμό, και αγαπούν τον Χάμζα Γιουσούφ και την εκδοχή του Ισλάμ που αυτός παρουσιάζει. Όταν λοιπόν φεύγεις από το Ισλάμ δεν αφήνεις μόνο μια πίστη, αλλά μια ολόκληρη κοινότητα φίλων. Αφήνεις αυτό που οι σημερινοί χριστιανοί σπάνια καταφέρνουν να δημιουργήσουν με επιτυχία, γιατί ο νους τους είναι μόνο στα λεφτά και στα υλικά αγαθά, όχι στην αγάπη προς τον Θεό και τον συνάνθρωπο. Όμως ο Χριστός είπε ότι όποιος αγαπά πατέρα και μητέρα και φίλους κ.α. περισσότερο από Εκείνον, δεν του είναι άξιος. Κι εγώ θέλω να τον βάλω πιο ψηλά απ’ όλα στη ζωή μου.

  Νομίζω ότι αυτή τη μαρτυρία πρέπει να τη δημοσιεύσετε. Αν το κάνετε, σας παρακαλώ μη βάλετε το όνομά μου.

  «Το πρωί της 24ης Οκτωβρίου του 2004 ξύπνησα νωρίς και έβγαλα το ασημένιο κολιέ μου που είχε το όνομα, Αλλάχ, γραμμένο πάνω του στα αραβικά. Ένιωσα περίεργο που δεν αισθανόμουν την ασημένια πλάκα να ταλαντεύονται στο λαιμό μου, αλλά ήξερα ότι έκανα το σωστό.

  Όπως ξεκούμπωσα το περιδέραιο, μπορούσα να νιώσω μια παρουσία πίσω μου. Παρότι αυτός ο επισκέπτης ήταν αόρατος, ήξερα ότι ήταν ο διάβολος. Φοβόμουν πολύ, αλλά την ίδια στιγμή αισθάνθηκα την αγάπη και την προστασία του Θεού γύρω μου. «Προστάτεψέ με σε παρακαλώ Θεέ μου,» ψιθύρισα καθώς στράφηκα στην άλλη πλευρά και πήγα προς την κουζίνα. Στη συνέχεια, με μία γρήγορη κίνηση πέταξα το κολιέ μου στον σκουπιδοτενεκέ.  Ένα αίσθημα έντονης ανακούφισης με κυρίευσε και ζήτησα από τον Θεό να με συγχωρέσει για τα τελευταία επτά χρόνια της ζωής μου.

  Το όνομά μου είναι Σύνθια και σε ηλικία 21 ετών αποκήρυξα τον Χριστιανισμό και εξισλαμίστηκα. Είχα εισαχθεί στη μουσουλμανική πίστη όταν ήμουν δεκαεπτά ετών από το φίλο μου, ο οποίος είναι τώρα ο σύζυγός μου. Στην αρχή νόμισα ότι η θρησκεία φαινόταν τρελή, γιατί είχα γνωρίσει μόνο τον Χριστιανισμό. Κοιτούσα τη μητέρα του συζύγου μου και νόμιζα ότι πιθανόν την υποχρέωναν να καλύπτει τα μαλλιά της και να φορά φορέματα χωρίς σχήμα, που έφταναν μέχρι τους αστραγάλους της.

  Καθώς περνούσαν τα χρόνια ερχόμουν πιο κοντά με τον άντρα μου και την οικογένειά του. Άρχισα να αγαπώ και να σέβομαι τη μητέρα του, παρακολουθώντας τον τρόπο που ζούσε τη ζωή της και φερόταν στους άλλους. Ήταν μια από τις πιο φιλικές και ηθικές γυναίκες που είχα γνωρίσει. Ξαφνικά, το Ισλάμ δεν φαινόταν τόσο περίεργο και εκτός πραγματικότητας με τις σταθερές προσευχές του, τη νηστεία, και τις τελετουργίες του.

  Άρχισα να διαβάζω το Κοράνι και άλλα ισλαμικά κείμενα που οι γονείς του μου έδιναν με κέφι. Τότε καθόμουν ήσυχα και άκουγα τον πατέρα του συζύγου μου που επέλεγε αποσπάσματα από την Αγία Γραφή σε μια προσπάθεια να με πείσει ότι ο Χριστιανισμός ήταν λάθος. Τέλος, μετά από χρόνια πλύσης εγκεφάλου αποφάσισα να γίνω μουσουλμάνα. Θυμάμαι που καθόμουν στην κρεβατοκάμαρα των γονιών του με ένα μαύρο σάλι να καλύπτει τα μαλλιά μου και μεταστράφηκα στο Ισλάμ στις μία η ώρα το πρωί.

  Οι γονείς μου έφριξαν όταν τους το είπα και είπαν ότι επρόκειτο να προσευχηθούν για μένα. Εγώ χλεύαζα τις παρατηρήσεις τους και στη συνέχεια προσπάθησα να τους πείσω ότι το Ισλάμ ήταν η σωστή θρησκεία. Τους εξήγησα ότι ο Ιησούς ήταν απλώς ένας προφήτης και ότι ο Αλλάχ ήταν ο ίδιος Θεός που λατρεύεται από Χριστιανούς και Εβραίους. Τους είπα ότι το Ισλάμ ήταν μια όμορφη και ειρηνική θρησκεία και ότι όποιος πίστευε ότι ο Ιησούς ήταν ο γιος του Θεού θα πήγαινε στην Κόλαση.

  Άρχισα να αισθάνομαι τόσο έντονα για τη νέα πίστη μου που έμαθααπό μόνη μου να διαβάζω και να γράφω αραβικά, κι έμαθα πολλές ισλαμικές προσευχές που επαναλάμβανα, μέχρι να τις μάθω τέλεια. Σε όλη μου τη ζωή μου έγινε έμμονη ιδέα να προσεύχομαι πέντε φορές την ημέρα και να επιμένω σε όλες τις ισλαμικές τελετές. Δεν μπορούσα να πάω για ύπνο τη νύχτα, αν δεν είχα κάνει την τελευταία προσευχή της ημέρας, γιατί ήξερα ότι ο Αλλάχ θα με τιμωρούσε αν δεν το έκανα.

  Άρχισα να ζω σε μια συνεχή κατάσταση φόβου που έγινε χειρότερη όταν εγώ, ο σύζυγός μου και το μωρό, ο γιος μας, μετακομίσαμε στην Αίγυπτο με την οικογένειά του. Μετά από λίγους μήνες διαμονής στο Κάιρο, άρχισα να καλύπτω τα μαλλιά μου. Κανείς δεν με ανάγκασε να το κάνω, αλλά είχα διαβάσει ότι θα κρεμόμουν από τις μπούκλες μου στην κόλαση, αν τις επεδείκνυα στον κόσμο.

  Ο φόβος του Αλλάχ έγινε τόσο έντονος που ήλπιζα να πάθω καρκίνο και, γι’αυτό, να τιμωρηθώ για τις αμαρτίες μου στη γη και όχι μετά το θάνατο. Καθάριζα το σώμα μου για την προσευχή, με τέτοια μανία, που τα χέρια μου έσκαγαν και μάτωναν. Ακόμα, συνέχιζα να πιστεύω σε μια θρησκεία που εξωτερικά φαινόταν τόσο ηθική και δίκαιη. Υπήρχε επίσης το γεγονός ότι όλοι οι Αιγύπτιοι που γνώρισα ήταν πολύ ταπεινοί και ευγενικοί. Στηριζόμουν στη λογική ότι αυτό ήταν το είδος των υπέροχων ανθρώπων που παρήγαγε η ισλαμική πίστη. Είχα μπλοκάρει εντελώς το γεγονός ότι ζώντας στο Κάιρο είχα υποσυνείδητα αρχίσει να αναπτύσσω ένα μικρό μίσος για τους Εβραίους. Αυτό οφειλόταν σε σχόλια που άκουγα από τυχαία άτομα, καθώς και σ’ ένα πουκάμισο που μια ημέρα είδα να φορά ένας Αιγύπτιος. Ποτέ δεν θα ξεχάσω το γκρι πουκάμισο με κουκούλα, με ένα ματωμένο μαχαίρι που μαχαίρωνε το Ισραήλ να απεικονίζεται λεπτομερώς στην πλάτη. Το πουκάμισο με σταμάτησε επί τόπου, και νομίζω ότι τότε ήταν που άρχισα να αμφισβητώ τη μουσουλμανική πίστη μου.

  Επιστρέψαμε στην Αμερική με ένα δεύτερο γιο τρία χρόνια αργότερα, γιατί μου δημιουργούσε πολλή κατάθλιψη να ζω στο Κάιρο. Νόμιζα ότι το να είμαι πίσω στην Αμερική με την οικογένειά μου θα μου έφτιαχνε τη διάθεση, αλλά ακόμη ένιωθα φοβισμένη και χαμένη. Συνέχισα να περιμένω για αυτό που αναπόφευκτα θα μου συνέβαινε. Όταν έμεινα έγκυος στο τρίτο παιδί μας, σκέφτηκα ότι θα ήταν πιο πιθανό να πεθάνω κατά τον τοκετό ως τιμωρία που έκανα το σύζυγό μου και την οικογένειά του ν’ αφήσουν την Αίγυπτο. Πίστευα πραγματικά πως ό,τι κι αν μου έκανε ο Αλλάχ, θα μου άξιζε. Θυμάμαι ότι κατά τον τοκετό προσευχόμουν θερμά ικετεύοντας για τη ζωή μου και τη ζωή του παιδιού μου. Ήμουν τόσο χαρούμενη και ανακουφισμένη όταν έφυγα από το νοσοκομείο κρατώντας ένα υγιές κοριτσάκι στην αγκαλιά μου.

  Η ζωή συνεχίστηκε, ως συνήθως, και εξακολούθησα να εφαρμόζω τις πρακτικές του Ισλάμ ανελλιπώς, μέχρι που ένα βράδυ ο σύζυγός μου έλαβε ένα πολύ τρομακτικό e-mail που φύτεψε ένα μικροσκοπικό σπόρο σκέψης στο μυαλό μου. Κάποιος του είχε στείλει μέσω του διαδικτύου το βίντεο με τον αποκεφαλισμό του Nick Berg. Αν και αρνήθηκα να παρακολουθήσω το φρικτό θέαμα, μπορούσα ακόμη να ακούσω τις επιθανάτιες κραυγές του Nick Berg καθώς ισλαμιστές τρομοκράτες έκοβαν αργά το κεφάλι του. Ακόμη και ο άντρας μου, ο οποίος γεννήθηκε μουσουλμάνος, φαινόταν λυπημένος και συγκλονισμένος καθώς οι κουκουλοφόροι φώναζαν, «Αλλάχ Ακμπάρ,» ενώ σκότωναν τον καημένο τον Nick Berg. Άρχισα να κλαίω σιγανά για τον Nick Berg και τους τρομοκράτες που πραγματικά πίστευαν ότι έκαναν το καθήκον τους προς τον Αλλάχ με τον αποκεφαλισμό ενός ανθρώπου. Ήμουν συγχυσμένη και τρομοκρατημένη όπως προσπαθούσα απεγνωσμένα να βγάλω τις κραυγές του από το μυαλό μου. Την επόμενη εβδομάδα, συνέχισα να προσεύχομαι πέντε φορές την ημέρα, αλλά αντικαθιστούσα τη λέξη Αλλάχ με τη λέξη Θεός. Σκέφτηκα ότι αφού μου είχαν διδάξει ότι ο Αλλάχ ήταν μόνο η αραβική λέξη για το Θεό, θα ήταν εντάξει. Τότε έκανα κάτι που είπα στους γονείς μου και στον εαυτό μου ότι ποτέ δεν θα το έκανα. Νοίκιασα την ταινία, «Τα πάθη του Χριστού». Είπα στον άντρα μου ότι ήθελα απλώς να δω τι είχε προκαλέσει όλη αυτή τη δημοσιότητα και συμφώνησε. Καθίσαμε το Σάββατο το βράδυ και είδαμε την ταινία μαζί σιωπηλοί. Εγώ μετά βίας άντεχα να παρακολουθώ τον Ιησού να δέρνεται και να μαστιγώνεται, αλλά κάτι μου έλεγε να συνεχίσω την ταινία μέχρι το τέλος. Συγκρατούσα τα δάκρυα που απειλούσαν να τρέξουν από τα μάτια μου μέχρι τη μικρή σκηνή στην ταινία όταν η Μαρία η Μαγδαληνή ααντρέχει πίσω στην ημέρα που ο Ιησούς ήταν το μόνο πρόσωπο που την αποδέχτηκε και την αγάπησε. Άρχισα να κλαίω καθώς ξαφνικά συνειδητοποίησα τι προσπαθούσε εδώ και χρόνια να μου πει η μητέρα μου. Τέλος, κατάλαβα ότι ο Θεός με αγαπούσε και δεν ήταν εναντίον μου, ούτε ήθελε να μου κάνει κακό. Επίσης, εκείνη τη στιγμή κατάλαβα ότι ο Αλλάχ δεν ήταν ο Θεός. Την επόμενη εβδομάδα μπορούσα να αισθανθώ τον διάβολο να προσπαθεί να με φέρει πίσω στα ίδια με τις εκφοβιστικές τακτικές του, αλλά εγώ δεν φοβήθηκα. Τελικά, ένιωσα την αγάπη και την προστασία του Θεού ολόγυρά μου. Δεν φοβόμουν πια να ζήσω, και δεν φοβόμουν να πεθάνω. Ο κόσμος φαινόταν τόσο όμορφος, και δεν μπορούσα να σταματήσω να ευχαριστώ τον Θεό για τη σωτηρία μου.

  Ειλικρινά πιστεύω ότι ο Αλλάχ είναι ο διάβολος. Μπορώ να ανοίξω το Κοράνι σε οποιαδήποτε τυχαία σελίδα και να διαβάσω κάτι σχετικά με το θάνατο και τη φωτιά της Κόλασης για τους άπιστους. Το είχα αγνοήσει στο παρελθόν, επειδή επικεντρωνόμουν περισσότερο στο τελετουργικά και τις βασικές έννοιες του Ισλάμ. Απέτυχα να εξετάσω τον πυρήνα της θρησκείας που πιστεύω ότι βασίζεται στο κακό. Νομίζω ότι η ισλαμική πίστη είναι ένας λύκος με ένδυμα προβάτου. Σε κάποιους ανθρώπους που το βλέπουν απ’ έξω φαίνεται πολύ ωφέλιμο και καλό, αλλά ταυτόχρονα παράγει τρομοκράτες και εξτρεμιστές που θα πεθάνουν προσπαθώντας να σκοτώσουν όποιον δεν είναι μουσουλμάνος. Παρακαλώ μην νομίσετε ότι πιστεύω ότι όλοι οι μουσουλμάνοι είναι κακοί λάτρεις του Σατανά, διότι αυτό είναι πολύ μακριά από την αλήθεια. Πολλοί μουσουλμάνοι που ξέρω είναι από τους πιο φιλικούς και γεμάτους αγάπη ανθρώπους που έχω γνωρίσει. Λατρεύω την οικογένεια του συζύγου μου και γνωρίζω ότι οι καρδιές τους είναι γεμάτες από τις καλύτερες προθέσεις. Πιστεύω ειλικρινά ότι, μαζί με εκατομμύρια άλλους μουσουλμάνους, νομίζουν ότι λατρεύουν τον Θεό. Πιστεύω επίσης ότι ο σατανάς έχασε έναν στρατιώτη όταν με έχασε. Το μεγαλύτερο προσόν μου όταν συνήθιζα να κηρύττω το Ισλάμ σε όποιον με άκουγε, ήταν η εξωτερική μου εμφάνιση. Έμοιαζα τόσο διαφορετική από αυτό που οι περισσότεροι άνθρωποι αντιλαμβάνονται ως στερεότυπα μουσουλμανικό.  Ήμουν μια λευκή Αμερικανίδα είκοσι οκτώ ετών, με ανοιχτόχρωμα μαλλιά και πράσινα μάτια που γύριζα υμνώντας την ισλαμική πίστη. Ήμουν τόσο ισχυρή αντίθεση με ό, τι ερχόταν στο νου των ανθρώπων όταν σκέφτονταν μια μουσουλμάνα. Μπορώ μόνο να προσεύχομαι ότι ποτέ δεν έπεισα κανέναν να μεταστραφεί, ή να σκεφτεί να μεταστραφεί στο Ισλάμ.

  Σύνθια»

  Αγία Γραφή και Κοράνιο

  Οι μουσουλμάνοι ισχυρίζονται ότι την Βίβλο (Παλαιά και Καινή Διαθήκη) και το Κοράνιο τα έχει εμπνεύσει ο ίδιος Θεός. Το Κοράνιο ισχυρίζεται ότι είναι τέλειο (Σούρα 85:21-22). Ως εκ τούτου, ακόμη και αν υπάρχει ένα σφάλμα στο κείμενο, το Κοράνιο έχει αποδειχθεί εσφαλμένο. Πολλοί μουσουλμάνοι μπορεί να πιστεύουν ότι είναι βλάσφημο να γίνεται κριτική στο Κοράνιο, ενώ παράλληλα οι ίδιοι αρέσκονται να ασκούν κριτική στη Βίβλο. Η αλήθεια, ωστόσο, δεν θα πρέπει ποτέ να φέρνει αντίρρηση στον έλεγχο, καθώς δεν έχει τίποτα να φοβηθεί από αυτόν. Ας δούμε, λοιπόν, μερικά πράγματα που λέει το Κοράνιο σε σύγκριση με το τι λέει η Αγία Γραφή γι’ αυτά.

  Θέματα Το Κοράνιο Η Αγία Γραφή
  Πόσες ήταν οι ημέρες της δημιουργίας; 8 (Σούρα 41:9-12) 

  6 (Σούρα10:3)

  6 (Γένεσις 1:31)
  Από τους γιους του Νώε μόνο 2 σώθηκαν (Σούρα 11:32-43) σώθηκαν και οι 3 (Γένεσις 7:1-13)
  Η κιβωτός του Νώε προσγειώθηκε Στο βουνό Τζούντι (Σούρα 11:44) στο όρος Αραράτ (Γένεσις 8:4)
  Ο πατέρας του Αβραάμ ήταν ο Αζάρ (Σούρα 6:74) Θάρα (Γένεσις 11:27)
  Ο Αβραάμ έζησε και λάτρευε στην Μέκκα (Σούρα 14:35-37) κοιλάδα της Χεβρώνας (Γένεση 13:18, 23:2, 35:27)
  Ρίχτηκε σε μια φωτιά από τον Νεμρώδ Ναι (Σούρα 9:69 και 21:68-69) Αδύνατον! Ο Νεμρώδ πέθανε αιώνες νωρίτερα! (+ ιστορικό σφάλμα.)
  Ποια υιοθέτησε τον Μωυσή; Η σύζυγος του Φαραώ (Σούρα 28:8-9) Η κόρη του Φαραώ (Έξοδος 2:5)
  Οι Σαμαρείτες: Το χρυσό μοσχάρι είχε προτείνει «ο Σαμαρείτης» (Σούρα 20:87-95) Σαμαρείτες δεν υπήρχαν για πολλούς αιώνες μετά την εποχή του χρυσού μόσχου (+ ιστορικό σφάλμα).
  Η Μαρία γέννησε τον Ιησού κάτω από ένα φοίνικα (Σούρα 19:22) σε ένα στάβλο (Λουκ. 2:1-20)
  Η Μαρία ήταν η αδελφή του Μωυσή (Σούρα 19:28) Δεν μπορεί να είναι «αδελφή του Μωυσή» (έζησε περίπου 1500 χρόνια αργότερα). (+ ιστορικό σφάλμα.)
  Ο Ιησούς *δεν ήταν ο Υιός του Θεού
  *δεν πέθανε για τις αμαρτίες μας
  *δεν σταυρώθηκε
  *δεν είναι Θεός (Σούρες 4:157 – 5:19,75- 9:30)
  *δεν είναι ο Σωτήρας
  (Σούρες 4:157- 5:19,75- 9:30)
  Όλες αυτές οι θέσεις έρχονται σε πλήρη αντίφαση με την Αγία Γραφή. Το ότι δεν σταυρώθηκε, συμφωνεί με τη διδασκαλία των αιρετικών Νεστοριανών. Βλ. σχετικό άρθρο.
  Ο Θεός δεν αγαπά τους αμαρτωλούς (Σούρα 2:190) μας αγαπά αν και είμαστε αμαρτωλοί (Ιωάν. 3:16 –Ρωμ. 5:8)
  Οι σύζυγοι μπορούν να χτυπούν τις συζύγους τους (Σούρα 4:34) (σημείωση: το «ελαφρά» που προσθέτουν κάποιες μεταφράσεις δεν υπάρχει στην αραβική) Πρέπει να αγαπούν τη γυναίκα τους, όπως τον εαυτό τους
  (Εφεσ. 5:25-28)
  Μια σύζυγος είναι ένας «αγρός για όργωμα» (Σούρα 2:223) κάποια που πρέπει να τιμάται (Α΄ Πέτρου 3:7)

  Επιστημονικά λάθη του Κορανίου

  Γι’ αυτά αφιερώνουμε ειδική σελίδα

  Πώς εξηγούν οι μουσουλμάνοι τις διαφορές Βίβλου-Κορανίου;

  Οι Μουσουλμάνοι δέχονται ότι η Βίβλος είναι εμπνευσμένη, αλλά με λάθη (Σούρα 2:136 και Σούρες 13, 16, 17, 20, 21, 23, 25). Ωστόσο, αφού το Κοράνιο γράφτηκε 600 χρόνια αφότου η Αγία Γραφή ήταν πλήρης, τότε η Βίβλος είναι η αυθεντία. Για να εξηγήσουν οι Μουσουλμάνοι πώς τα δύο βιβλία διαφωνούν, ισχυρίζονται ότι η Βίβλος έχει παραχαραχθεί. Το ερώτημα που δεν μπορούν να απαντήσουν επαρκώς είναι: «Πότε παραχαράχθηκε η Αγία Γραφή;» Εάν πουν ότι αυτό έγινε πριν το 600 μ.Χ. τότε πώς μπορεί το Κοράνιο να συνιστά στους πιστούς να τη διαβάσουν; Αν ισχυριστούν ότι αυτό έγινε μετά το 600 μ.Χ. πέφτουν από τη Σκύλλα στη Χάρυβδη, γιατί δεν υπάρχει από επιστημονικής απόψεως καμιά απολύτως αμφιβολία ως προς την ακρίβεια των αντιγράφων από τον 3ο αιώνα και μετά. Οπότε δημιουργείται για τους Μουσουλμάνους το εξής πρόβλημα: Αν η Βίβλος είναι λανθασμένη, και το Κοράνιο αναφέρει ότι δεν είναι, τότε το Κοράνιο είναι ψευδές. Αν η Βίβλος είναι σωστή, τότε το Κοράνιο δεν μπορεί να είναι ακριβές, επειδή έρχεται σε αντίθεση με την Αγία Γραφή σε πολλά σημεία. Εάν η Αγία Γραφή είναι αληθινή, τότε το Κοράνιο δεν είναι. Αν η Αγία Γραφή είναι ψευδής, τότε άλλο τόσο είναι ψευδές το Κοράνιο που ισχυρίζεται ότι η Αγία Γραφή δεν είναι ψευδής.